www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia ma na myśli, gdy odnosi się do resztki?

Odpowiedź:
Resztka to pozostała ilość z większej porcji lub kawałka, niezależnie od tego, czy jest to żywność, materiał, z którego wykonane jest ubranie, czy nawet grupa ludzi. Chociaż resztki mogą być postrzegane jako bezwartościowe skrawki i wiele razy tak jest, Bóg przypisał wysoką wartość tym ze swojego ludu, których wyodrębnił do świętych celów, tych, których określa jako "resztki" w kilku miejscach w Biblii. Na początek, w Ks. Izajasza rozdział 10 opowiedziana jest historia sądu Pana nad Asyryjczykami. W wersecie 12 Bóg mówi: "ukarze owoc pychy serca króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu". Kontynuuje w wersetach 17-18: "I światłość Izraela stanie się ogniem, a jego Święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i oset. Zniszczy doszczętnie wspaniały jego las i sad, i będzie tak, jak gdyby umierał śmiertelnie chory" (tłum. Biblia Warszawska)

Następnie Bóg opowiada o tym, jak Jego lud powróci do Niego w wyniku tego wspaniałego ukazania Jego siły - całkowitego zniszczenia większości Asyrii: "I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza" (Ks. Izajasza 10.20,21; tłum. Biblia Warszawska). Następnie zapewnia pozostałych Izraelitów, że nie muszą obawiać się Asyryjczyków, ponieważ wkrótce ich zniszczy.

Istnieją inne resztki - te, które pozostały z większej grupy - w Biblii, nawet jeśli słowo "resztka" nie jest używane do ich opisania. Noe i jego rodzina byli resztką ocalałą z milionów ludzi żyjących na ziemi przed potopem (1 Ks. Mojżeszowa rozdział 6). Tylko Lot i jego dwie córki przetrwały zniszczenie Sodomy i Gomory, co stanowiło bardzo małą resztkę (1 Ks. Mojżeszowa 19). Kiedy Eliasz rozpaczał, że jest jedynym pozostałym w Izraelu, który nie pokłonił się bożkom, Bóg zapewnił go, że zarezerwował resztkę 7000 "których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały" (1 Ks. Królewska 19.18).

Suwerenny wybór Boga co do tego, kogo zbawi, można również dostrzec w Nowym Testamencie: "A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie; bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi" (Rzymian 9.27-28). Oznacza to, że wielkie rzesze Izraelitów zostaną odrzucone. Jeśli tylko resztka miała zostać zbawiona, wielu musiało zostać straconych, i to właśnie starał się wykazać Paweł. Podczas gdy słowo "resztka" oznacza "to, co pozostało", szczególnie to, co może pozostać po bitwie lub wielkim nieszczęściu, w tym wersecie oznacza "małą część lub fragment". Z wielkiej rzeszy Izraelitów pozostanie tak niewielu, że właściwe będzie stwierdzenie, że była to tylko resztka.

Oczywiście najbardziej błogosławioną resztką jest prawdziwy Kościół, ciało Chrystusa, wybrani spośród milionów ludzi, którzy żyli i umarli na przestrzeni wieków. Jezus wyraźnie powiedział, że ta resztka będzie niewielka w porównaniu z liczbą ludzi na ziemi w całej historii. "Wielu" znajdzie drogę do wiecznego zniszczenia, ale "niewielu" znajdzie drogę do życia wiecznego (Ew. Mateusza 7.13-14). My, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, możemy z wielkim pokojem odpoczywać dzięki temu, że należymy do "resztki".