www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest różnica pomiędzy religijnością a duchowością?

Odpowiedź:
Zanim przestudiujemy zagadnienie religijności i duchowości, musimy zdefiniować dwa ważne pojęcia. Religię można zdefiniować jako „wiarę w Boga lub bożki, którego/ które się wielbi, zazwyczaj w określony sposób i poprzez rytuały” albo „jakikolwiek system wierzeń, uwielbienia, itp., związany często z systemem etycznym.” Duchowość można by zdefiniować jako „cechę lub fakt bycia duchowym, niematerialnym” lub „przeważnie charakter duchowy ukazany w nauczaniu, życiu, itp.; skłonność lub postawa duchowa.” Krótko mówiąc, religia jest pewnym systemem przekonań i rytuałów, które mają pomóc człowiekowi osiągnąć właściwą relację z Bogiem, a duchowość jest skupieniem się na rzeczach duchowych i świecie duchowości zamiast na rzeczach materialnych/ doczesnych.

Najpowszechniejsze nieporozumienie związane z religią jest takie, że chrześcijaństwo jest kolejną religią taką jak islam, judaizm czy hinduizm, itd. Smutne jest to, że wielu z tych, którzy wywodzą się z kręgów chrześcijańskich, praktykuje chrześcijaństwo jako następną opcję religijną. Dla wielu chrześcijaństwo jest niczym więcej aniżeli zestawem zasad i rytuałów, które osoba musi przestrzegać, aby dostać się po śmierci do nieba. Nie jest to jednak prawdziwe chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo nie jest religią; jest raczej właściwą relacją z Bogiem, poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela- Mesjasza, z łaski przez wiarę. Owszem, chrześcijaństwo ma pewne „rytuały”, których się przestrzega (np. chrzest i wieczerzę Pańską). Owszem, chrześcijaństwo ma „zasady”, które należy przestrzegać (np. nie zabijaj, kochaj drugiego człowieka itp.). Jednak te zasady i rytuały nie są podstawą chrześcijaństwa. Owe zasady i rytuały w chrześcijaństwie są owocem zbawienia. Gdy otrzymujemy zbawienie przez Jezusa Chrystusa, zostajemy ochrzczeni na wyznanie tej wiary. Przestrzegamy wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ofiary Chrystusa. Przestrzegamy listy nakazów i zakazów z miłości do Boga i wdzięczności za to co dla nas uczynił.

Najpopularniejszym niezrozumieniem związanym z duchowością jest to, że istnieje wiele jej form, a wszystkie one są na równi ważne. Medytacja z nietypową postawą ciała, komunikowanie się z naturą, nawiązywanie kontaktu ze światem duchowym, itp. może się wydawać ‘duchowe’, lecz tak naprawdę jest to fałszywa duchowość. Prawdziwa duchowość związana jest z posiadaniem Ducha Świętego otrzymanego przy nowonarodzeniu dzięki Jezusowi Chrystusowi. Prawdziwa duchowość jest owocem Ducha Świętego w życiu człowieka: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość (Galacjan 5.22-23). Duchowość polega na stawaniu się bardziej na podobieństwo Boga, który jest duchem (Ew. Jana 4.24) i upodabnianiu własnego charakteru na jego obraz/ podobieństwo (Rzymian 12.1-2).

Zatem to, co wspólnego mają ze sobą religijność i duchowość jest fakt, że obie mogą być fałszywymi metodami zawierania relacji z Bogiem. Religijność ma tendencje do zastępowania szczerej relacji z Bogiem rytuałami, których przestrzeganie nie wypływa ze szczerości serca. Duchowość ma tendencje do zastępowania szczerej relacji z Bogiem kontaktem ze światem duchowym. Obie mogą być, i często są, fałszywymi drogami do Boga. Aczkolwiek religijność może mieć swoją wartość w tym, że wskazuje na fakt istnienia Boga i to, że w jakimś sensie jemu podlegamy. Jedyną prawdziwą wartość religii jest jej wartość w tym, że wskazuje iż świat materialny nie jest wszystkim co istnieje. Ludzie nie są tylko materią, lecz posiadają również duszę- ducha. Istnieje wokół nas świat duchowy, którego istnienie powinniśmy być świadomi. Prawdziwą wartością duchowości jest to, że wskazuje na fakt, iż istnieje coś lub ktoś ponad nasz byt materialny, z czym/kim powinniśmy się kontaktować.

Jezus Chrystus jest wypełnieniem obu tych rzeczy- religijności i duchowości. Jezus jest Jedynym, wobec którego jesteśmy zależni i na którego wskazuje prawdziwa religia. Jezus jest Jedynym z którym powinniśmy się kontaktować i Jedynym na którego wskazuje prawdziwa duchowość.

© Copyright Got Questions Ministries