www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy uniwersalizm/uniwersalizm zbawienia jest biblijny?

Odpowiedź:
Uniwersalizm to pogląd, głoszący, że każdy zostanie zbawiony. Wiele ludzi dziś trzyma się poglądu „uniwersalnego zbawienia” – uznając, że wszyscy ludzie spotkają się na końcu w niebie razem z Panem. Być może to myśl mężczyzn i kobiet, żyjących życiem wiecznych problemów, sprawia, że odrzucają nauczanie Pisma Świętego na ten temat. Dla niektórych jest to przeakcentowanie miłości i miłosierdzia Chrystusa, które prowadzi ich do tego, że wierzą, iz Bóg zmiłuje się nad każdą duszą. Pismo jednak naucza, że niektórzy spędzą wieczność w piekle, podczas gdy inni spędzą ją w raju razem z Panem.

Pierwsza sprawa to udowodnienie, że niezbawieni ludzie będą przebywać na wieki w piekle. Same słowa Jezusa potwierdzają, że odkupieni ludzie będą przebywali w niebie tak długo, jak niezbawieni w piekle. Ewangelia Mateusza 25:46 podaje: „I pójdą ci [niezbawieni] na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” Niektórzy wierzą, że przebywający w piekle w końcu przestaną istnieć, ale sam Pan potwierdza, że będzie to trwało wiecznie. Ten „wieczny ogień” wspomniany jest również w Ew. Mateusza 25:41. W Ewangelii Marka 9:44 Jezus mówi o piekle jako o „nieugaszonym ogniu”. Nigdy się nie skończy, będzie płonął wiecznie.

Jak można uniknąć tego „nieugaszonego ognia”? Wielu ludzi wierzy, że wszystkie drogi prowadzą do nieba lub uważają, że Bóg jest tak pełny miłości i łaski, że pozwoli wszystkim wejść do nieba. Bóg jest w rzeczy samej pełny miłości i miłosierdzia, ale to również te cechy sprawiły, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na ziemię, aby ten umarł za nas na krzyżu. Jezus Chrystus jest jedynymi drzwiami, które prowadzą do wieczności w niebie. Dzieje Apostolskie 4:12 „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” 1 List do Tymoteusza 2:5 „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus...”. W Ewangelii Jana 14:6 Jezus mówi „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Ewangelia Jana 3:16 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Jeśli wyborem człowieka jest odrzucenie Bożego Syna, nie spełnia wymagań dotyczących zbawienia. (Ew. Jana 3:16,36).

Z takimi wersetami, jak wymienione powyżej, staje się jasne, że uniwersalizm i uniwersalne zbawienie są poglądami niebiblijnymi. Uniwersalizm nie pozostaje w zgodzie z tym, czego naucza Pismo. Podczas gdy dziś wiele ludzi oskarża chrześcijan o to, że są nietolerancyjni w tej kwestii, należy pamiętać, że są to słowa samego Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo nie rozwija tych poglądów samo, chrześcijanie po prostu trzymają się tego, co Pan już powiedział. Ludzie wolą to odrzucić, ponieważ nie chcą stawić czoła swojemu grzechowi i przyznać, że potrzebują Jezusa, aby ich zbawił. Powiedzieć, że ci, którzy odrzucają zbawienie przez Bożego Syna Jezusa Chrystusa, zostaną zbawieni, jest umniejszeniem świętości i sprawiedliwości Bożej, a także zanegowanie tego, iż potrzebujemy ofiary Jezusa.

© Copyright Got Questions Ministries