www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy być wolnym od grzechu?

Odpowiedź:
Ks. Przyp. Salomona 20.9 stawia pytanie retoryczne "Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu?" Wszyscy możemy się z tym utożsamić. Gdy jesteśmy ze sobą szczerzy, wiemy że nadal grzeszymy. Zatem dlaczego Rzymian 6.18 mówi, "uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości"? Czy to jest sprzeczne?

Grzechem można określić "każdą myśl, działanie lub postawę, która nie odpowiada Bożej świętości". Grzech ma wiele warstw. Są określone czyny czy myśli, które są grzeszne. Morderstwo, cudzołóstwo i kradzież są grzechami (2 Ks. Mojżeszowa 20.1-17). Nawet pragnienie popełnienia morderstwa, cudzołóstwa czy kradzieży są grzechami (Ew. Mateusza 5.21, 28). Ale grzech dociera głębiej niż to. Popełniamy grzechy, bo jesteśmy grzesznikami. Skoro Adam pierwszy popełnił grzech w Ogrodzie Eden (1 Ks. Mojżeszowa 2.17; 3.17-19), każda narodzona osoba odziedziczyła po nim grzeszną naturę (Psalm 51.5; Rzymian 3.23; 5.12). Nie możemy nie zgrzeszyć, bo jest to w naszej naturze. Ptak nie musi być uczony tego jak budować gniazdo i trzymać jajka w cieple. To jest w jego naturze. Dziecko nie musi być uczone bycia samolubnym i wymagającym. To przychodzi naturalnie.

Jednak nie zostaliśmy stworzeni, aby być grzeszni. Zostaliśmy zaplanowani przez Boga, na Jego obraz (1 Ks. Mojżeszowa 1.27). Ludzkość jest Jego dziełem (Efezjan 2.10; Psalm 8.4-6). Zostaliśmy stworzeni, aby żyć w społeczności z naszym Stwórcą. Ale ze względu na grzech, nie możemy wejść do Jego obecności (Ks. Habakuka 1.13). Gdy Jezus umarł na krzyżu, wziął na siebie wszystkie grzechy świata (2 Koryntian 5.21; 1 Jana 2.2). Biorąc karę za nasz grzech, usunął dług, który każdy z nas był winny Bogu (Kolosan 2.14). On również odwrócił przekleństwo naszej starej natury, która trzymała nas w niewoli grzesznych namiętności i pragnień (Galacjan 3.10, 13). Zanim człowiek spotka Chrystusa, on czy ona są zniewoleni swoją grzeszną naturą (Rzymian 7.25; 2 Piotra 2.19). Z chwilą nawrócenia, otrzymujemy nową naturę, która została uwolniona od grzechu (Rzymian 6.18; 8.2). Cały rozdział 6 listu do Rzymian wyjaśnia to szczegółowo. Werset 14 mówi, "Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską."

Bycie wolnym od grzechu oznacza, że ci którzy uczynili Jezusa Panem ich życia nie są już zniewoleni grzechem. Mamy moc, poprzez Ducha Świętego, aby żyć zwycięskim życiem nad grzechem (1 Koryntian 15.56-67; Rzymian 8.37). Tak jak my kiedyś podążaliśmy za cielesnymi pragnieniami, ci którzy są "w Chrystusie Jezusie" teraz podążają za Duchem Świętym (Rzymian 8.14; Galacjan 5.24). Ze względu na to, że żyjemy w upadłym świecie i nadal jesteśmy cielesnymi stworzeniami, nadal będziemy grzeszyć (1 Jana 1.9; 2.1; Rzymian 7.21-22). Ale ci, którzy podążają za Chrystusem nie czynią grzechu swoim życiowym wyborem (1 Jana 2.1-6; 3.6-10; Rzymian 6.2).

Ci, którzy narodzili się na nowo (Ew. Jana 3.3) otrzymali nową naturę. Podczas gdy stara natura ciągnęła nas do samozadowolenia, nowa natura pociąga nas do świętości (2 Koryntian 5.17). Bycie wolnym od grzechu oznacza, że grzech nie ma już takiej mocy nad nami, jaką kiedyś miał. Uścisk samolubstwa, chciwości i pożądania zostały zerwane. Wolność od grzechu umożliwia nam chętne zaoferowanie samych siebie jako sługi Pana Jezusa Chrystusa, który nadal pracuje w nas, aby czynić nas bardziej podobnymi do Niego (Rzymian 6.18; 8.29; Filipian 2.13).

© Copyright Got Questions Ministries