www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka była droga zbawienia w czasach Starego Testamentu?

Odpowiedź:
W jaki sposób ludzie byli zbawieni w czasach Starego Testamentu jest dla niektórych mylącym pytaniem. Wiemy, że w erze Nowego Testamentu, zbawienie przychodzi z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 1.12; Efezjan 2.8-9). Jezus jest Drogą (Ew. Jana 14.6). Ale jaka była droga przed Chrystusem?

Powszechnym, błędnym przekonaniem o starotestamentowym sposobie zbawienia jest to, że Żydzi byli zbawieni przez przestrzeganie Prawa. Ale wiemy z Pisma Świętego, że nie było to prawdą. Galacjan 3.11 mówi, "A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie." Niektórzy mogą chcieć pominąć ten fragment jako jedynie odnoszący się do Nowego Testamentu, ale Paweł cytuje Ks. Habakuka 2.4- zbawienie przez wiarę, poza Prawem, było zasadą Starego Testamentu. Paweł nauczał, że celem Prawa było służenie jako "przewodnik do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni" (Galacjan 3.24). Również w Rzymian 3.20 Paweł jasno wskazuje, że przestrzeganie Prawa nie zbawia ani Żydów Starego ani Nowego Testamentu, ponieważ "z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek..." Prawo nigdy nie było zamierzone, aby zbawiało ludzi; celem Prawa było uczynienie nas świadomych grzechu.

Jeśli starotestamentowy sposób zbawienia nie był związany z przestrzeganiem Prawa, to jak ludzie byli zbawiani? Dzięki Bogu, odpowiedź na to pytanie łatwo znaleźć w Piśmie Świętym, zatem nie ma wątpliwości jaka była droga zbawienia za czasów Starego Testamentu. W 4 rozdziale Rzymian apostoł Paweł jasno wskazuje, że droga zbawienia za czasów Starego Testamentu była taka sama jak za czasów Nowego Testamentu, która dotyczyła jedynie łaski, jedynie przez wiarę, jedynie w Chrystusie. Aby to potwierdzić, Paweł wskazuje na Abrahama, który został zbawiony przez wiarę: "Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość" (Rzymian 4.3). Ponownie, Paweł cytuje Stary Testament, aby udowodnić swoje stanowisko- tym razem 1 Ks. Mojżeszowa 15.6. Abraham nie mógł być zbawiony poprzez przestrzeganie Prawa, ponieważ żył ponad 400 lat przed nadaniem Prawa!

Paweł później pokazuje, że Dawid był również zbawiony przez wiarę (Rzymian 4.6-8, cytując Psalm 32.1-2). Paweł dalej wykazuje, że starotestamentowa droga zbawienie była jedynie przez wiarę. W Rzymian 4.23-24 pisze, "A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych." Innymi słowy, sprawiedliwość jest "poczytana" czy nadana tym, którzy mają wiarę w Boga- Abrahamowi, Dawidowi, i my wszyscy dzielimy tą samą drogę zbawienia.

Duża część listu do Rzymian i Galacjan wskazuje na fakt, że istnieje tylko jednak droga zbawienia i jedyne przesłanie ewangelii. W całej historii ludzie próbowali wypaczyć ewangelię poprzez dodawanie do niej uczynków ludzkich, wymagając określonych rzeczy do spełnienia, aby "zasłużyć" na zbawienie. Ale jasne przesłanie Biblii jest takie, że zbawienie zawsze było przez wiarę. W Starym Testamencie,wiara była w obietnicy, że Bóg pewnego dnia pośle Zbawiciela. Ci, którzy żyli w czasach Starego Testamentu wyczekiwali na Mesjasza i wierzyli Bożej obietnicy mówiącej o przyjściu Sługi Pana (Ks. Izajasza 53). Ci, którzy praktykowali taką wiarę byli zbawieni. Dzisiaj patrzymy wstecz na życie, śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela i jesteśmy zbawieni przez wiarę w odkupienie naszych grzechów w Jezusie Chrystusie (Rzymian 10.9-10).

Ewangelia nie jest przesłaniem jedynie Nowego Testamentu. Stary Testament też ją zawiera: "A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem" (Galacjan 3.8-9, cytowana 1 Ks. Mojżeszowa 12.3).

Począwszy od 1 Ks. Mojżeszowej 3.15 widzimy obietnicę nadejścia Zbawiciela, a przez cały Stary Testament istnieją setki obietnic (mówiących o tym), że Mesjasz "zbawi lud swój od grzechów jego" (Ew. Mateusza 1.21; por. Ks. Izajasza 53.5-6). Wiara Joba była (złożona) w fakcie, że wiedział iż "Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!" (Ks. Joba 19.25). Najwidoczniej starotestamentowi święci mieli świadomość obiecanego Odkupiciela, i byli zbawieni przez wiarę w tego Zbawiciela, tak samo jak dzisiaj są ludzie zbawieni. Nie ma innej drogi. Jezus „jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. Apostolskie 4.11-12; cytowany Psalm 118.22).

© Copyright Got Questions Ministries