settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest kazanie ekspozycyjne?

Odpowiedź


Kazanie ekspozycyjne najprościej mówiąc jest głoszeniem, które skupia się na wyjaśnianiu znaczenie Pisma Świętego w jego historycznym i gramatycznym kontekście. Kazanie ekspozycyjne polega na wyjaśnianiu, co mówi Biblia współczesnym słuchaczom, którzy prawdopodobnie nie są zaznajomieni z kontekstem kulturowym i historycznym, w którym został napisany dany fragment.

Słowo ekspozycyjny po prostu oznacza "wykładanie czy wyjaśnienie." Zatem kazanie ekspozycyjne jest wyjaśnieniem Pisma Świętego, które opiera się na pilnym studiowaniu i wnikliwej egzegezie danego fragmentu. To jest główne powołanie pastora czy kaznodziei jak to widzimy w 2 Tymoteusza 4.2: "Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem."

Kazanie ekspozycyjne jest ważne dla tych, którzy wierzą w ustne, całkowite natchnienie Pisma Świętego, które po prostu oznacza, że Pismo Święte jest dosłownie Słowem Bożym. Jako Boże natchnione Słowo, Pismo Święte musi być głoszone i wyjaśnianie w kontekście w którym zostało spisane.

Zwykłe czytanie Psalmu 119 i rozumienie, że Pismo Święte jest "natchnione przez Boga" (2 Tymoteusza 3.16) powinno być wystarczające dla nas, aby rozumieć znaczenie i wartość kazania ekspozycyjnego. W Psalmie 119 widzimy wiele określeń co do Słowa Bożego, ten rozdział powinien pomóc nam zrozumieć znaczenie poznania tego co mówi Biblia i co to znaczy, co jest właśnie celem kazania ekspozycyjnego. Jeśli nie rozumiemy Biblii, nie możemy jej wypełniać, ani też nie może być "pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim" (Psalm 119.105).

Celem kazania ekspozycyjnego jest dokładne określenie tego, co mówi fragment Pisma Świętego. Zatem zarys kazania w kazaniu ekspozycyjnym będzie miał swoje główne punkty i podpunkty wypływające bezpośrednio z tekstu Pisma Świętego, który kaznodzieja wyłuszcza czy wyjaśnia.

Powinny być dwa główne cele kazania ekspozycyjnego. Pierwszym celem jest odkrycie i wyjaśnienie oryginalnego, historycznego i gramatycznego znaczenia fragmentu lub mówiąc inaczej, "Boże zamierzone znaczenie." To jest bosko natchnione przesłanie jakie Bóg miał dla pierwotnych odbiorców. Drugi jest silnie związany z wcześniejszym- pomóc ludziom zastosować prawdy objawione w tym fragmencie w ich życiu. Niektórzy nie zwracają uwagi na zdolność głoszenia ekspozycyjnego do zaspokojenia potrzeb dzisiejszych wiernych, ale pomija się fakt, że "Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (Hebrajczyków 4.12). Moc przemienionego życia znajduje się jedynie w Słowie Bożym gdy jest stosowane przez Ducha Świętego w sercach mężczyzn i kobiet. Wspaniała prezentacja jest dobra, ale nie przemienia życia. I chociaż jest miejsce dla kazania tematycznego, musi uzupełniać kazanie ekspozycyjne, a nie je zastępować.

Kazanie ekspozycyjne jest ważne, ponieważ wiernie przeprowadzone, prowadzi do głoszenia pełnej rady Bożej. Trudne lub kontrowersyjne tematy nie mogą być ignorowane lub przeoczone tak, jak można to uczynić przy kazaniu tematycznym. Kaznodzieja ekspozycyjny omawia to co mówi tekst, werset po wersecie, rozdział po rozdziale, księga po księdze. Pomaga to uniknąć wyrywania wersetów z kontekstu i zmusza wiernego pastora do dołożenia należytej staranności, aby przestudiować kontrowersyjne czy trudne kwestie i tematy.

Ci, którzy chcą umniejszać znaczenie głoszenia ekspozycyjnego, twierdzą, że ogranicza ono zdolność kaznodziei do przedstawiania istotnych tematów, które ich zdaniem powinny być wysłuchane w ich zborze. Krytycy ci nie dostrzegają skutecznej mocy Słowa Bożego, które, gdy jest przedstawione w pełni prawdy, nie powraca puste (Ks. Izajasza 55.11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest kazanie ekspozycyjne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries