www.gotquestions.org/Polski
Pytanie: Jak mogę rozpoznać zdrowy kościół?

Odpowiedź:
Bóg ustanowił kościół, aby był podstawowym źródłem wypełniania Jego celów na ziemi. Kościół jest ciałem Chrystusa- Bożym sercem, rękami, nogami i głosem wychodzącym do ludzi w świecie. Zdrowe kościoły są dość różnorodne. I chociaż wielkość liczbowa może być wskazówką zdrowego kościoła (Dz. Apostolskie 2.47; 5.14; 16.5), nie gwarantuje dobrego stanu kościoła. Zdrowie kościoła mierzy się wartościami duchowymi i biblijnymi a nie wartością liczbową.

Chociaż żadna denominacja czy wspólnota nie jest doskonała, Biblia przedstawia kilka cech charakterystycznych, które pomogą nam rozpoznać kościół, jaki współgra z Bożymi standardami.

Zdrowy kościół naucza zdrowej doktryny opartej na całościowym poradnictwie Słowa Bożego (Tytusa 1.9; 2.1; 1 Tymoteusza 6.3-4; 2 Tymoteusza 2.2). Gdy wierzący się spotykają, zarówno na wspólne uwielbienie czy małe grupy studyjne, Biblia powinna być centrum nauczania. Wierna interpretacja i codzienne zastosowanie zdrowej, biblijnej doktryny przyniesie zdrowe życie chrześcijańskie (1 Tymoteusza 1.10; 4.6; 2 Tymoteusza 3.15-17). Centralne skupienie na prawdzie biblijnej chroni dobro miejscowego kościoła jak również przywództwa (2 Tymoteusza 1.13-14; Tytusa 1.6-9). A kiedy biblijna prawda i zdrowa doktryna są traktowane priorytetowo, chronione i nauczane bez kompromisów, wtedy wszystkie inne cechy zdrowego kościoła w naturalny sposób się pojawią.

Zdrowy kościół rozpoznaje biblijne cechy charakterystyczne przywódców duchowych. Na przykład, biblijni przywódcy nie mają być aroganccy, porywczy, gwałtowni, chciwi czy nieuczciwi, ale raczej gościnni, mądrzy, sprawiedliwi, prostolinijni, zdyscyplinowani i pobożni (Tytusa 1.6-9; 1 Tymoteusza 3.1-7).

Zdrowy kościół będzie wydawał przywódców na wzór Jezusa Chrystusa, który jest głową kościoła (Efezjan 1.22-23; 4.15; 5.23; Kolosan 1.18). Jezus był przywódcą służąc innym (Ew. Mateusza 20.25-28; Ew. Jana 13.12-17). Jezus spędził większość swojej trzyletniej służby współdziałając blisko z dwunastoma uczniami, nauczając i trenując ich i pozwalając im przypatrywać się Jego życiu. Dobrzy przywódcy rozpoznają i trenują innych przywódców (Dz. Apostolskie 6.1-7).

Biblijni przywódcy są dobrymi szafarzami służby i zasobów, które zostały im powierzone przez Boga (1 Koryntian 4.1-3; 9.17; 1 Piotra 4.10). I chociaż nie oczekujemy, że starsi zdrowego kościoła będą doskonali, mają być służebnymi przywódcami, którzy uczestniczą w szkoleniu uczniów, przygotowują wierzących do służby i pomagają innym sługom Bożym stać się dojrzałymi i pobożnymi przywódcami (Efezjan 4.11-16).

Zdrowy kościół kładzie nacisk na uczniostwo, które wydaje wiernych naśladowców, którzy ponownie, nie są doskonali, ale którzy znają i kochają Boga i dążą do posłuszeństwa Jego Słowu (Ew. Jana 8.31-32; 14.15; 1 Jana 2.3-6). Uczniostwo wiąże się z zaangażowaniem w życie kościoła, budowanie autentycznej relacji z innymi wierzącymi (Dz. Apostolskie 2.42-47; 1 Koryntian 10.17), praktykowanie darów służby i usługiwanie (Rzymian 12.4-8; 1 Koryntian 12.7), wzrastanie w uświęceniu (1 Tesaloniczan 4.3-4; 5.23) i wydawanie owocu (Ew. Jana 15.5-8).

Zdrowy kościół odgrywa swoją część w posłuszeństwie Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu (Ew. Mateusza 28.19-20) rozpowiadania dobrej nowiny, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, powstał z martwych do życia i teraz rządzi, aby oferować przebaczenie grzechów, nowe życie w Duchu Świętym i życie wieczne dla wszystkich, którzy pokutują i wierzą. Ewangelizacja obejmuje lokalne docieranie do ludzi, misje światowe i zwyczajne dzielenie się z ludźmi ewangelią w naszym codziennym życiu. Jako ambasadorzy Chrystusa na ziemi, wierzący są powołani do bycia "miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach zgubny na śmierć, dla drugich zapach ożywiający na życie" (2 Koryntian 2.15-16; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Inne oznaki zdrowego kościoła można zaobserwować w nowo powstającym kościele w Dz. Apostolskich (Dz. Apostolskie 2.42-47). Wczesny kościół był oddany doktrynie biblijnej, wspólnym spotykaniu się na modlitwie, uwielbieniu i komunii. Ci wcześni chrześcijanie żarliwie poświęcali się sobie wzajemnie, tworząc kochające, hojne środowisko, gdzie członkowie troszczyli się o siebie wzajemnie. Zdrowy dzisiaj kościół będzie okazywał podobny entuzjazm dla autentycznego życia chrześcijańskiego i uczestniczył w celach i dziele Bożego królestwa na tej ziemi.

© Copyright Got Questions Ministries