settings icon
share icon
Pytanie

Czy możesz podać mi podstawowy zakres czasowy Biblii?

Odpowiedź


W najprostszym ujęciu, zakres czasowy Biblii jest nieskończony i wieczny, jako że relacjonuje akt stworzenia (którego daty nie znamy; 1 Ks. Mojżeszowa 1.1-31) po czasy ostateczne (Ew. Mateusza 28.20). A z bardziej praktycznego punktu widzenia, zakres czasowy Biblii co do którego większość uczonych jest zgodnych rozpoczyna się od powołania Abrama, któremu Bóg nadał imię "Abraham" (1 Ks. Mojżeszowa 17.4-6) w roku 2166 przed n.e. i kończy się wraz ze spisaniem księgi Objawienia około 95 roku n.e. Przed narodzinami Abrahama, zakres czasowy Biblii rozpoczynający 1 Ks. Mojżeszową zawiera bogatą historię stworzenia, Adama i Ewy, Upadek człowieka, bogate genealogie, historie o ludzkich trudach prowadzących do Noego i Wielkiej Powodzi (której data również nie jest znana) oraz wiele innych.

W czasie pomiędzy narodzinami Abrahama a powstaniem księgi Objawienia przez apostoła Jana, historia pomaga określić czas wydarzeń i ludzi odnoszących się do Starego i Nowego Testamentu. Na przykład, szacuje się, że Mojżesz urodził się w 1526 r. przed n.e. a Jozue wszedł do Ziemi Obiecanej około 1406 r. przed n.e. Czas dziesięciu sędziów izraelskich zakończył się około 1052 r. przed n.e., w czasie rządów króla Saula, co większość uczonych uznaje, że takie konkretne, historyczne określenie datowania jest możliwe.

Król Saul, sławny król Dawid- z którego rodziny narodził się Jezus Chrystus- oraz syn Dawida, mądry król Salomon, przewodniczyli zjednoczonemu królestwu Izraela. W 931 r. przed n.e., po rządach króla Salomona, Izrael został podzielony na królestwo północne i królestwo południowe. Różni królowie rządzili na północy (Izrael) oraz na południu (Juda), aż do upadku królestwa północnego w 722 r. przed n.e. i do upadku Jerozolimy (stolicy królestwa północnego) w 586 r. przed n.e.

Wygnanie Judy trwało aż do 538 r. przed n.e., gdy król perski Cyriusz zezwolił Ezdraszowi powrócić do Izraela i odbudować świątynię dla Boga w Jerozolimie (Ks. Ezdrasza 1). Żydzi odbudowali Jerozolimę w tym czasie i około 432 r. przed n.e., gdy ostatnia księga Starego Testamentu (Ks. Malachiasza) została napisana. Po tym nastąpił czas międzytestamentowy, który trwał 430 lat.

Około 5 r. przed n.e., Jezus Chrystus, Mesjasz Izraela został zrodzony w Betlejemie. Po śmierci Heroda Wielkiego w 4 r. przed n.e., Jezus wraz z rodzicami powrócili do Nazaretu w Galilei (Ew. Mateusza 2.19-23). Nie pojawia się żadna wzmianka dotycząca życia Jezusa w ciągu następnych dziesięciu lat, aż do czasu gdy dwunastoletni Jezus zadziwia swoją mądrością nauczycieli świątynnych (Ew. Łukasza 2.40-52). Jezus rozpoczyna swoją służbę publiczną ok. 27 r. n.e., począwszy od swojego chrztu (Ew. Mateusza 3.13-17). Służba Jezusa trwała około 3,5 roku.

W przedziale 29-30 r.n.e., Jezus spędził większość swojego czasu w Judei, głosząc, nauczając, dokonując cudów- włączając w to wskrzeszenie zmarłego Łazarza- i następnie uposażając uczniów by kontynuowali służbę po jego śmierci. Na początku roku 30-tego, skierował swoje kroki w kierunku Jerozolimy. Podczas ostatniego tygodnia jego życia, Jezus świętował Paschę ze swoimi przyjaciółmi, gdzie ustanowił Wieczerzę Pańską (Ew. Łukasza 22.14-20) i wygłosił mowę pożegnalną. Na końcu został zdradzony, aresztowany, osądzony, ukrzyżowany a po trzech dniach zmartwychwstał (Ew. Mateusza 26.36-28.8). Zmartwychwstały Chrystus ukończył czterdziestodniową służbę, która zakończyła się jego wstąpieniem do nieba (Dzieje Apostolskie 1.3-11; 1 Koryntian 15.6-7).

Wkrótce po tym jak Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, jego apostołowie i naśladowcy napisali Nowy Testament. Pierwsza księga Nowego Testamentu jaka powstała (albo Galacjan albo Jakuba) mogła być spisana już w 49 r.n.e. albo w przeciągu dwóch dekad od śmierci Jezusa i jego zmartwychwstania. Oznacza to, że oryginalne teksty zostały spisane przez naocznych świadków, dostarczając nam relacji z pierwszej ręki odnośnie tego co się wydarzyło. Ostatnia księga Nowego Testamentu, Księga Objawienia, została spisana przez Jana około 95 r.n.e.

Poniżej znajduje się linia czasu głównych wydarzeń w Biblii wraz z datą. Uwaga: Wszystkie daty są przybliżone. Dodatkowo, daty związane z wczesną historią ludzkości (przed Abrahamem) odzwierciedlają światopogląd kreacjonizmu, czyli poglądu o młodej ziemi.

4000 r.p.n.e. (?)- Stworzenie świata
2344 r.p.n.e. (?)-Noe i arka
2166 r.p.n.e. — Powołanie Abrama
2144 r.p.n.e.- Narodziny Izaaka
1526 r.p.n.e.- Narodziny Mojżesza
1446 r.p.n.e.- Wyjście Izraela z Egiptu
1406 r.p.n.e.- Wejście Izraela do Ziemi Obiecanej
1420 r.p.n.e.- Śmierć Jozuego
1052 r.p.n.e.- Koronacja króla Saula
1011-871 r.p.n.e.- Rządy króla Dawida
959 r.p.n.e.- ukończenie budowy świątyni Salomona
931 r.p.n.e.- podział królestwa
875-797 r.p.n.e.- Służba Eliasza i Elizeusza w Izraelu
739-686 r.p.n.e- Służba Izajasza w Judzie
722 r.p.n.e- Poddanie królestwa północnego wobec Asyrii
586 r.p.n.e- Poddanie królestwa południowego wobec Babilonu
538-445 r.p.n.e- Powrót Żydów z wygnania do Jerozolimy
515 r.p.n.e- Ukończenie budowy drugiej świątyni
5 r.p.n.e- Narodziny Jezusa Chrystusa
26-30 r.n.e- Służba publiczna Chrystusa, zakończona jego śmiercią i zmartwychwstaniem
34 r.n.e- Nawrócenie Saula z Tarsu
44-47 r.n.e- Pierwsza podróż misyjna Pawła
49 r.n.e- Sobór w Jerozolimie
60 r.n.e- Uwięzienie Pawła w Rzymie
95 r.n.e- Widzenie Jana na wyspie Patmos oraz napisanie Księgi Objawienia

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy możesz podać mi podstawowy zakres czasowy Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries