settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest poprawne tłumaczenie Psalmu 22:17?

Odpowiedź


Psalm 22:17 brzmi: " Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje". Wyrażenie "Przebodli ręce i nogi moje" wraz z kontekstem jest prawdopodobnie najwyraźniejszym proroctwem ukrzyżowania Jezusa Chrystusa w Pismach Hebrajskich. Niektórzy proponują jednak, aby Psalm 22:16 brzmiał: "jak lew są u moich rąk i nóg". Czy zatem Psalm 22:16 rzeczywiście przepowiada ukrzyżowanie Jezusa na krzyżu?

Przyczyną tego zamieszania jest fakt, że dwa hebrajskie słowa oznaczające "przebity" i "lew" są niezwykle podobne. Wszystko, co oddziela te dwa hebrajskie słowa, to długość pionowej samogłoski. Większość hebrajskich manuskryptów Psalmu 22, opartych na tekście masoreckim, zawiera odczyt "lew", podczas gdy mniejszość manuskryptów zawiera odczyt "przebity". Jednak to, które czytanie jest w większości, nie zawsze jest decydującym czynnikiem przy określaniu, które czytanie jest poprawne. Na przykład w zwojach znad Morza Martwego, które wyprzedzają większość innych tekstów hebrajskich o ponad tysiąc lat, należy zauważyć, że termin jest jednoznacznie "przebity". Ponadto najstarsze wersje syryjska, Wulgata, etiopska i arabska również używają słowa "przebity". To samo jest prawdą w Septuagincie, pierwszym greckim tłumaczeniu Pism Hebrajskich, które zostało ukończone około 200 lat przed narodzinami Chrystusa.

Tak więc, mimo że hebrajskie manuskrypty mówiące o "lwie" przeważają nad manuskryptami mówiącymi o "przebitym", starsze hebrajskie manuskrypty i manuskrypty w innych językach, które poprzedzają większość hebrajskich manuskryptów, zdecydowanie przemawiają za tym, że "przebity" jest poprawnym odczytem. Ci, którzy opowiadają się za "lwem", zazwyczaj twierdzą, że "przebity" jest zniekształceniem, wprowadzonym przez chrześcijan, próbujących stworzyć proroctwo o Jezusie. Jednak fakt, że istnieje wiele manuskryptów sprzed chrześcijaństwa, które mają odczyt "przebity", obala tę koncepcję. W rzeczywistości bardziej prawdopodobne jest, że "lew" w hebrajskim tekście masoreckim jest zniekształceniem, ponieważ manuskrypty masoreckie pochodzą głównie z III i IV wieku naszej ery, po ustanowieniu chrześcijaństwa, dając Żydom powód do ukrycia tego, co Pisma Hebrajskie przepowiadają o Jezusie Chrystusie.

Prorocy przepowiedzieli sposób, w jaki Jezus miał umrzeć. Wiedzieli, że w jakiś sposób Jego krew zostanie przelana, ponieważ "życie jest we krwi" (Kpł 17:11). Ponieważ jesteśmy grzesznikami i podlegamy śmierci (Rdz 2:17; Rz 6:23), w Bożym planie Jezus miał oddać swoje życie (lub krew), abyśmy mogli żyć (Mt 20:28; Mt 26:28; Rz 3:21-26). W świetle tego Izajasz powiedział: "On został przebity za nasze występki" (Izajasza 53:5). Zachariasz prorokował: "Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli" (Zachariasza 12:10; porównaj Jana 19:37).

Chociaż nigdzie w Nowym Testamencie nie zacytowano Psalmu 22:16, większość uczonych zgadza się, że fragment ten stanowi zapowiedź śmierci Chrystusa na krzyżu. Oczywiste jest, że tylko ci, którzy zaprzeczają natchnieniu pisarzy Nowego Testamentu, nie dostrzegają, że fragment ten wskazuje na sposób śmierci Chrystusa. Psalm 22:1: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" został zacytowany przez Chrystusa, gdy wisiał na krzyżu (Mt 27:46; Mk 15:34). Wersety 7-8 graficznie przedstawiają Jego rzeczywiste cierpienie (Łukasza 23:35; Mateusza 27:39, 43). Werset 18 ukazuje rzymskich żołnierzy grających o Jego ubranie (porównaj Mateusza 27:35). To właśnie w tym kontekście czytamy: "Przebili mi ręce i nogi" (Psalm 22:17).

Dwie rzeczy w tym wszystkim utwierdzają nas w przekonaniu, że "przebity" jest poprawnym tłumaczeniem: 1) w swoim kontekście słowo to ma sens w całym fragmencie i zgadza się z resztą Pisma Świętego, oraz 2) sam fakt, że zwoje znad Morza Martwego popierają to tłumaczenie, a nie żadne inne, zwłaszcza "lew", to nie pozostawia wątpliwości, że nasze współczesne wersje mają rację.

Nie ma wątpliwości, że Psalm 22:17 jest ukrytą zapowiedzią ukrzyżowania Jezusa. Nasze współczesne wersje Biblii poprawnie przetłumaczyły ten fragment jako: "Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje".

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest poprawne tłumaczenie Psalmu 22:17?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries