www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, być w Chrystusie?

Odpowiedź:
Galacjan 3.26-28 daje nam wgląd w wyrażenie "w Chrystusie" i co to znaczy. "Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie." Paweł mówi do chrześcijan w Galacji, przypominając im o ich nowej tożsamości od czasu, gdy złożyli swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Bycie "ochrzczonym w Chrystusa" oznacza, że zostali utożsamieni z Chrystusem, pozostawiając swoje grzeszne życie i w pełni przyjmując nowe życie w Chrystusie (Ew. Marka 8.34; Ew. Łukasza 9.23). Gdy odpowiadamy na głos Ducha Świętego, On włącza nas do rodziny Bożej. 1 Koryntian 12.13 mówi, "bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało — czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem."

W kilku miejscach Pismo Święte odnosi się do wierzącego będącego "w Chrystusie" (1 Piotra 5.14; Filipian 1.1; Rzymian 8.1). Kolosan 3.3 mówi, "Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu." Bóg jest doskonałą sprawiedliwością. On nie może po prostu przymknąć oko lub odpuścić nam grzech; to nie byłoby sprawiedliwe. Za grzech trzeba zapłacić. Cały gniew Boży został wylany na jego Syna. Gdy Jezus zajął nasze miejsce na krzyżu, poniósł karę, na którą zasługuje nasz grzech. Jego ostatnie słowa zanim umarł brzmiały, "Wykonało się" (Ew. Jana 19.30). Co się wykonało? Nie tylko zakończyło się jego ziemskie życie. Jak udowodnił trzy dni później, to nie był koniec (Ew. Mateusza 28.7; Ew. Marka 16.6; 1 Koryntian 15.6). To, co ukończył na krzyżu było Bożym planem odkupienia upadłego świata. Gdy Jezus powiedział, "Wykonało się" to stwierdzał, że z powodzeniem zapłacił w całości za każdy akt buntu, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Bycie "w Chrystusie" oznacza, że zaakceptowaliśmy jego ofiarę jako zapłatę za nasze grzechy. Nasze karty przewinień zawierają każdą grzeszną myśl, postawę lub działanie jakie kiedykolwiek popełnimy. Żaden sposób własnego oczyszczenia nie może sprawić, że będziemy czyści na tyle, aby zagwarantować sobie wybaczenie i relację ze świętym Bogiem (Rzymian 3.10-12). Biblia mówi, że w naszym naturalnym stanie grzeszności jesteśmy wrogami Boga (Rzymian 5.10). Gdy akceptujemy jego ofiarę w naszym imieniu, On zamienia się z nami rachunkami. On wymienia naszą listę grzechów na jego doskonałe konto, które jest w całości miłe Bogu (2 Koryntian 5. 21). Boska wymiana odbywa się u podnóża krzyża: nasza stara grzeszna natura za jego doskonałą (2 Koryntian 5.17).

Aby wejść do obecności świętego Boga, musimy ukryć się w sprawiedliwości Chrystusa. Bycie "w Chrystusie" oznacza, że Bóg nie widzi już naszych niedoskonałości; On widzi sprawiedliwość swojego Syna (Efezjan 2.13; Hebrajczyków 8.12). Jedynie "w Chrystusie" nasz grzech jest anulowany, nasza relacja z Bogiem odnowiona, a wieczność zapewniona (Ew. Jana 3.16-18, 20.31).

© Copyright Got Questions Ministries