www.gotquestions.org/PolskiCo to znaczy zawsze się radować (1 Tesaloniczan 5.16)?

Odpowiedź:
Nakaz "radowania się zawsze" znajduje się w 1 Tesaloniczan 5.16. Możemy lepiej zrozumieć, co dokładnie oznacza radować się zawsze, gdy przeczytamy to polecenie w kontekście. Oznacza to, że musimy zrozumieć, co poprzedza i co następuje po słowach radujcie się zawsze, aby w pełni zrozumieć przesłanie Pawła skierowane do Tesaloniczan i do nas.

Głównym zamiarem Pawła było napomnienie i pocieszenie wierzących w Tesalonice. W 1 Tesaloniczan rozdz. 5 zachęca ich do codziennego życia w sposób, który podoba się Bogu. Ostrzega ich, aby zawsze byli przygotowani na powrót Chrystusa (wersety 4-6). Paweł kończy swój list listą rzeczy do zrobienia, która ma pomóc kościołowi w codziennym życiu i we wzajemnych relacjach:

- Pocieszajcie i budujcie się nawzajem (1 Tesaloniczan 5.11)

- Szanujcie wszystkich przywódców (wersety 12-13)

- Upominajcie niesfornych, pocieszajcie słabych, podtrzymujcie słabych i bądźcie cierpliwi jedni dla drugich (werset 14).

- Traktujcie wszystkich z życzliwością (werset 15)

- Zawsze się radujcie (werset 16)

- Módlcie się bez ustanku (werset 17)

- Dziękujcie (werset 18)

- Nie gaście Ducha (werset 19)

- Badajcie wszystkie nauki (wersety 20-21)

- Unikajcie zła (werset 22)

Te wezwania są wspaniałym przypomnieniem dla wszystkich chrześcijan. Nasze okoliczności i uczucia nigdy nie powinny powstrzymywać nas przed radowaniem się, modlitwą, dziękczynieniem, okazywaniem szacunku czy uprzejmym postępowaniem.

Kiedy dostosowujemy się do Bożego sposobu myślenia i odnoszenia się do innych, przypominamy sobie, że jako chrześcijanie możemy nawet radować się pośród prób i cierpienia z powodu wzoru ustalonego przez Chrystusa Jezusa, "który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę" (Hebrajczyków 12.2; tłum. Biblia Warszawska). Jezus pokazał nam, że cierpienie poprzedza chwałę. Cierpienie i zmartwychwstanie Jezusa zapewniły radosną przyszłość wszystkim, którzy zostali odkupieni. W Chrystusie zawsze możemy się radować.

Zachęta do nieustannej radości znajduje się również w innych miejscach Pisma Świętego: "Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się" (Filipian 4.4). Radowanie się nie jest tylko sugestią; jest to polecenie, i to polecenie obowiązujące zawsze. Zawsze możemy chwalić Pana.

Radość jest owocem Ducha (Galacjan 5.22). Gdy jesteśmy zawsze napełnieni Duchem, a Duch sprawia, że się radujemy, to wynika z tego, że zawsze będziemy się radować.

Zawsze możemy się radować z powodu Bożego zbawienia. Nikt i nic nie może odebrać nam naszego zbawienia (zob. Rzymian 8.37-39). Ci, którzy wierzą w Chrystusa, są dziećmi Bożymi i nic nie może tego zmienić.

Możemy radować się zawsze, nawet podczas prześladowań, ponieważ wierzymy w Boże obietnice. Apostołowie zostali aresztowani i wychłostani za głoszenie imienia Chrystusa, ale kiedy opuścili salę sądową, "radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia jego" (Dz. Apostolskie 5.41). Oczywiście apostołowie pamiętali słowa Jezusa z Ew. Mateusza 5.11-12: "Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie". Wieczna perspektywa pomaga nam zawsze się radować.

Możemy radować się zawsze, wiedząc, że "radość Pana jest naszą siłą" (Ks. Nehemiasza 8.10). Możemy radować się zawsze, wiedząc, że "we wszystkim Bóg działa dla dobra tych, którzy Go miłują" (Rzymian 8.28). Możemy radować się zawsze, wiedząc, że "Boże dary i powołanie są nieodwołalne" (Rzymian 11.29). Możemy radować się zawsze, wiedząc, że pewnego dnia zamieszkamy w Nowym Jeruzalem, ujrzymy Pana twarzą w twarz i będziemy żyć wiecznym dniem (zob. Ks. Objawienia 22.1-5).

Powinniśmy radować się z tego, co Pan uczynił, nadal czyni i uczyni w przyszłości, niezależnie od naszych okoliczności i uczuć. Nasza nadzieja jest w Panu, ponieważ On jest naszą skałą i naszym zbawieniem (Psalm 62.6). Już samo to jest wystarczającym powodem, by zawsze się radować.