www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Kto będzie żył w Królestwie Tysiącletnim?

Odpowiedź:
Dwie główne grupy będą zamieszkiwać ziemię podczas Tysiącletniego Królestwa Chrystusa- ci, którzy będą mieli przemienione ciała i ci, którzy będą mieli ziemskie ciała, a którzy przeżyją Wielki Ucisk. Ci, którzy otrzymają przemienione ciała podczas Pochwycenia (1 Tesaloniczan 4.13-18; 1 Koryntian 15.21-23, 51-53) oraz ci, którzy zmartwychwstaną po powrocie Chrystusa na ziemię (Księga Objawienia 20.4-6) będą stanowić Kościół. Wśród tych, którzy będą mieli ziemskie ciała będzie można rozróżnić dwie grupy: jedną stanowić będą wierzący poganie a drugą wierzący Żydzi (Izrael).

W Księdze Objawienia 19.11-16 czytamy o powrocie Jezusa Chrystusa na ziemię, nazwanym Powtórnym Przyjściem. Pochwycenie (1 Tesaloniczan 4.13-18; 1 Koryntian 15-51-53) jest pojawieniem się Chrystusa w powietrzu, a nie jego Powtórnym Przyjściem. Wspominamy o tym, abyśmy rozróżniali czym jest pochwycenie a czym powtórne przyjście Chrystusa. W Księdze Objawienia w rozdziałach 19-20 nie ma mowy o żadnym pochwyceniu. Dotyczy to zatem świętych, którzy będąc na ziemi, gdy Chrystus powróci, pozostaną na ziemi i wstąpią do królestwa millenijnego mając swoje naturalne/ ziemskie ciała. Gdyby podczas Pochwycenia czy jakiekolwiek innego wielkiego wydarzenia wierzący miałby otrzymać przemienione ciało podczas drugiego przyjścia Chrystusa na ziemię, to moglibyśmy oczekiwać, że takie wiadomości pojawiłyby się w Księdze Objawienia 19. Takiego jednak odniesienia nie znajdujemy. Jedynym wydarzeniem, który wskazuje, że wierzący otrzymają przemienione ciała znajdujemy w Księdze Objawienia 20.4-6, gdzie ci, którzy staną się wierzącymi podczas Wielkiego Ucisku i zostaną zabici z powodu swojej wiary, zmartwychwstaną. Wierzy się, że w tym czasie święci Starego Testamentu zmartwychwstaną, otrzymując również przemienione/uwielbione ciała (zobacz Księgę Daniela 12.2).

Ew. Mateusza 25.31-46 jest innym fragmentem jaki należy rozważyć. Ten fragment jest powszechnie nazwany sądem lub oddzieleniem owiec od baranów. Owce i barany odnoszą się do sprawiedliwych i niesprawiedliwych pogan. Chrystus będzie sądził niesprawiedliwych pogan (barany), które zostaną wrzucone do jeziora ognistego na wieczne potępienie (Ew. Mateusza 25.46). Zatem, żaden niewierzący poganin nie przeżyje by żyć w Tysiącletnim Królestwie. Sprawiedliwi poganie czy owce przeżyją do czasu Królestwa Tysiącletniego. Rozmnożą się i zaludnią ziemię. Niemniej jednak nie tylko oni będą żyli i się rozmnażali, zaludniając ziemię podczas Tysiącletniego Królestwa.

Gdy powróci Chrystus cały Izrael uwierzy w niego (Księga Zachariasza 12.10). Oni również nie otrzymają przemienionych ciał (podobnie jak ci, którzy zostali pochwyceni przed uciskiem i ci, którzy zmartwychwstali później). Oni będą się również rozmnażać podczas Królestwa Tysiącletniego.

Zatem wierzący poganie, Izrael oraz zmartwychwstali/ pochwyceni wierzący (wszyscy ci, którzy mają przemienione/uwielbione ciała) zamieszkają ziemię. Powinniśmy zauważyć jednak, że wierzący z uwielbionymi ciałami nie będą się rozmnażać. Nie będzie małżeństwa po ustaniu tego życia (Ew. Mateusza 22.30).

Dzieci narodzone w czasie panowania Królestwa Tysiącletniego będą ponosiły odpowiedzialność za swoją wiarę w Chrystusa, tak jak ponosili ją ludzie w dawnych czasach (wiara w Chrystusa od momentu jego przyjścia; wiara w Boga wcześniej- 1 Księga Mojżeszowa 15.2-6; Księga Habakuka 2.4; Rzymian 3.20). Niestety, nie wszystkie dzieci, które narodzą się w czasie panowanie Królestwa Tysiącletniego uwierzą w Chrystusa. Ci, którzy nie uwierzą zbuntują się przeciwko Bogu, gdy szatan na krótki czas zostanie uwolniony i będzie miał na nich wpływ (Księga Objawienia 20.7-10).

Jeśli chciałbyś przeczytać więcej artykułów odnośnie tego, kto będzie żył w czasie Tysiącletniego Królestwa, zachęcamy cię do zapoznania się z następującymi fragmentami: Księga Izajasza2.2-4; Księga Zachariasza 14.8-21; Księga Ezechiela 34.17-24; Księga Daniela 7.13-14; Księga Micheasza 4.1-5).

© Copyright Got Questions Ministries