www.GotQuestions.org/Polski

Pytanie: W co wierzą Zielonoświątkowcy Tylko Jezusa/wyznawcy Pentekostalizmu Jedności Bóstwa? [używane są inne nazwy: Zielonoświątkowcy Jednościowi, Zielonoświątkowcy apostolscy- przyp. tłum]?

Odpowiedź:
Ruch Zielonoświątkowy Tylko Jezusa znany również pod nazwą Pentekostalizmu Jedności Bóstwa czy Teologii Jedności naucza, że istnieje tylko jeden Bóg, odrzucając trójjedność Boga. Innymi słowy, Teologia Jedności nie rozróżnia trzech osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ma różne formy- niektórzy widzą Jezusa Chrystusa jako Boga, który objawia się czasem jako Ojciec lub Duch Święty. Podstawą doktryny Pentekostalizmu Jedności Bóstwa/ Tylko Jezusa jest Jezus jako Ojciec i Jezus jako Duch Święty. Istnieje jeden Bóg objawiający się w różnych „odsłonach.”

To nauczanie doktryny Pentekostalizmu Jedności Bóstwa/Tylko Jezusa istnieje już od wieków, w takiej czy innej formie jako modalizm. Modalizm naucza, że Bóg działa na różne sposoby czy w różnych odsłonach w zależności od sytuacji- czasem jako Ojciec, czasem jako Syn, a czasem jako Duch Święty. Aczkolwiek fragmenty takie jak Ew. Mateusza 3.16-17, gdzie pojawiają się wszystkie trzy osoby boskie, są sprzeczne z poglądem modalistycznym. Modalizm został potępiony jako heretycki już w II wieku po Chrystusie. Pierwszy kościół silnie przeciwstawiał się poglądowi jakoby Bóg był jedną osobą, która funkcjonowała pod różnymi postaciami w różnych sytuacjach. Odnosząc się do Pisma Świętego twierdzili, że trójosobowość Boga jest dostrzegalna w tym, że więcej niż jedna osoba Trójcy pojawia się często równocześnie, i także często dochodzi do interakcji między nimi (przykłady: 1 Księga Mojżeszowa 1.26; 3.22; 11.7; Psalm 2.7; 104.30; 110.1; Ew. Mateusza 28.19; Ew. Jana 14.16). Pentekostalizm Jedności Bóstwa/ Tylko Jezusa jest doktryną niebiblijną.

Z drugiej strony koncepcja trójjedynego Boga pojawia się w całym Piśmie Świętym. Nie jest to łatwa koncepcja do przyjęcia ograniczonym umysłem ludzkim. A ze względu na to, że człowiek lubi wytłumaczyć sobie wszystko kwestie teologiczne, to ruchy typu Pentekostalizm Tylko Jezusa- nie mówiąc już o Świadkach Jehowy- stale próbują tłumaczyć naturę Boga "po swojemu". Oczywiście takie postępowanie nie jest możliwe bez naruszania tekstu biblijnego. Chrześcijanie przyjęli, że natura Boga nie jest podmiotem podlegającym limitom, jakie chcielibyśmy na niego nałożyć. Po prostu wierzymy, gdy mówi, „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje- mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Księga Izajasza 55.8-9). Jeśli nie potrafimy zrozumieć jego myśli i dróg, to przyjmujemy także, że nie potrafimy w pełni pojąć jego natury.
© Copyright Got Questions Ministries