www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Bóg wymagał ofiar ze zwierząt w Starym Testamencie?

Odpowiedź:
Bóg wymagał krwawych ofiar ze zwierząt, aby zapewnić tymczasowe przebaczenie grzechów i przygotować drogę na przyjście doskonałej ofiary- Jezusa Chrystusa (3 Księga Mojżeszowa 4.35, 5.10). Ofiary ze zwierząt były ważnym tematem Starego Testamentu, ponieważ „bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów” (Hebrajczyków 9.22). Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg poświęcił zwierzęta, aby uczynić ludziom odzienie ze skór i ich przyodziać (1 Księga Mojżeszowa 3.21). Kain i Abel przynieśli zwierzęta na ofiary dla Pana. Ofiara Kaina nie została przyjęta, gdyż przyniósł on płody rolne, natomiast ofiara Abla, jaką były „pierworodne zwierzęta jego trzody”, została przyjęta (1 Księga Mojżeszowa 4.4-5). Gdy powódź ustąpiła, Noe złożył Bogu w ofierze zwierzęta (1 Księga Mojżeszowa 8.20-21).

Bóg rozkazał wybranemu narodowi izraelskiemu, aby składał różnego rodzaju ofiary, zgodnie z Jego wskazówkami. Przede wszystkim zwierzę miało być bez skazy. Po drugie osoba, która składała ofiarę musiała utożsamiać się ze zwierzęciem. Po trzecie osoba, która składała ofiarę musiała ją zabić. Gdy czynione było to z wiarą, to ofiara ta była przebłaganiem za grzechy. Inną ofiarę składano w Dzień Pojednania, który opisany jest w 3 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale, na znak przebaczenia i obmycia z grzechu. Kapłan miał wziąć dwa kozły jako ofiarę za grzech. Jeden z kozłów był poświęcony jako ofiara za grzech synów izraelskich (3 Księga Mojżeszowa 16.15), natomiast drugi miał ponieść na sobie wszystkie przewinienia ludu, gdy wypędzano go na pustynię (3 Księga Mojżeszowa 16.20-22). Pierwszy miał zapewnić przebłaganie za grzechy, drugi usunięcie grzechu.

Dlaczego nadal nie składamy zwierząt jako ofiar za grzechy? Ofiary ze zwierząt skończyły się, gdyż Jezus Chrystus stał się doskonałą ofiarą. Jan Chrzciciel poświadczył to, gdy Jezus przychodząc do niego by się ochrzcić, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ew. Jana 1.29). Może zastanawiasz się, dlaczego zwierzęta? W jaki sposób zawiniły? Właśnie w tym cały sens- ponieważ niczego złego nie uczyniły, umierały za tych, którzy składali je na ofiarę. Jezus Chrystus też nie uczynił nic złego, a mimo to siebie samego złożył jako okup za wszystkich (1 Tymoteusza 2.6). Jezus Chrystus wziął na siebie nasz grzech i umarł za nas. Tak jak mówi 2 list do Koryntian 5.21 „Bóg tego [Jezusa], który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.” Przez wiarę przyjmujemy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, abyśmy dostąpili przebaczenia.

Podsumowanie. Ofiary ze zwierząt były Bożym nakazem, jako ofiary przebłagania za grzech człowieka. Zwierzę było zastępstwem, w tym sensie, że umierało w miejsce grzesznika, lecz była to ofiara tymczasowa, którą należało wciąż powtarzać. Ofiarowanie zwierząt zostało zniesione, gdy przyszedł Jezus Chrystus. Jezus Chrystus stał się doskonałą ofiarą, daną raz na zawsze (Hebrajczyków 7.27), a teraz jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem (1 Tymoteusza 2.5). Ofiary ze zwierząt miały być zapowiedzią ofiary, jaką złoży Chrystus za ludzi. Jedynie Chrystus, który oddał samego siebie za nasze grzechy, jest całkowitym za nie przebłaganiem, czego ofiary ze zwierząt były tylko początkiem i symbolem.


© Copyright Got Questions Ministries