www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego ważna jest sola gratia?

Odpowiedź:
Sola gratia jest ważna, ponieważ jest jedną z cech wyróżniających lub kluczowych aspektów, które oddzielają prawdziwą, biblijną ewangelię od fałszywej ewangelii, która nie ma mocy zbawić. Jako jedna z pięciu sola, które miały za zadanie zdefiniować kluczowe kwestie Reformacji protestanckiej, ta doktryna jest dzisiaj tak samo ważna jak wtedy. Łacińskie słowo sola oznacza "jedynie" lub "tylko", i podstawowe doktryny chrześcijańskie reprezentowane przez te pięć łacińskich zwrotów, dokładnie podsumowują biblijne nauczanie na te kluczowe tematy: sola scriptura — tylko Pismo Święte, sola fide — tylko wiara, sola gratia — tylko łaska, solo Christo — tylko Chrystus i soli Deo gloria —tylko Bogu chwała. Każdy z nich jest niezwykle ważna i wszystkie są ze sobą ściśle powiązane. Odchylenie od jednej z nich doprowadzi do błędu w innej zasadniczej doktrynie, a rezultatem prawie zawsze będzie fałszywa ewangelia, która jest bezużyteczna w kwestii zbawienia.

Sola gratia jest po prostu potwierdzeniem, że Biblia naucza iż nasze zbawienie jest w całości darem Bożej łaski. Jak jest to powiedziane w Efezjan 2.8-9, "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." To jest potwierdzenie, że zbawienie (wyzwolenie) od Bożego gniewu opiera się na Bożej łasce i miłosierdziu, a nie na jakimkolwiek dobru w nas samych. Jednym z powodów dla jakiego tak wielu ludzi chce odrzucić tą ważną doktrynę, jest fakt, że nie chcą zaakceptować tego co jasno Biblia naucza na temat zasadniczej kondycji ludzkiej natury od czasu upadku Adama. Biblia mówi, że nasze serca są "podstępne" i "zepsute" (Ks. Jeremiasza 17.9) i to, że "Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga" (Rzymian 3.10-11). Zamiast potwierdzić naszą całkowitą bezradność i beznadziejność poza Bożą łaską, większość ludzi chce wierzyć, że mają udział w swoim zbawieniu. Ale Biblia jasno naucza, że nie możemy zasłużyć na Bożą przychylność dzięki własnym staraniom; przychylność Boża opiera się całkowicie na Bożej łasce.

Prawda sola gratia, czy zbawienia jedynie z łaski, była tym, co zainspirowało Johna Newtona do napisania wspaniałej pieśni "Cudowna Boża łaska." To łaska tak niesamowita, że może ocalić takiego nędznika jak ja. To niesamowita łaska, "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzymian 5.8). Ta doktryna jest ważna, ponieważ właściwie komunikuje fakt, że Bóg nas zbawia ze względu na Swoje miłosierdzie i dobroć, a nie przez cokolwiek co czyni nas pożądanymi w obliczu Boga lub godnymi zbawienia. Nie potrafimy zrozumieć tego jak wspaniała jest Boża łaska dopóki najpierw nie zrozumiemy tego jak naprawdę jesteśmy grzeszni.

Sola gratia jest ważna, ponieważ jeśli ją odrzucimy, odrzucamy jedyną ewangelię jaka jest w stanie nas zbawić. Alternatywą do sola gratia jest ewangelia, która skupia się na dobroci człowieka zamiast dobroci Boga, która wcale nie jest ewangelią. Sola gratia jest tym, co czyni ewangelię "dobrą nowiną." Pomaga nam zrozumieć, że skoro Biblia mówi, że "nie ma kto by szukał Boga" (Rzymian 3.11), dobra nowina jest taka, że Bóg poszukuje grzeszników. Jezus powiedział, że On przyszedł aby szukać i zbawiać tych, którzy są zgubieni (Ew. Łukasza 19.10), a nie aby czekać na zgubionych, którzy zaczną Go szukać. To Bóg jest pierwszym, który działa, Bóg jest tym, który pociąga nędznego grzesznika do Siebie, Bóg jest tym, który sprawia, że człowiek "rodzi się na nowo", by mógł "ujrzeć Królestwo Boże."

I na koniec, sola gratia jest ważna, ponieważ jest podstawą naszej pewności zbawienia jako grzeszników przed świętym Bogiem. Jeśli zaprzeczamy sola gratia, to nie możemy mieć żadnej, prawdziwej pewności naszego zbawienia. Skoro wszystko co robimy jest skażone grzechem, jak możemy mieć pewność, że mamy wystarczająco wiary aby dostąpić zbawienia? Dzięki Bogu, Biblia odsłania ewangelię opartą nie na tym co my czynimy, ale na tym co Jezus Chrystus uczynił. "Dobra Nowina" jest taka, że Chrystus przyszedł, żył doskonałym życiem, umarł na krzyżu i powstał z martwych, aby dać grzesznikom nowe życie, aby wyzwolić ich z grzechu i obdarzyć życiem wiecznym. To jest powód dla którego możemy wiedzieć, że Jezus nie straci nikogo spośród tych, których otrzymał od Ojca, ale wzbudzi ich z martwych w dniu ostatecznym (Ew. Jana 6.39).

Cudowna Boża łaska ta

Zbawiła z grzechów mnie

Zgubiony nędzny byłem ja,

Lecz teraz cieszę się.

Ta łaska wlała Boży strach

W kamienne serce me

I wtedy zobaczyłem w łzach,

Żem na przepaści dnie.

Lecz łaska podźwignęła mnie

I naprzód wiedzie wciąż

Przez ciemne i burzliwe dnie

Tam gdzie Ojcowski dom.

O, Boże dzięki, dzięki Ci

Za cudną łaską Twą

Do nóg Twych padam w kornej czci,

Niebiosa chwałą brzmią

"Cudowna Boża łaska" [oryg. "Amazing Grace” John Newton]

© Copyright Got Questions Ministries