settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest antynomianizm?

Odpowiedź


Słowo antynomianizm wywodzi się od dwóch greckich słów, anty oznaczającego „przeciwko” i słowa „nomos” oznaczającego „prawo.” Anytnomianizm oznacza więc „wbrew/ przeciwko prawu.” W sensie teologicznym, antynomianizm jest poglądem, który zakłada, że nie istnieje żadne prawo moralne według którego Bóg oczekuje, że będą żyli chrześcijanie. Antynomianizm czerpie biblijne nauczanie i wyciąga z niego niebiblijne wnioski. Biblijne nauczanie mówi, że chrześcijanie nie muszą przestrzegać zasad Starego Testamentu by dostąpić zbawienia. Gdy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, wypełnił prawo Starego Testamentu (Rzymian 10.4; Galacjan 3.23-25; Efezjan 2.15). Niebiblijny wniosek jaki został przyjęty wskazuje, że nie istnieje żadne prawo moralne według którego Bóg oczekuje, że chrześcijanie mają żyć.

Apostoł Paweł rozprawiał się z kwestią antynomianizmu w Rzymian 6.1-2, „Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?” Najczęstszym atakiem wymierzonym względem doktryny o zbawieniu z łaski jest to, że zachęca do grzechu. Ludzie mogą się zastanawiać, „Skoro jestem zbawiony z łaski, to wszystkie grzechy są mi przebaczone, zatem dlaczego nie miałbym grzeszyć tyle ile chcę?” Tego rodzaju myślenie nie wypływa ze szczerego nawrócenia, ponieważ gdy doświadczamy prawdziwego nawrócenia, to naszym pragnieniem jest być posłusznym, a nie gorszym niż do tej pory. Bożym pragnieniem-i naszym pragnieniem, gdy jesteśmy odnowieni z Ducha Świętego- jest to, by uciekać od grzechu. Z wdzięczności za jego łaskę i przebaczenie, chcemy podobać się Bogu. Bóg obdarował nas swoim nieograniczonym, łaskawym darem zbawienia przez Jezusa (Ew. Jana 3.16; Rzymian 5.8). Naszą odpowiedzią powinno być poświęcone życie dla niego wynikające z naszej miłości, uwielbienia i wdzięczności za to co dla nas uczynił (Rzymian 12.1-2). Antynomianizm jest niebiblijny przez to, że zniekształca prawdziwe znaczenie łaskawej przychylności Boga.

Drugi powód dla którego antynomianizm jest niebiblijny wynika z tego, że istnieje prawo moralne jakie Bóg oczekuje, że będziemy przestrzegać. 1 Jana 5.3 mówi nam, „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.” Jakie jest to prawo, które Bóg oczekuje, że będziemy przestrzegać? To jest prawo Chrystusa- „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Ew. Mateusza 22.37-40). Nie, nie jesteśmy pod prawem Starego Testamentu. Tak, jesteśmy pod prawem Chrystusa. Prawo Chrystusa nie jest wydłużoną listą moralnych zasad. To jest prawo miłości. Jeśli kochamy Boga całym swoim sercem, duszą, umysłem i z całej siły, to będziemy robili wszystko, aby się jemu podobać. Jeśli kochamy swoich bliźnich jak siebie samego, to nie uczynimy nic by ich zranić. Przestrzeganie prawa Chrystusa nie jest wymagane, by zasłużyć sobie czy osiągnąć zbawienie. Prawo Chrystusa jest tym, czego Bóg oczekuje od chrześcijan.

Antynomianizm jest sprzeczny ze wszystkim czego naucza Biblia. Bóg oczekuje, że będziemy prowadzili życie sprawiedliwe, zintegrowane i pełne miłości. Jezus Chrystus uwolnił nas od ciężaru nakazów prawa Starego Testamentu, ale nie jest to przyzwolenie do trwania w grzechu, a raczej przymierze łaski. Mamy walczyć z naszą grzeszną naturą i dążyć do sprawiedliwości, polegając na działaniu Ducha Świętego i jego pomocy. Fakt, że zostaliśmy łaskawie wyswobodzeni spod prawa Starego Testamentu powinno wpływać na to, by nasze życie było posłuszne prawu Chrystusa. 1 Jana 2.3-6 mówi, „A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest antynomianizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries