settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie doskonałości w Biblii?

Odpowiedź


Znaczenie doskonałości w Biblii odnosi się do stanu kompletności lub absolutnej całości. Biblijna doskonałość wiąże się z wolnością od błędu, wady lub niedociągnięcia. W Nowym Testamencie grecki termin "doskonałość" może również oznaczać "dojrzałość". Biblia wyraża doskonałość w co najmniej trzech różnych kontekstach: doskonałości Boga, doskonałości Chrystusa i doskonałości ludzi.

Absolutna doskonałość jest cechą należącą wyłącznie do Boga. Jednak tylko w Ew. Mateusza 5.48 Biblia wyraźnie stwierdza, że Bóg jest z natury doskonały: "Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest" (tłum. Biblia Warszawska). Ponieważ Bóg jest istotą doskonałą, wszystko, co czyni, jest doskonałe: "On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy" (5 Ks. Mojżeszowa 32.4). Jego wiedza jest doskonała (Ks. Joba 37.16). Jego droga jest doskonała, a Jego Słowo jest bezbłędne: "Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają" (Psalm 18.31). Prawa Boże również są doskonałe (Psalm 19.7; Jakuba 1.25). Apostoł Paweł opisuje Bożą wolę jako doskonałą: "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe" (Rzymian 12.2).

W Hebrajczyków 2.10 Pismo Święte mówi, że Jezus stał się doskonały przez cierpienie: "Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia".

Jako wcielony Bóg, Jezus był już moralnie doskonały. Cierpienie i śmierć Chrystusa uczyniły Go "doskonałym" w tym sensie, że kwalifikował się do pełnienia funkcji nieskazitelnego arcykapłana dla ludu Bożego (Hebrajczyków 7.28). Tylko poprzez cierpienie na krzyżu Chrystus był w stanie dokonać dzieła odkupienia i stać się doskonałym, kompletnym i skutecznym Zbawicielem swojego ludu (Hebrajczyków 5.9). Jezus był doskonałym przykładem tego, co oznacza życie w posłuszeństwie woli Ojca.

Jak czytamy w Ew. Mateusza 5.48, dzieci Boże są powołane do bycia doskonałymi. Nie oznacza to, że ludzie mogą osiągnąć taką samą świętą doskonałość jak Bóg, ponieważ tylko On jest wyróżniony w świętości (Ks. Izajasza 6.3; Psalm 99.9; 2 Ks. Mojżeszowa 15.11). Wezwanie do bycia doskonałym jest tym, co apostoł Paweł miał na myśli, gdy powiedział: "Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane" (Efezjan 5.1). Tak jak dzieci mają tendencję do naśladowania swoich rodziców, tak dzieci Boże powinny naśladować swojego Pana i odzwierciedlać Jego doskonałość w sposobie, w jaki żyją.

Idea duchowej dojrzałości ściśle wiąże się ze słowem doskonałość w Biblii. Ludzie nie są doskonali, ale naśladowcy Chrystusa są zachęcani do dążenia do doskonałości: "wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków" (Jakuba 1.4). Paweł powiedział, że nie osiągnął jeszcze doskonałości, ale uczynił ją swoim celem: "Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa" (Filipian 3.12). Paweł wiedział, że doskonałość wierzących zostanie osiągnięta dopiero w przyszłym życiu (wersety 13-21).

Doskonałość jest darem, który ludzie otrzymują dzięki ofierze Jezusa Chrystusa: "mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni" (Hebrajczyków 10.10-14).

Innym wersetem, który jest kluczem do zrozumienia doskonałości w odniesieniu do życia chrześcijańskiego, jest 2 Koryntian 12.9: "Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa." Dzięki łasce, którą Bóg oferuje w Jezusie Chrystusie, chrześcijanie doskonalą się w słabości; uczestnicząc w cierpieniach Jezusa Chrystusa, upodabniają się do Jego obrazu (Ew. Mateusza 5.10-12; 1 Piotra 2.19-25; 3.14; 4.12-19).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie doskonałości w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries