settings icon
share icon
Pytanie

Czy boża miłość jest warunkowa czy bezwarunkowa?

Odpowiedź


Boża miłość, tak jak to opisuje Biblia, jest miłością bezwarunkową i w taki sposób jest wyrażana wobec Jego ludu, pomimo ich usposobienia względem Niego. Innymi słowy, Bóg kocha ponieważ Jego naturą jest miłość (1 List Jana 4:8), miłość prowadzi Go do działania pełnego łaski. Bezwarunkową naturę jego miłości najjaśniej możemy dostrzec w ewangeliach. Podstawowym przesłaniem ewangelii jest historia ratunku przygotowanego przez Boga. On widząc tragiczną sytuację swojego zbuntowanego ludu, postanowił uratować ludzi od ich grzechów, co było podyktowane Jego miłością (List do Efezjan 1:4-5). Posłuchaj apostoła Pawła, który napisał w Liście do Rzymian:

„Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami." (List do Rzymian 5:6-8).

Czytając List apostoła Pawła do Rzymian, uczymy się, że jesteśmy oddzieleni od Boga z powodu naszych grzechów. Jesteśmy wrogami Boga, a Jego gniew objawia się przeciwko bezbożnym z powodu ich niesprawiedliwości (List do Rzymian 1:18-20). Odrzucamy Boga, a On oddaje nas w niewolę naszych grzechów. Dowiadujemy się również, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały bożej (List do Rzymian 3:23), i że nikt z nas nie szuka Boga, nikt z nas nie czyni tego co prawe w Jego oczach (List do Rzymian 3:10-18).

Pomimo naszej wrogości względem Boga (z powodu której Bóg mógłby zupełnie sprawiedliwie całkowicie nas zniszczyć), Bóg objawił swoją miłość względem nas i dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa jako przebłaganie (które zaspokaja sprawiedliwy gniew Boga) za nasze grzechy. Bóg nie czekał na to, że sami się poprawimy, co byłoby warunkiem zadośćuczynienia naszym grzechom. Bóg raczej sam siebie poniżył i stał się człowiekiem i mieszkał wśród swojego ludu (Ew. Jana 1:14). Bóg doświadczył naszego człowieczeństwa — wszystkiego tego, co znaczy być człowiekiem — i wtedy ofiarował samego siebie, jako zastępczą ofiarę za nasze grzechy.

Boża droga zbawienia doprowadziła do łaskawego aktu poświęcenia samego siebie. Tak jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana 15:13 „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich." Właśnie to uczynił Bóg w Chrystusie. Bezwarunkowa, boża miłość jest jasno opisana w dwóch innych fragmentach Pisma:

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (List do Efezjan 2:4-5).

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1 List Jana 4:9-10).

Ważne jest abyśmy zauważyli, że to Bóg jest tym, który inicjuje miłość; boża miłość nie jest odpowiedzią, reakcją na nasze wcześniejsze działania. To właśnie sprawia, że Jego miłość jest bezwarunkowa. Gdyby boża miłość była warunkowa, musielibyśmy w jakiś sposób zasłużyć sobie na nią. Musielibyśmy w jakiś sposób uśmierzyć Jego gniew i oczyścić samych siebie z naszych grzechów zanim Bóg mógłby nas pokochać. Jednak to nie jest droga jaką wskazuje nam Biblia. Biblijne przesłanie — ewangelia — jasno wskazuje nam, że Bóg, który jest miłością, zdecydował się zbawić ludzi od ich grzechów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy boża miłość jest warunkowa czy bezwarunkowa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries