settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli autorzy ksiąg biblijnych?

Odpowiedź


W całości, oprócz ludzkich autorów, Biblia została napisana przez Boga. 2 Tymoteusza 3.16 mówi nam, że Biblia jest „natchniona” przez Boga. Bóg ponadnaturalnie uzdolnił ludzkich autorów Biblii, używając ich indywidualnego stylu i osobowości, aby spisali dokładnie to, co Bóg zaplanował. Treść Biblii nie została im podyktowana, Bóg doskonale ich poprowadził i w całości natchnął Sobą.

Mówiąc po ludzku, Biblia została spisana przez około 40 mężczyzn, pochodzących z różnych środowisk, na przestrzeni 1500 lat. Izajasz był prorokiem, Ezdrasz był kapłanem, Mateusz poborcą podatkowym, Jan był rybakiem, Paweł robił namioty, Mojżesz był pasterzem, a Łukasz lekarzem. Mimo, iż na przestrzeni 15 wieków Biblię spisuje wielu, różnych autorów, to jednak nie zawiera w sobie żadnych sprzeczności, ani błędów. Każdy autor przedstawia inny punkt widzenia, lecz każdy głosi tego samego, Jedynego, prawdziwego Boga i tą samą, jedyną drogę zbawienia- Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 14.6; Dzieje Apostolskie 4.12). Kilka ksiąg Biblii dokładnie podaje imię autora. Poniżej przedstawiamy księgi z Biblii oraz imiona autorów, jak podają bibliści wraz z przybliżonym czasem powstania tekstów:

Pięcioksiąg Mojżeszowy (Pięć Ksiąg Mojżesza)- Mojżesz- 1400 przed Chrystusem
Księga Jozuego- Jozue 1350 przed Chrystusem
Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga Samuela, 2 Księga Samuela- Samuel/ Natan/ Gad- 1000-900 przed Chrystusem
1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska- Jeremiasza- 600 przed Chrystusem
1 Księga Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza- Ezdrasz 450 przed Chrystusem
Księga Estery- Mordochaj- 400 przed Chrystusem
Księga Joba- Mojżesz 1400 przed Chrystusem
Psalmy- kilku różnych autorów, najczęściej Dawid- 1000-400 przed Chrystusem
Księga Przypowieści Salomona, Księga Kaznodziei Salomona, Pieśń nad Pieśniami- Salomon- 900 przed Chrystusem
Księga Izajasza- Izajasz- 700 przed Chrystusem
Księga Jeremiasza, Treny- Jeremiasz- 600 przed Chrystusem
Księga Ezechiela- Ezechiel- 500 przed Chrystusem
Księga Daniela- Daniel- 550 przed Chrystusem
Księga Ozeasza- Ozeasz- 750 przed Chrystusem
Księga Joela- Joeal- 850 przed Chrystusem
Księga Amosa- Amos- 750 przed Chrystusem
Księga Abdiasza- Abdiasz- 600 przed Chrystusem
Księga Jonasza- Jonasz- 700 przed Chrystusem
Księga Micheasza- Micheasz- 700 przed Chrystusem
Księga Nahuma- Nahum- 650 przed Chrystusem
Księga Habkuka- Habakuk- 600 przed Chrystusem
Księga Sofoniasza- Sofoniasz- 650 przed Chrystusem
Księga Aggeusza- Aggeusz- 520 przed Chrystusem
Księga Zachariasza- Zachariasz- 500 przed Chrystusem
Księga Malachiasza- Malachiasz- 430 przed Chrystusem
Ew. Mateusza- Mateusz- 55 po Chrystusie
Ew. Marka- Jan Marek- 50 po Chrystusie
Ew. Łukasza- Łukasz- 60 po Chrystusie
Ew. Jana- Jan- 90 po Chrystusie
Dzieje Apostolskie- Łukasz- 65 po Chrystusie
List do Rzymian, 1 list do Koryntian, 2 list do Koryntian, List do Galacjan, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 list do Tesaloniczan, 2 list do Tesaloniczan, 1 list do Tymoteusza, 2 list do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona- Paweł- 50-70 po Chrystusie
List do Hebrajczyków- autor nieznany, najprawdopodobniej Paweł, Łukasz, Barnaba lub Apollos- 65 po Chrystusie
List św. Jakuba- Jakub- 45 po Chrystusie
1 list Piotra, 2 list Piotra- Piotr- 60 po Chrystusie
1 list Jana, 2 list Jana, 3 list Jana- Jan 90 po Chrystusie
List św. Judy- Juda- 60 po Chrystusie
Księga Objawienia św. Jana- Jan- 90 po Chrystusie

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli autorzy ksiąg biblijnych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries