www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest Tysiącletnie Królestwo, i czy należy je interpretować dosłownie?

Odpowiedź:
Tysiącletnie Królestwo to nazwa dana okresowi tysiąca lat, przez które Jezus Chrystus będzie królował na ziemi. Niektórzy chcą interpretować tysiącletnie królestwo w sposób alegoryczny. Niektórzy uważają, że 1000 lat to w przenośni bardzo długi czas. Wynika z tego, że niektórzy nie spodziewają się, żeby Jezus Chrystus dosłownie miał królować na ziemi. Jednak sześć razy w Apokalipsie 20:2-7, mówi się o milenijnym królowaniu, że będzie ono trwało 1000 lat. Gdyby Bóg chciał nam zakomunikować, że Jego królowanie potrwa bardzo długo, bez wątpienia zrobiłby to, bez dokładnego i wielokrotnie powtarzanego wspominania liczby lat.

Biblia mówi nam, że kiedy Chrystus wróci na ziemię ustanowi swoje królestwo w Jerozolimie, zasiadając na tronie Dawida (Ewangelia wg św. Łukasza 1:32-33). Bezwarunkowe przymierze wymaga dosłownego, fizycznego powrotu Chrystusa, który ugruntuje swoje królestwo. Przymierze zawarte między Bogiem a Abrahamem zapewniało Izraela, że ten będzie miał ziemię, potomstwo, władcę i duchowe błogosławieństwo (Księga Rodzaju 12:1-3). Przymierze Palestyńskie zapewniało Izraela o odnowieniu ziemi i jej zajęciu (Księga D.30:1-10). Przymierze Dawida zapewniało Izraela o przebaczeniu – sposób, w który naród mógł być błogosławiony (Księga Jeremiasza 31:31-34).

Przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa każde z wymienionych przymierzy spełni się, gdyż Izrael zostanie zebrany z ziemi w jedno miejsce (Ewangelia wg św. Mateusza 24:31), nawróci się (Księga Zachariasza 12:10-14), i zostanie odnowiony na ziemi pod panowaniem Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Biblia mówi o tym, że w trakcie tysiącletniego królestwa będą ku temu doskonałe warunki fizyczne jak i duchowe. Będzie to czas pokoju (Księga Micheasza 4:2-4; Księga Izajasza 32:17-18); radości (Księga Izajasza 61:7,10); pocieszenia (Księga Izajasza 40:1-2); zamożności (Księga Amosa 9:13-15) i zdrowia (Księga Joela 2:28-29). Biblia mówi nam też, że jedynie ludzie wierzący wejdą do tysiącletniego królestwa. Ze względu na to będzie to czas całkowitej sprawiedliwości (Ewangelia wg św. Mateusza 25:37; Psalms 24:3-4); posłuszeństwa (Księga Jeremiasza 31:33); świętości (Księga Izajasza 35:8); prawdy (Księga Izajasza 65:16); i pełni Ducha Swiętego (Księga Joela 2:28-29). Chrystus będzie królował jako król (Księga Izajasza 9:3-7; 11:1-10), z Dawidem jako regentem (księga Jeremiasza 33:15,17,21; Amosa 9:11). Ludzie szlachetni i możnowładcy także będą rządzić (Księga Izajasza 32:1; Ewangelia wg św. Mateusza 19:28). Jeruzalem będzie polityczną stolicą tego świata (Zachariasz 8:3).

Apokalipsa 20:2-7 podaje dokładny okres trwania tysiącletniego królestwa. Nawet bez tych wersetów istnieje niezliczona ilość innych cytatów, które wspominają o dosłownym tysiącletnim królowaniu Mesjasza na ziemi. Spełnienie wielu Bożych przymierzy i obietnic kładzie nacisk na dosłowne, fizyczne, przyszłe królestwo. Nie ma mocnych podstaw, by zaprzeczać dosłownemu zrozumieniu Tysiącletniego Królestwa i jego trwaniu poprzez 1000 lat.

© Copyright Got Questions Ministries