www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat walki duchowej?

Odpowiedź:
Jeśli chodzi o walkę duchową, istnieją dwa błędy wielkiej wagi: nadawanie jej zbyt wielkiego znaczenia, i ujmowanie jej go. Niektórzy uważają, że każdy konflikt, grzech, a nawet problem, spowodowany został przez demony, które trzeba wypędzić. Inni całkowicie ignorują duchową rzeczywistość. Prawda jest taka, że Biblia uczy nas, iż wojna, którą toczymy, jest przeciwko mocom duchowym. Kluczem do sukcesu w walce duchowej jest odnalezienie równowagi biblijnej. Jezus czasem wypędzał z ludzi demony, a czasem leczył ludzi, nie wspominając nic o duchowych mocach. Apostoł Paweł nakazuje chrześcijanom, żeby toczyli walkę z grzechem w nich samych (List do Rzymian 6), i walkę ze złymi duchami (List do Efezjan 6:10-18).

List św. Pawła do Efezjan 6:10-18 mówi: „W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”. Tekst ten naucza nas kilku ważnych prawd: (1) Jedynie w Bożej mocy możemy być silni. (2) To Boża zbroja nas chroni. (3) Toczymy naszą walkę przeciwko siłom duchowym świata zła.

(1) Obrazowym przykładem tej walki jest archanioł Michał, opisany w 9 wersecie Listu św. Judy. Michał, najsilniejszy ze wszystkich Bożych aniołów, nie potępił szatana sam od siebie, ale powiedział: „Pan niech cię skarci!”. Apokalipsa 12:7-8 mówi, że w czasach ostatecznych Michał pokona szatana. A jednak kiedy doszło do konfliktu (opisanego w apokalipsie), Michał pokonał szatana w Bożym imieniu i autorytecie, nie w swoim własnym. Jedynie dzięki naszej relacji z Jezusem Chrystusem, my, chrześcijanie, mamy autorytet nad szatanem i demonami. Jedynie w Jego Imieniu nasze zwycięstwo ma jakąkolwiek moc.

(2) List św. Pawła do Efezjan 6:13-18 opisuje zbroję, jaką daje nam Bóg. Mamy stać pewnie z (a) pasem prawdy, (b) pancerzem sprawiedliwości, (c) ewangelią pokoju, (d) tarczą wiary, (e) przyłbicą zbawienia, (f) mieczem Ducha, i (g) z modlitwą w Duchu. Co te części zbroi symbolizują dla nas jeśli chodzi o naszą walkę duchową? Kiedy słyszymy kłamstwa szatana, mamy reagować mówiąc prawdę. Mamy znajdować odpoczynek w tej prawdzie, że jesteśmy usprawiedliwieni, gdyż Chrystus poświęcił się za nas. Mamy głosić Ewangelię bez względu na opór, na jaki natrafiamy. Mamy nie chwiać się w wierze bez względu na to, jak mocno jesteśmy atakowani. Naszą ostateczną obroną jest pewność, że mamy zbawienie, i fakt, że żadne duchowe moce nie mogą tego zmienić. Nasza broń ofensywna to Słowo Boże, a nie nasze własne opinie i uczucia. Mamy iść za przykładem Jezusa rozpoznając, że niektóre zwycięstwa duchowe możliwe są jedynie przez modlitwę.

Jezus jest naszym najważniejszym przykładem w kwestii walki duchowej. Zauważ, jak Jezus odpierał bezpośrednie ataki od szatana: „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Ewangelia wg św. Mateusza 4:1-11). Najlepszy sposób na pokonanie szatana został nam pokazany przez Chrystusa, a jest nim cytowanie Pisma Świętego, ponieważ diabeł nie może zwyciężyć w walce z mieczem Ducha, Słowem Żyjącego Boga.

Przykładem mówiącym o tym, jak nie należy walczyć, była walką siedmiu synów Skewasa. Była to grupa Żydów, którzy podróżowali z miasta do miasta wyganiając złe duchy dzięki mocy Imienia Jezus. Zaklęcie, jakiego używali, brzmiało: „Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł”. Robiło tak siedmiu synów Skewasa, arcykapłana. Ale kiedy spróbowali tego zaklęcia na człowieku opętanym przez złego ducha, duch odpowiedział: „Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?”. (Dzieje Apostolskie 19:13-16). Na czym polegał problem? Siedmiu synów Skewasa posługiwało się Imieniem Jezusa. Jednak to nie wystarczy. Synowie Skewasa nie mieli relacji z Jezusem, więc ich słowa były pozbawione jakiejkolwiek mocy i autorytetu. Siedmiu synów Skewasa polegało na pewnej metodologii. Nie polegali oni na Jezusie, i nie wykorzystywali w duchowej walce Słowa Bożego. W konsekwencji zostali dotkliwie pobici. Obyśmy uczyli się na ich błędach, opisanych przez Biblię.

Reasumując, jakie są sposoby na odniesienie zwycięstwa w duchowej walce? Po pierwsze, musimy polegać na mocy Boga, a nie na naszej własnej sile. Po drugie walczymy w Imieniu Jezusa, a nie w naszym imieniu. Po trzecie, walczymy w pełnej zbroi Bożej. Po czwarte walczymy za pomocą Miecza Ducha, Słowa Boga. Po piąte i ostatnie, pamiętajmy, że podczas gdy prowadzimy walkę duchową przeciwko szatanowi i jego demonom, nie każdy grzech i problem wynika z działania demona, który musi zostać potępiony. „Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (List św. Pawła do Rzymian 8:37).

© Copyright Got Questions Ministries