www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o wierności?

Odpowiedź:
Być wiernym oznacza być niezawodnym, stałym i niezachwianym, a Biblia mówi o tego rodzaju wierności na cztery sposoby: jako o atrybucie Boga, jako o pozytywnej właściwości niektórych ludzi, jako o właściwości, której wielu ludziom brakuje oraz jako o darze Ducha Świętego. Wierny jest również używany w znaczeniu "wierzący", jak w przypadku chrześcijan w Efezie i Kolosach (Efezjan 1.1; Kolosan 1.2).

Pismo Święte często mówi o Bożej wierności. Wielokrotnie dowiadujemy się, że kiedy Bóg mówi, że coś zrobi, robi to (nawet jeśli wydaje się to niemożliwe). Kiedy mówi, że coś się wydarzy, to się wydarza. Dotyczy to przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Gdyby tak nie było - gdyby Bóg choć raz okazał się niewierny - nie byłby Bogiem i nie moglibyśmy polegać na żadnej z Jego obietnic. Tak jednak nie jest, ponieważ: "ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic" (1 Ks. Królewska 8.56). Bóg jest niezmiennie niezawodny, trwały i niezachwiany, ponieważ wierność jest jednym z Jego nieodłącznych atrybutów. Bóg nie musi pracować nad tym, by być wiernym; On jest wierny. Wierność jest istotną częścią tego, kim On jest (Psalm 89.8; Hebrajczyków 13.8). W swojej wierności Bóg chroni nas przed złem (2 Tesaloniczan 3.3), wyznacza granice naszych pokus (1 Koryntian 10.13), przebacza nasz grzech (1 Jana 1.9) i uświęca nas (1 Koryntian 1.9; Filipian 1.6).

Kiedy ktoś konsekwentnie kroczy z Bogiem, pokornie Mu służąc, można go nazwać "wiernym". Kiedy Nehemiasz musiał opuścić Jerozolimę i wrócić do Persji, powierzył dowództwo Chananiemu i Chananiaszowi. Powodem ich wyboru było to, że byli "godni zaufania i bardziej bogobojni... niż wielu" (Ks. Nehemiasza 7.2). Nehemiasz potrzebował ludzi z charakterem, którym mógłby zaufać. Ludzi, którzy nie braliby łapówek, którzy byliby oddani dobru ludu i którzy strzegliby uczciwości urzędu. Zauważmy również, że wierność wiąże się z bojaźnią Bożą. Im lepiej znamy Boga, tym bardziej będziemy chcieli Go naśladować (Efezjan 5.1). Innymi przykładami wierności są Sylas (1 Piotra 5.8), Tychikus (Efezjan 6.21), Epafras (Kolosan 1.7), Onezym (Kolosan 4.9) i Mojżesz (Hebrajczyków 3.2).

Niektóre z imion zawartych na tej "liście wiernych" są nieznane większości ludzi. Niewiele wiadomo na przykład o Tychikusie czy Epafrasie. Ale wierność, nawet w drobnych sprawach, jest znana Bogu i ostatecznie nagrodzona (Ew. Łukasza 19.17).

Biblia ostrzega nas również przed konsekwencjami niewierności. Ostrzeżenia te są konieczne, ponieważ, jak mówi stary hymn, jesteśmy "skłonni do błądzenia... skłonni do opuszczenia Boga, którego miłuję". Nasze serca zbyt często okazują się kapryśne, pomimo naszych najlepszych intencji (Ks. Przyp. Salomona 20.6; Ks. Jeremiasza 17.9; Ew. Mateusza 26.75).

Wierność wpływa na każdą naszą relację. Biblia mówi, że jest ona darem od Boga. Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako Pana, Duch Święty zamieszkuje w nas i przynosi błogosławieństwa miłości, radości, pokoju i wierności (Galacjan 5.22). Pełnia tych błogosławieństw zależy od chodzenia z Bogiem i poddania się Jego Duchowi. Powinniśmy wiernie czytać Słowo Boże i trwać w nim oraz szukać Pana w modlitwie (Psalm 1.1-2; Efezjan 6.18).

Stary Testament nauczał, że "sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Ks. Habakuka 2.4), a prawda ta jest cytowana, wzmacniana i rozjaśniana trzykrotnie w Nowym Testamencie. Wiarę i wierność otrzymujemy dzięki łasce Bożej. On jest wierny swoim dzieciom i dzięki Jego łasce pewnego dnia usłyszymy słowa: "Dobrze, sługo dobry i wierny!" (Ew. Mateusza 25.23).