settings icon
share icon
Pytanie

Jak Boże miłosierdzie i sprawiedliwość współpracują w akcie zbawienia?

Odpowiedź


Boża sprawiedliwość i miłosierdzie są pozornie sprzeczne. W gruncie rzeczy, sprawiedliwość dotyczy wymierzenia zasłużonej kary za zło, a miłosierdzie polega na przebaczeniu i współczuciu dla sprawcy. Jednak te dwa atrybuty Boga rzeczywiście istnieją w Bożym charakterze jako jedność.

Biblia zawiera wiele odniesień do Bożego miłosierdzia. Ponad 290 wersetów w Starym Testamencie i 70 w Nowym Testamencie zawiera bezpośrednie stwierdzenia dotyczące miłosierdzia Bożego wobec Jego ludu.

Bóg był miłosierny dla Niniwejczyków, którzy pokutowali po zwiastowaniu Jonasza, który opisał Boga jako "łaskawego i miłosiernego, cierpliwego i pełnego łaski, który żałuje nieszczęścia" (Ks. Jonasza 4.2). Dawid powiedział, że "Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami" (Psalm 145.8-9).

Ale Biblia mówi również o Bożej sprawiedliwości i Jego gniewie wobec grzechu. W rzeczywistości, Boża doskonała sprawiedliwość jest cechą podstawową: "Jam Bogiem sprawiedliwym i Zbawcą i nie ma oprócz Mnie żadnego" (Ks. Izajasza 45.21; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). "On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy" (5 Ks. Mojżeszowa 32.4).

W Nowym Testamencie Paweł podaje szczegóły dlaczego Boży sąd nadchodzi: "Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży" (Kolosan 3.5-6).

Zatem Biblia przedstawia fakt, że Bóg jest miłosierny, ale odsłania również to, że jest sprawiedliwy i pewnego dnia wymierzy sprawiedliwość grzechowi świata.

W każdej innej religii na świecie, która trzyma się koncepcji nadrzędnej boskości, miłosierdzie tego bóstwa odbywa się zawsze kosztem sprawiedliwości. Na przykład, w islamie, Allach może obdarzyć człowieka miłosierdziem, ale odbywa się to poprzez odrzucenie kar za złamanie prawa. Innymi słowy, kara przestępcy która się mu słusznie należała jest odsunięta na bok, aby miłosierdzie mogło być zastosowane. Allach Islamu i każde inne bóstwo w religiach niechrześcijańskich odsuwa na bok wymogi moralnego prawa, aby okazać miłosierdzie. Miłosierdzie postrzegane jest jako sprzeczne ze sprawiedliwością. W pewnym sensie w tych religiach zbrodnia rzeczywiście może się popłacać.

Gdyby jakikolwiek ludzki sędzia działał w taki sposób, większość ludzi złożyłaby poważną skargę. Obowiązkiem sędziego jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa i zapewnienie sprawiedliwości. Sędzia, który ignoruje prawo, zdradza swój urząd.

Chrześcijaństwo jest wyjątkowe w tym, że Boże miłosierdzie jest objawione przez Jego sprawiedliwość. Nie można odłożyć na bok sprawiedliwości, aby zrobić miejsce na miłosierdzie. Chrześcijańska doktryna o karnej substytucji (zastępstwie) głosi, że grzech i niesprawiedliwość zostały ukarane na krzyżu Chrystusa i to tylko dlatego, że kara za grzech została zaspokojona przez ofiarę Chrystusa, Bóg może okazać swoje miłosierdzie niezasłużonym grzesznikom, którzy oczekują od Niego zbawienia.

Gdy Chrystus umarł za grzeszników, zademonstrował także Bożą sprawiedliwość; Jego śmierć na krzyżu ukazała Bożą sprawiedliwość. To jest dokładnie to, co apostoł Paweł mówi: "[wszyscy] dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa" (Rzymian 3.24-26; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Innymi słowy, cały grzech od Adama aż do czasów Chrystusa był przykryty wyrozumiałością i miłosierdziem Boga. Bóg w swoim miłosierdziu wybrał, aby nie karać grzechu, co wymagałoby spędzenia wieczności w piekle wszystkich grzeszników, chociaż czyniąc tak, byłby doskonale sprawiedliwy. Adam i Ewa nie zostali od razu zniszczeni, gdy zjedli zakazany owoc. Zamiast tego, Bóg przeznaczył Odkupiciela (1 Ks. Mojżeszowa 3.15). W swojej miłości Bóg posłał swojego Syna (Ew. Jana 3.16). Chrystus zapłacił za każdy popełniony grzech; w ten sposób Bóg sprawiedliwie karał grzech i może również usprawiedliwiać grzeszników, którzy przyjmują Chrystusa przez wiarę (Rzymian 3.26). Boża sprawiedliwość i Jego miłosierdzie zostały ukazane przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Na krzyżu, Boża sprawiedliwość została w pełni wymierzona (na Chrystusie), a miłosierdzie Boże zostało w pełni okazane (na wszystkich, którzy wierzą). Zatem, Boże doskonałe miłosierdzie zostało ukazane przez Jego doskonałą sprawiedliwość.

Efekt końcowy jest taki, że każdy kto ufa Panu Jezusowi jest zbawiony (uratowany) od Bożego gniewu i zamiast tego doświadcza Jego łaski i miłosierdzia (Rzymian 8.1). Jak mówi Paweł, "Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu" (Rzymian 5.9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak Boże miłosierdzie i sprawiedliwość współpracują w akcie zbawienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries