settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są księgi biblijne? Co to znaczy, że Biblia składa się z różnych ksiąg?

Odpowiedź


Biblia Święta jest antologią zawierającą 66 ksiąg. Biblia składa się z dwóch części Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament zawiera 39 ksiąg, a Nowy Testament zawiera 27 ksiąg.

W Starym Testamencie istnieją cztery główne podziały ksiąg. Pierwszy podział to Pięcioksiąg składający się z 1 Księgi Mojżeszowej (Księgi Rodzaju), 2 Księgi Mojżeszowej (Księgi Wyjścia), 3 Księgi Mojżeszowej (Księgi Kapłańskiej), 4 Księgi Mojżeszowej (Księga Liczb), 5 Księgi Mojżeszowej (Księgi Powtórzonego Prawa).

Druga część to Księgi Historyczne i zawierają dwanaście pism: Księgę Jozuego, Księgę Sędziów, Księgę Rut, 1 i 2 Księgę Samuela, 1 i 2 Księgę Królewską, 1 i 2 Księgę Kronik, Księgę Ezdrasza, Księgę Nehemiasza oraz Księgę Estery.

Trzecia część to Księgi Poetyckie (lub Księgi Mądrościowe) i zawierają Księgę Joba, Księgę Psalmów, Księgę Przypowieści Salomona (lub inna nazwa Księga Przysłów), Księgę Kaznodziei Salomona oraz Pieśń nad Pieśniami.

Czwarta część to Księgi Prorockie i zawierają księgi Pięciu Proroków Wielkich (Księgę Izajasza, Księgę Jeremiasza, Treny (lub inna nazwa Lamentacje), Księgę Ezechiela oraz Księgę Daniela) oraz księgi Dwunastu Mniejszych Proroków (Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Obdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księgę Nahuma, Księgę Habakuka, Księgę Sofoniasza, Księgę Aggeusza, Księgę Zachariasza oraz Księgę Malachiasza).

Nowy Testament również zawiera cztery główne części składowe. Pierwsza część to Ewangelie, które składają się z Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka, Ewangelii Łukasza oraz Ewangelii Jana.

Druga część zawiera Księgę Historyczną czyli Dzieje Apostolskie.

Trzecią część stanowią Listy. Dotyczy to trzynastu Listów Pawła (Rzymian, 1 i 2 Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1 i 2 Tesaloniczan, 1 i 2 Tymoteusza, Tytusa oraz Filemona) oraz osiem Listów Głównych (Hebrajczyków, Jakuba, 1 i 2 Piotra, 1,2 i 3 Jana oraz Judy).

Czwarta część zawiera Księgę Prorocką czyli Księgę Objawienia (inna nazwa Apokalipsa).

Tych 66 ksiąg zostało spisanych na przestrzeni około 1400 lat przez 40 różnych autorów piszących po hebrajsku, aramejsku oraz grecku. Pisma zostały potwierdzone przez przywódców pierwszego kościoła (przywódców żydowskich w przypadku pism Starego Testamentu). Tych 66 ksiąg Biblii jest natchnionym Słowem Bożym, które używano by czynić uczniami nowych wierzących (Ew. Mateusza 28.18-20) oraz rozwijało współczesnych wierzących (2 Tymoteusza 3.16-17). Biblia nie została stworzona jedynie dzięki ludzkiej mądrości, lecz pochodzi z natchnienia Boga (2 Piotra 1.20-21) i będzie trwała na wieki (Ew. Mateusza 24.35).

Mimo iż Biblia odnosi się i porusza wiele tematów, to nadrzędnym (centralnym) jest przesłanie o żydowskim Mesjaszu, Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, aby utorować drogę zbawienia (odkupienia) dla wszystkich ludzi (Ew. Jana 3.16). Jedynie przez Jezusa Chrystusa o którym czytamy w Biblii, człowiek może być zbawionym (Ewangelia Jana 14:16; Dzieje Apostolskie 4:12). "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe" (Rzymian 10.17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są księgi biblijne? Co to znaczy, że Biblia składa się z różnych ksiąg?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries