www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co miało miejsce przed założeniem świata?

Odpowiedź:
Biblia w różnych fragmentach odnosi się do "założenia" świata. Założyć coś to ustanowić daną rzecz, położyć pod nią fundamenty lub zabezpieczyć jej podstawy. "Założenie świata" jest odniesieniem do Bożego aktu stworzenia. Kiedy Pismo Święte odnosi się do czegoś, co było prawdą "od założenia świata", oznacza to "dla całej historii ludzkości". Ale kiedy Pismo Święte odnosi się do czegoś, co wydarzyło się "przed założeniem świata", omawiane wydarzenie miało miejsce zanim cokolwiek zostało stworzone, w wiecznej przeszłości.

W Efezjan 1.4 (tłum. Biblia Warszawska) czytamy o czymś, co wydarzyło się w wiecznej przeszłości: „w nim bowiem [Bóg] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości". Jest to niesamowity fragment, z naciskiem na wybranie przez Boga - przed założeniem świata- tych, którzy staną się wierzącymi. Zanim Bóg w ogóle coś stworzył, przynajmniej trzy rzeczy były już prawdą: Bóg widział ludzkość jako zagubioną i potrzebującą Zbawiciela; Odwieczny Zbawiciel był obecny; a szczegóły dzieła odkupienia były zaplanowane. W tym wszystkim Bóg widział naszą przemianę do świętości (zob. też 2 Tymoteusza 1.9).

Innym fragmentem, który pokazuje odwieczny plan Boga, jest 1 Piotra 1.20, który mówi, że Jezus Chrystus, niewinny baranek i nieskalany „(...) był On na to przeznaczony już przed założeniem świata" (1 Piotra 1.20; tłum. Biblia Warszawska). Apostoł Paweł głosi "mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej" (1 Koryntian 2.7; tłum. Biblia Warszawska).

Wieczna natura Boga Syna i Jego wieczna relacja z Bogiem Ojcem są widoczne w arcykapłańskiej modlitwie Jezusa: "Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata." (Ew. Jana 17.24). Syn Boży nie jest istotą stworzoną; przebywał w chwale z Ojcem, był kochany przez Ojca i stale przebywał z Ojcem, zanim powstał wszechświat (zob. też Ew. Jana 1.1-2).

Biblijne spojrzenie na to, co wydarzyło się przed założeniem świata, powinno dać wierzącemu wielką pociechę. Mamy Zbawiciela, który jest wieczny. Łaska Boża została nam udzielona już w zamierzchłej wieczności. Boży plan zbawienia, będąc wiecznym, jest niezmienny; nic nie może udaremnić, zmienić lub utrudnić tego planu. Już przed założeniem świata, Bóg przygotował swój plan, aby nas kochać, odkupić, obdarzyć łaską i uczynić świętymi. "Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty […], abyśmy usynowienia dostąpili" (Galacjan 4.4-5; tłum. Biblia Warszawska). "Błogosławione niech będzie na wieki jego święte imię" (Psalm 72.19; tłum. Biblia Warszawsko-Praska).

© Copyright Got Questions Ministries