settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są Boże cechy? Jaki jest Bóg?

Odpowiedź


W odpowiedzi na to pytanie dobre jest to, że bardzo wiele można dowiedzieć się o Bogu. Ci, którzy badają to zagadnienie mogą najpierw przejrzeć tekst w całości; a potem wrócić do wybranych fragmentów Pisma Świętego dla większego zrozumienia. Fragmenty Pisma są bardzo potrzebne, ponieważ bez autorytetu Biblii słowa wyrażające cechy Boga nie znaczyłyby więcej, niż ludzka opinia, która sama w sobie często jest błędna, jeśli chodzi o zrozumienie Boga (Księga Hioba 42:7). Powiedzieć, że ważne jest dla nas, byśmy starali się poznać Boga, to o wiele za mało! Jeśli nie będziemy chcieli wiedzieć więcej o Bogu, z pewnością zaczniemy ustanawiać fałszywe bożki, uwielbiać je i uganiać się za nimi. Jest to wbrew Bożej woli (Księga Wyjścia 20:3-5).

Możemy poznać Boga jedynie w takim stopniu, w jakim On sam tego chce. Jedną z cech Bożych jest „światłość”, co oznacza, że On sam objawia nam jakiekolwiek informacje o swojej osobie (Księga Izajasza 60:19, List św. Jakuba 1:17). Prawda, że Bóg sam objawił się nam, nie powinna być lekceważona, aby każdy z nas doczekał spełnienia obietnicy wejścia do Jego odpoczynku ( List do Hebrajczyków 4:1). Stworzenie, Biblia i Słowo, które stało się ciałem (Jezus Chrystus) pomogą nam poznać Boga.

Zacznijmy od tego, że Bóg jest naszym Stwórcą i jesteśmy częścią Jego stworzenia (Księga Rodzaju 1:1, Psalm 24:1). Bóg powiedział, że człowiek został stworzony na Jego obraz. Człowiek jest ponad resztę stworzenia i dlatego została mu dana władza nad nim (Księga Rodzaju 1:26-28). Stworzenie zostało zniszczone przez „upadek człowieka”, ale i tak możemy dostrzec w nim Bożą rękę (Księga Rodzaju 1:26-28). Zważywszy na bezmiar stworzenia, jego złożoność, piękno i porządek, możemy zrozumieć Bożą wspaniałość. Przejrzenie imion Boga może pomóc nam zrozumieć, kim jest Bóg. Oto one:

Elohim – silny, sprawiedliwy, święty (Księga Rodzaju 1:1)
Adonai – Pan, w relacji Pan – sługa (Księga Wyjścia 4:10,13)
El Elyon – Najwyższy, Najsilniejszy (Księga Izajasza 14:20)
El Roi – Silny, który widzi (Księga Rodzaju 16:13)
El Shaddai – Wszechmocny Bóg (Księga Rodzaju 17:1)
El Olam – wieczny Bóg (Księga Izajasza 40:28)
Yahweh – PAN „Ja jestem”, wieczny istniejący od zawsze samoczynnie Bóg (Księga Wyjścia 3:13,14).

Skupmy się na kolejnych cechach Boga. Bóg jest wieczny, co oznacza, że nie ma ani początku, ani końca. Jest nieśmiertelny, nieskończony ( Księga Powtórzonego Prawa 33:27; Psalm 90:2; 1List św. Pawła do Tymoteusza 1:17). Bóg jest stały, co oznacza, że nie zmienia się. Oznacza to też, że jest godny zaufania i można na nim polegać (Księga Malachiasza 3:6; Księga Liczb 23:19; Psalm 102:26,27). Nie można go porównać z nikim innym, co oznacza, że niczyje dzieła czy natura nie są porównywalne z Jego dziełami i naturą; jest niezrównany i doskonały (2 Księga Samuela 7:22; Psalm 86:8; Księga Izajasza 40:25; Ewangelia wg św. Mateusza 5:48). Bóg jest niezbadany, co oznacza, że jest on niezgłębiony, nieprzenikniony, całkowicie ponad nasze zrozumienie (Księga Izajasza 40:28; Psalm 145; List św. Pawła do Rzymian 11:33,34).

Bóg jest sprawiedliwy. Oznacza to, że nie ma ulubieńców, którym okazywałby jakieś szczególne względy ( 32:4; Psalm 18:30). Bóg jest wszechmocny, ma moc uczynić wszystko. Może zrobić wszystko to, co mu się podoba, ale Jego uczynki będą zawsze w zgodzie z innymi cechami Jego charakteru (Apokalipsa św. Jana 19:6; Księga Jeremiasza 32:17,27). Bóg jest wszechobecny, co oznacza, że jest zawsze i w każdymi miejscu. To nie oznacza, że Bóg jest wszystkim (Psalm 139:7-13, Księga Jeremiasza 23:23). Bóg jest wszechwiedzący. On zna zatem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nawet to, o czym myślimy w każdym momencie. Skoro wie wszystko, Jego sprawiedliwość zawsze będzie wymierzana rzetelnie (Psalm 139:1-5; Księga Przypowieści 5:21).

Bóg jest jeden, co oznacza nie tylko, że nie ma innego, ale także jedynie On umie zaspokoić najgłębsze pragnienia naszego serca. Jedynie On zatem jest godzien naszego uwielbienia i oddania ( Księga Powtórzonego Prawa 6:4). Bóg jest prawy, co znaczy, że nie pozwoli, by działo się zło. Ze względu na Bożą sprawiedliwość i prawość Jezus, obarczony naszymi winami, musiał doświadczyć sądu Bożego, by Pan mógł nam przebaczyć nasze grzechy (Księga Wyjścia 9:27; Ewangelia wg św. Mateusza 27:45-46; List św. Pawła do Rzymian 3:21-26).

Bóg jest suwerenny, co oznacza, że jest najwyższy; całe Jego stworzenie, umyślnie lub nie, nie może pokrzyżować Jego zamysłów (Psalm 93:1, 95:3; Księga Jeremiasza 23:20). Bóg jest duchem, czyli jest niewidzialny (Ewangelia wg św. Jana 1:18, 4:24). Jest Trójcą, co znaczy, że stanowi trzy Osoby Boskie o takiej samej postaci, mocy i chwale. Zauważ, że pierwszy cytowany werset Pisma mówił o Bogu, którego imię jest w liczbie pojedynczej, nawet jeśli imię to odnosi się do trzech różnych Osób: „Ojca, Syna i Ducha Świętego” (Ewangelia wg św. Mateusza 28:19, Ewangelia wg św. Marka 1:9-11). Bóg jest prawdą, co znaczy, że wszystkie Jego cechy są prawdziwe: Bóg nie kłamie i nie zanieczyści się grzechem (Psalm 117:2, 1 Księga Samuela 15:29).

Bóg jest święty, a to z kolei oznacza, że oddzielony jest od wszelkiego skalania moralności, i jest wrogiem grzechu. Bóg widzi wszelkie zło i gniewa go ono; często mówiąc o świętości Biblia przywołuje obraz ognia. Bóg jest jak trawiący ogień (Księga Izajasza 6:3, Księga Habakuka 1:13; Księga Wyjścia 3:2,4,5; List do Hebrajczyków 12:29). Bóg jest łaskawy: tu zawierają się Jego dobroć, życzliwość, miłosierdzie i miłość – słowa te nadają kształtu znaczeniu słowa Boża dobroć. Gdyby nie Boża łaska, reszta Bożych cech oddzieliłaby nad on Niego. Dzięki Bogu nie mamy się czego obawiać, ponieważ Bóg chce poznać każdego z nas osobiście (Księga Wyjścia 22:27; Psalm 31:19; 1 List św. Piotra 1:3; Ewangelia wg św. Jana 3:16, 17:3).

Oto jedynie skromna próba odpowiedzi na pytania o Boga. Zachęcamy Cię, byś dalej szukał wiedzy na ten temat (Księga Jeremiasza 29:13).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są Boże cechy? Jaki jest Bóg?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries