www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaki jest klucz do tego, by uczynić małżeństwo czymś trwałym?

Odpowiedź:
Apostoł Paweł mówi, że żona stanowi zobowiązanie dla swojego męża aż do śmierci. „Podobnie też i kobieta zamężna, na mocy Prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża” (List św. Pawła do Rzymian 7:2). Główna zasada, którą możemy tu zauważyć, to fakt, że aby więzy małżeńskie zostały unieważnione, ktoś z małżonków musi umrzeć. Taki jest Boży punkt widzenia, ale zbyt często nie odzwierciedla on rzeczywistej sytuacji w dzisiejszym małżeństwie. W naszym współczesnym społeczeństwie małżeństwo kończy się rozwodem w ponad 51 procentach. Oznacza to, że ponad połowa małżeństw, które mają trwać „aż do śmierci”, nie dociera do tego momentu.

Zatem pytanie polega na tym, co para małżeńska może robić, aby ich małżeństwo trwało aż „do śmierci”? Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Jest to zasada, która powinna być podstawą, zanim małżeństwo zostaje zawarte, i wtedy, kiedy mężczyzna i kobieta nie są jeszcze związani. Bóg mówi „Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają?” (Księga Amosa 3:3)? Dla nowo narodzonego chrześcijanina oznacza to, że nie wejdziemy w bliską relację z kimś, kto nie jest wierzący. „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?” (2 List św. Pawła do Koryntian 6:14)? Jeśli zastosujemy się do tej obietnicy, oszczędzimy sobie wiele problemów i cierpienia w późniejszym małżeństwie.

Inna zasada, która, wprowadzona w życie, chroniłaby małżeństwo przed rozpadem, to posłuszeństwo męża wobec Boga, czyli będzie kochał, szanował i chronił swoją żonę tak, jak swoje własne ciało ( List św. Pawła do Efezjan 5:25 - 31). Drugą stroną medalu jest fakt, że żona będzie słuchać Boga i podda się własnemu mężowi tak, jak „PANU” ( List św. Pawła do Efezjan 5:22). Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest duchowym obrazem relacji między Chrystusem a Kościołem. Chrystus dał samego Siebie dla Kościoła i On kocha, szanuje i chroni go jako swoją żonę, „pannę młodą” ( Apokalipsa 19: 7 - 9).

Kiedy Bóg dał Ewę Adamowi za żonę, stworzył ją z jego „ciała i kości” ( Księga Rodzaju 2:31), i stali się oni „jednym ciałem” ( Księga Rodzaju 2:23 - 24). Ta myśl została zapomniana w naszym nowoczesnym społeczeństwie. Stawanie się jednym ciałem oznacza coś więcej niż tylko fizyczny związek. To oznacza zjednoczenie ciała i duszy, dzięki czemu powstaje jedność. Ta relacja nie dotyczy tylko zmysłowej czy emocjonalnej atrakcyjności, dotyczy ona duchowej rzeczywistości „jedności”, która może zaistnieć jedynie wtedy, kiedy małżonkowie poddają się zarówno Bogu, jak i sobie nawzajem. To jest relacja, która nie jest złożona ze „mnie czy z tego, co moje”, ale składa się ona z „nas i z tego, co nasze”. To jest jeden z sekretów, aby mieć trwałe małżeństwo. Uczynienie małżeństwa trwałym aż do śmierci jednego z małżonków jest czymś, z czego małżonkowie muszą uczynić pierwszeństwo. Utrwalanie czyjejś pionowej relacji z Bogiem przyczynia się w bardzo istotny sposób do zapewnienia trwałości w poziomej relacji między mężem a żoną, i do tego, że relacja ta uwielbia PANA.

© Copyright Got Questions Ministries