www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego zasada solo Christo jest ważna?

Odpowiedź:
Solo Christo lub solus Christus, jest jednym z pięciu sola (lub solae), które podsumowują kluczowe kwestie Reformacji protestanckiej. Solo Christo w Łacinie oznacza "tylko Chrystus." Pozostałe cztery sola to sola scriptura ("tylko Pismo"), sola fide ("tylko wiara"), sola gratia ("tylko łaska") oraz soli Deo gloria ("tylko Bogu chwała"). Każda z tych doktryn jest niezwykle ważna. Odrzucenie którejkolwiek z nich doprowadzi do błędu i fałszywej ewangelii, która nie może zapewnić zbawienia.

Gdy reformatorzy podkreślali zasadę solo Christo, potwierdzali, że jesteśmy zbawieni jedynie przez Chrystusa, niezależnie od starań jakiejkolwiek osoby. Jedynie Jezus jest Królem królów (Ks. Objawienia 19.16). On sam jest naszym Arcykapłanem (Hebrajczyków 4.14). On sam jest naszym Odkupicielem (Galacjan 3.13) i jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem (1 Tymoteusza 2.5). Próba uzurpowania czy dzielenia tych pozycji jest bluźnierczą arogancją. Przypisywanie tych ról komuś innemu (np. Marii) jest równie niewłaściwe. To Chrystus i tylko Chrystus jest tym, który zbawia.

To nie nasza sprawiedliwość nas zbawia; to jedynie Chrystus. "Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego..." (Tytusa 3.5). "Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą" (Rzymian 3.22; tłum. Biblia Tysiąclecia). Jakiekolwiek dobre uczynki czynimy i jakkolwiek wierni jesteśmy, to w końcowym podsumowaniu możemy powiedzieć: "sługami nieużytecznymi jesteśmy" (Ew. Łukasza 17.10). Chrystus i tylko Chrystus jest jedynie godzien (Ks. Objawienia 5.9). Solo Christo.

Od początku do końca, ewangelia wywyższa Chrystusa i jedynie Chrystusa. On jest Jedynym, który przyszedł z nieba, aby szukać zgubionych (Ew. Łukasza 19.10). On jest Jedynym, który wypełnił doskonale Prawo. On jest Jedynym, który został ukrzyżowany, i On jest Jedynym, który powstał z martwych. My jesteśmy wdzięcznymi odbiorcami Jego obfitości. Jesteśmy żebrakami, a On jest Dobroczyńcą. Jesteśmy ślepcami, a On jest Uzdrowicielem. Jesteśmy pełni zamieszania, a On jest Pokojem. Solo Christo.

Ewangelia nie jest przesłaniem tego co musimy zrobić dla Boga; ewangelia jest dobrą nowiną tego, co Bóg uczynił dla nas. Zbawienie nie dotyczy zasadniczo nas; dotyczy Jezusa. Solo Christo. We wszystkim, Chrystus musi być pierwszy (Kolosan 1.18), a reformatorzy przywrócili kościołowi tą biblijną doktrynę. Jak napisał Luter "Muszę słuchać Ewangelii. Mówi mi nie to co mam zrobić, ale to co uczynił dla mnie Jezus Chrystus, Syn Boży” (Marcin Luter, "Komentarz do listu do Galatów", rozdział 2, wersety 4-5; tłum. własne).

© Copyright Got Questions Ministries