www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o samodyscyplinie?

Odpowiedź:
Samodyscyplina jest zasadniczo tym samym, co samokontrola, jeden z elementów owocu Ducha wymienionych przez Pawła w Galacjan 5.22-23. Ogólnie rzecz biorąc, odnosi się ona do naszej zdolności do kontrolowania lub powstrzymywania się od wszelkiego rodzaju uczuć, impulsów i pragnień, w tym pragnienia fizycznego i materialnego komfortu. Chociaż samokontrola jest ostatnim z duchowych elementów owocu wymienionym przez Pawła i chociaż jest to termin, który nie jest często używany w Biblii, samokontrola jest wyraźnie niezbędnym atrybutem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza że nasze nieodkupione ciało czasami powoduje, że ulegamy uporczywym impulsom naszych grzesznych pragnień.

Apostoł Paweł wzywa nas "oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej" (2 Koryntian 7.1). A w Rzymian zachęca nas, byśmy "składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu" i nie upodabniali się do wzoru tego świata (Rzymian 12.1-2). Jednak większość chrześcijan zgodzi się, że podporządkowywanie nieustannego naporu tych światowych pragnień, by podobać się naszemu Panu, nie zawsze jest rzeczą łatwą do zrobienia. Paweł omawia swój wewnętrzny konflikt i walkę z grzechem w liście do Rzymian: "nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię... czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie" (Rzymian 7.15-20).

Oczywiste jest, że nasze pozornie nienasycone ludzkie apetyty i potrzeby mogą łatwo prowadzić do grzesznych ekscesów, jeśli nie są kontrolowane. Szczególnie w zamożnych społeczeństwach szerzy się brak samodyscypliny, co prowadzi do takich problemów jak otyłość, alkoholizm, narkomania i zadłużenie. Pokusy świata materialnego sprawiły, że wielu pragnie i nabywa dobra materialne znacznie przekraczające ich potrzeby i możliwości ich opłacenia. Rzeczywiście, narody świata wpadły w tę samą pułapkę, pożyczając biliony dolarów na finansowanie rozdętych budżetów, które wynikają z niezdolności do samodyscypliny. Dla chrześcijan, bez samodyscypliny, nasz apetyt na wygody i przyjemności może łatwo stać się naszym panem i doprowadzić nas do grzechu lub w inny sposób przeszkodzić nam w naszym duchowym kroczeniu. Jeśli to, co duchowe, nie rządzi tym, co fizyczne, możemy stać się łatwym celem dla szatana z powodu braku samokontroli (1 Koryntian 7.5).

Paweł omawia samodyscyplinę w swoim liście do kościoła w Koryncie. Ponieważ Grecy mieli igrzyska olimpijskie i igrzyska istmijskie, doskonale znali rygory treningu sportowego, zwłaszcza jeśli ktoś chciał zdobyć "nagrodę" lub "koronę". Paweł porównuje zdyscyplinowane życie chrześcijańskie do treningu sportowca: "A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy" (1 Koryntian 9.25). Kiedy Paweł mówi "umartwiam ciało moje i ujarzmiam", mówi, że jego ciało jest pod panowaniem i kontrolą jego umysłu, a nie na odwrót. Paweł pokazuje nam, jak samokontrola jest potrzebna, aby wygrać wyścig, który jest przed nami i żyć życiem, które jest "święte i miłe Bogu." Dla Pawła "wyścigiem" było zdobywanie dusz dla Chrystusa, cel, który określa cztery razy w wersetach 19-22.

Ważne jest, aby zrozumieć, że samokontrola jest dziełem Ducha Świętego, a nie dziełem jednostki. W końcu Galacjan 5.22-23 wymienia owoce Ducha, a nie owoce chrześcijanina. Ponieważ jesteśmy jedynie gałęziami, na których winorośl (Chrystus) zawiesza owoc, który On wydaje (Ew. Jana 15.1-8), to zamieszkująca nas obecność Ducha Świętego daje chrześcijanom moc i zdolność do sprawowania samokontroli, tak abyśmy nie zostali opanowani przez "zachcianki grzesznego człowieka". Jak powiedział Paweł "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości." (2 Tymoteusza 1.7). Rzeczywiście, chrześcijanie nie są kontrolowani przez grzeszną naturę, ale przez Ducha Świętego (Rzymian 8.9), który pomaga nam w naszej słabości (w. 26), co czyni nas zdolnymi do powiedzenia "nie" grzechowi.

Mądry król Salomon napisał wiele przysłów, aby pomóc nam prowadzić "zdyscyplinowane" i roztropne życie (Ks. Przyp. Salomona 1.3). Z pewnością odniesiemy większe zwycięstwo w naszym chrześcijańskim życiu, gdy będziemy ćwiczyć się w samokontroli otrzymanej od Ducha Świętego, która pomaga nam reagować w posłuszeństwie nakazom Pisma Świętego i pozwala nam wzrastać w naszym życiu duchowym.