www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy powinniśmy stać, gdy czytana jest Biblia?

Odpowiedź:
W Ks. Nehemiasza 8.5, kapłan Ezdrasz zebrał lud, który odbudował mury Jerozolimy na czytanie Bożego Prawa: "Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał." Niektóre współczesne kościoły praktykują tą tradycję i nauczają, że powinniśmy wstać, gdy Słowo Boże jest czytane.

Słuchanie Biblii na stojąco jest z pewnością oznaką szacunku. Jednak nie ma biblijnego nakazu, który naucza, że ludzie muszą stać gdy czytane jest Pismo Święte. W rzeczywistości, Ezdrasz nie czytał Biblii w kościele. Ezdrasz czytał Torę, stojąc na zewnętrznym podeście w Jerozolimie podczas jednorazowego wydarzenia setki lat przed założeniem kościoła (zobacz Dz. Apostolskie rozdział 2). Chociaż z tego fragmentu można wydobyć wiele pozytywnych zasad, nie ma wyraźnego nakazu powtarzania tego postępowania podczas dzisiejszych zgromadzeń kościelnych.

Co więcej, sytuacja z Ks. Nehemiasza 8.5 nie trwała długo. Następny werset stwierdza, "Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce odpowiedział: Amen, amen! Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi" (Ks. Nehemiasza 8.6).

Wersety 7-8 dodają, "...Lewici wyjaśniali Zakon ludowi, który stał w miejscu, i czytali z księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane." Ci mężczyźni pomogli w interpretacji i prawdopodobnie przetłumaczeniu nauk Prawa dla mieszkańców Jerozolimy.

Ks. Nehemiasza 8.12 mówi, że dzień w którym Ezdrasz czytał Pismo Święte był dniem świętowania: "Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano." Jak mówi Psalm 119.162 (tłum. Uwspółcześniona Biblia Gdańska) "Raduję się z twego słowa jak ten, który znajduje wielki łup."

Słuchając Słowa Bożego Izraelici dowiedzieli się na temat Święta Szałasów (Sukkot). Zdecydowali je świętować po raz pierwszy od czasu powrotu do Jerozolimy. Świętowanie trwało siedem dni, po którym następował święty dzień bez pracy.

Podobnie jak lud Judy za czasów Ezdrasza, powinniśmy zawsze okazywać szacunek Pismu Świętemu. Stanie podczas jego odczytywania to jeden ze sposobów okazania szacunku, ale są też inne sposoby. Najlepszym sposobem okazywania szacunku Słowu Bożemu jest słuchanie go i pozwalanie, aby odmieniało nasze życie. "W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie" (Psalm 119.11).

© Copyright Got Questions Ministries