www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy żona musi być posłuszna swojemu mężowi?

Odpowiedź:
To bardzo ważne zagadnienie jeśli chodzi o małżeństwo w codziennym życiu. Bóg zaplanował uległość już w Księdze Rodzaju. Na początku, w związku z tym, że na świecie nie było jeszcze grzechu, nie było żadnej władzy, której człowiek musiałby być posłuszny, z wyjątkiem Boga. Kiedy Adam i Ewa byli nieposłuszni Bogu, grzech wyszedł na świat i wtedy zapotrzebowanie na władzę wzrosło. Zatem Bóg utrwalił władzę, co było potrzebne, aby narzucić prawa ziemskie, jak również aby zapewnić nam ochronę, której potrzebujemy. Po pierwsze, musimy poddać się pod autorytet Boga, co stanowi jedyny sposób, w jaki naprawdę będziemy Mu posłuszni ( List św. Jakuba 1:21 i 4: 7). W 1 Liście św. Pawła do Koryntian 11: 2 – 3 czytamy, że mężczyzna powinien być posłuszny Chrystusowi, tak jak Chrystus był posłuszny Bogu. Później werset ten mówi, że żona powinna pójść w jego ślady i być posłuszną swojemu mężowi. Inne wersety o tym, jak Chrystus był posłuszny Bogu, można odnaleźć w Ewangelii wg św. Mateusza 26:39 i Jana 5:30.

Poddanie się jest naturalną odpowiedzią na ukazanie miłości przez przywództwo. Kiedy mąż kocha swoją żonę, tak jak Chrystus kocha Kościół (List św. Pawła do Efezjan 5:25 - 33), posłuszeństwo jest naturalną odpowiedzią żony dla jej męża. Greckie słowo tłumaczone jako uległość ( Hupotasso) jest formą czasownika akcentującą jego ciągłość. Oznacza to, że bycie posłusznym Bogu, naszym liderom i naszemu mężowi nie jest jednorazową decyzją. To jest ciągłe nastawienie naszych umysłów, które staje się pewnym wzorem zachowania. Posłuszeństwo, o którym mowa, wspomniane zostało w Liście św. Pawła do Efezjan 5, i nie jest ono jednostronnym podporządkowaniem się wierzącego samolubnemu dyktatorowi. Biblijne posłuszeństwo ma mieć miejsce między dwoma napełnionymi Duchem wierzącymi, którzy wzajemnie są poddani sobie nawzajem i Bogu. Posłuszeństwo jest jezdnią dwupasmową. Uległość jest pozycją pełną honoru i pełni. Kiedy żona jest kochana tak, jak Chrystus kocha Kościół, posłuszeństwo nie jest trudne. List św. Pawła do Efezjan 5:24 mówi: „Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim”. Ten werset mówi, że żona ma być posłuszna swojemu mężowi we wszystkim, co jest właściwe i jest według prawa. Dlatego żona nie jest zobowiązana do tego, by nie przestrzegać prawa czy zaniedbać swoją relację z Bogiem.

Kobieta została stworzona z żebrze wziętego z boku Adama; nie została stworzona z jego głowy, by rządzić nim, ani z jego stóp, by zostać podeptana przez niego, ale z jego boku, by była równa jemu, pod jego ręką, by była chroniona i blisko jego serca, by być kochana. „Posłuszeństwo”, o którym mowa w Liście św. Pawła do Efezjan 5:21, jest tym sam słowem, co słowo z rozdziału 5:22. Wierzący mają być posłuszni jeden drugiemu z szacunku dla Chrystusa. Wersety 19 - 21 wynikają z faktu, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (5:18). Napełnieni Duchem wierzący mają być pełni uwielbienia (5:19), wdzięczni (5:20) i posłuszni(5:21). Paweł później kontynuuje swoją myśl o życiu pełnym Ducha, i stosuje to do mężów i żon, w wersetach 22 - 33.


© Copyright Got Questions Ministries