www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest teologia dominacji / teonomia / chrześcijański rekonstrukcjonizm?

Odpowiedź:
Teologia dominacji odnosi się do linii teologicznej interpretacji i myśli w odniesieniu do roli kościoła we współczesnym społeczeństwie. Teologia dominacji jest również znana jako chrześcijański rekonstrukcjonizm i teonomia. Teologia dominacji głosi, że biblijne chrześcijaństwo będzie rządzić wszystkimi obszarami społeczeństwa, osobistymi i instytucjonalnymi. Chrześcijański rekonstrukcjonizm uzasadnia, że społeczeństwo zostanie przekształcone przez Prawo Boże głoszone w ewangelii i Wielkim Posłannictwie. Teonomia jest poglądem post- tysiącletnim, zgodnie z którym wszystkie prawa moralne zawarte w Starym Testamencie obowiązują do dziś. Choć może to brzmieć nieco odmiennie, wszystkie te pojęcia są ze sobą ściśle powiązane do tego stopnia, że ludzie często używają ich zamiennie.

Ci, którzy wyznają te poglądy, wierzą, że obowiązkiem chrześcijan jest stworzenie ogólnoświatowego królestwa wzorowanego na Prawie Mojżeszowym. Wierzą, że Chrystus nie powróci na ziemię, dopóki takie królestwo nie zostanie ustanowione. Głównym celem teologii dominacji i chrześcijańskiego rekonstrukcjonizmu jest zatem polityczna i religijna dominacja nad światem poprzez wprowadzenie w życie praw moralnych, a następnie kar Starego Testamentu (prawa ofiarnicze i ceremonialne zostały wypełnione w Nowym Testamencie). Nie jest to system rządowy rządzony przez kościół, ale raczej rząd zgodny z Prawem Bożym.

Teologia dominacji / chrześcijański rekonstrukcjonizm opiera się w dużej mierze na post-millenijnym poglądzie na temat przymierza. Post- millenializm to przekonanie, że Chrystus powróci na ziemię po tysiącletnim panowaniu królestwa Bożego, a przymierze odnosi się do przekonania, że historia biblijna jest podzielona na trzy główne przymierza rzekomo opisane w Piśmie Świętym - odkupienia, uczynków i łaski. Jego zwolennicy wierzą, że obecnie żyjemy pod przymierzem łaski, że kościół i Izrael są tym samym, a my znajdujemy się obecnie w tysiącletnim Królestwie Bożym. Człowiek, pod przymierzem łaski, jest odpowiedzialny za zarządzanie światem, panowanie nad nim w posłuszeństwie prawom Bożym.

Wierzymy, że Biblia naucza przed-tysiącletniego poglądu na Królestwo Boże (Ks. Zachariasza 14.4-9; Ew. Mateusza 25.31-34) oraz że Izrael i Kościół są odrębnymi rzeczywistościami w całej biblijnej historii i proroctwach. Nie widzimy, by Bóg kiedykolwiek nakazał Kościołowi przejąć władzę i odnowić społeczeństwo. Zamiast tego widzimy nakaz dla wierzących, aby głosili ewangelię, jak w Ew. Mateusza 28.19-20. Bóg sam zamierza przeprowadzić ogólnoświatową reformę społeczną (Ks. Objawienia 19.11- 20.4).

Niegdyś obecna wyłącznie w kręgach reformowanych, teologia dominacji i chrześcijański rekonstrukcjonizm wywierają wpływ na wierzenia wielu kościołów charyzmatycznych w postaci teologii Królestwa "tu i teraz".

© Copyright Got Questions Ministries