settings icon
share icon
Pytanie

W co wierzą częściowi preteryści? Czy większość wydarzeń opisanych w Ks. Objawienia już się wydarzyła?

Odpowiedź


Preteryzm jest poglądem eschatologicznych zakładającym, że proroctwa dotyczące "czasów ostatecznych" w Biblii już się wypełniły. Zatem, gdy czytamy to co Biblia mówi o ucisku, to czytamy historię. Preteryzm wyróżnia dwa stanowiska: pełny (lub spójny) preteryzm oraz częściowy preteryzm. Pełny preteryzm przyjmuje dość skrajny pogląd, że wszystkie proroctwa w Biblii już się wydarzyły w ten czy inny sposób. Częściowi preteryści przyjmują bardziej umiarkowane podejście, a wielu z częściowych preterystów uznaje pełnych preterystów za winnych herezji.

Ci, którzy uznają częściowy preteryzm wierzą, że proroctwa z Ks. Daniela, Ew. Mateusza 24 oraz Ks. Objawienia (z wyjątkiem ostatnich dwóch lub trzech rozdziałów) już się wypełniły i nie dokonało się to później niż w I wieku n.e. Zgodnie z częściowym preteryzmem, nie ma pochwycenia, a fragmenty biblijne opisujące pochwycenie i Antychrysta tak naprawdę odnoszą się do zniszczenia Jerozolimy w roku 70 n.e. oraz rzymskiego cesarza Tytusa. Częściowi preteryści wierzą w powrót Chrystusa na ziemię, w przyszłe zmartwychwstanie oraz sąd, ale nie nauczają o królestwie tysiącletnim ani o tym, że Izrael jako naród ma szczególne miejsce w Bożym planie przyszłości. Zgodnie z częściowymi preterystami, odniesienia Biblii do "ostatnich dni" dotyczą ostatnich dni Starego Przymierza Żydowskiego, a nie ostatnich dni na ziemi.

Aby częściowi preteriści zachowali swoje stanowisko, upierają się przy tym, że Ks. Objawienia została napisana wcześnie (przed 70 r.n.e.). Muszą również zastosować niespójną hermeneutykę, gdy interpretują fragmenty profetyczne. Zgodnie z poglądem preterystów odnośnie czasów ostatecznych, rozdziały 6-18 Księgi Objawienia są mocno symboliczne i nie opisują żadnych dosłownych wydarzeń. Skoro zniszczenie Jerozolimy nie obejmowało całkowitego zniszczenia życia podwodnego (Ks. Objawienia 16.3) ani nastanie bolesnej ciemności (werset 10), sądy te interpretowane są przez preterystów jako czysto alegoryczne. Jednak, według preterystów, rozdział 19 powinien być rozumiany dosłownie- Jezus Chrystus powróci w sensie fizycznym. Ale rozdział 20 ponownie powinien być interpretowany alegorycznie przez preterystów, podczas gdy rozdziały 21-22 są rozumiane dosłownie, przynajmniej w części- w tym, że prawdziwie będzie nowe niebo i nowa ziemia.

Nikt nie zaprzecza, że Ks. Objawienia zawiera niesamowite i czasem mylące wizje. Nikt nie zaprzecza, że Ks. Objawienia opisuje wiele rzeczy w sposób przenośny- to jest natura literatury apokaliptycznej. Jednak arbitralne zaprzeczanie dosłownego rozumienia wybranych fragmentów Ks. Objawienia niszczy podstawy dosłownej interpretacji jakiejkolwiek książki. Jeśli plagi, świadkowie, bestia, fałszywy prorok, królestwo tysiącletnie itd. są przenośnią, to na jakiej podstawie twierdzimy, że ponowne przyjście Chrystusa i nowa ziemia są dosłowne? W tym przejawia się słabość preteryzmu- pozostawia interpretację Ks. Objawienia opinii tłumacza.

Ci, którzy uznają częściowy preteryzm również nie czytają Ew. Mateusza 24 w sensie dosłownym. Chrystus mówił o zniszczeniu świątyni (Ew. Mateusza 24.2). Ale większość tego, co opisywał nie zdarzyła się w roku 70 n.e., Chrystus mówił o tych przyszłych czasach, że "nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni" (Ew. Mateusza 24.21-22). Z pewnością nie można tego odnieść do wydarzeń z 70 r.n.e. Od tego czasu w historii były gorsze okresy.

Pan mówi również, że "Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą" (Ew. Mateusza 24.29-30). Aby wydarzenia opisane w tych dwóch wersetach mogły się wydarzyć, to Jezus Chrystus musiałby powrócić cieleśnie w roku 70 n.e.- a tak się nie stało. Częściowi preteryści wierzą, że te wersety nie odnoszą się do cielesnego powrotu Chrystusa, ale do nastania jego sądu. To nie jest jednak zwykła, literalna interpretacja tekstu do jakiej doszedłby czytelnik. To jest "Syn Człowieczy", którego widzą ludzie, a nie jedynie jego sąd.

Częściowi preteryści również odnoszą się do Ew. Mateusza 24.34, gdzie Jezus mówi o "tym pokoleniu." Twierdzą, że Chrystus odnosi się do ludzi żyjących w czasie w którym wypowiadał słowa opisane w tym rozdziale; zatem, ucisk powinien pojawić się w ciągu 40 lat od tego stwierdzenia. Wierzymy jednak, że Jezus nie odnosił się do ludzi tamtego czasu, ale do pokolenia ludzi, którzy będą świadkami wydarzeń opisanych w Ew. Mateusza 24.15-31. To przyszłe pokolenie będzie świadkiem wszystkich tych następujących po sobie wydarzeń ostatnich dni, włączając w to cielesny powrót Chrystusa (wersety 29-30).

Pogląd częściowych preterystów prowadzi do wiary w amilenializm (albo postmilenializm) i jest związany z teologią przymierza. Oczywiście, odrzuca to dyspensacjonalizm. Ale jego głównym problemem jest jego niespójna hermeneutyka i jego alegoryzowanie wielu biblijnych proroctw, które można lepiej zrozumieć w sensie dosłownym. Chociaż częściowy preteryzm wchodzi w zakres ortodoksji, obecnie nie jest to pogląd większościowy wśród współczesnych chrześcijan.

EnglishPowrót na polską stronę główną

W co wierzą częściowi preteryści? Czy większość wydarzeń opisanych w Ks. Objawienia już się wydarzyła?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries