www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Przymierze Mojżeszowe?

Odpowiedź:
Przymierze Mojżeszowe jest przymierzem warunkowym zawartym między Bogiem a narodem Izrael na Górze Synaj (2 Ks. Mojżeszowej 19-24). Jest ono czasami nazywane przymierzem Synaj, ale częściej nazywane jest przymierzem Mojżeszowym, skoro Mojżesz był wybranym przez Boga przywódcą Izraela w tym czasie. Wzór tego przymierza jest bardzo podobny do innych starożytnych przymierzy tego czasu, ponieważ zawarty jest pomiędzy suwerennym królem (Bogiem) a jego ludem lub innym podmiotem (Izraelem). W czasie przymierza, Bóg przypomniał ludziom o ich zobowiązaniu, aby być posłusznym jego Prawu (2 Ks. Mojżeszowa 19.5) i lud potwierdzał przyjęcie przymierza, gdy wyznawał, "Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał." (2 Ks. Mojżeszowa 19.8). Przymierze to miało służyć oddzieleniu narodu Izraela od wszystkich innych narodów jako ludu wybranego przez Boga i było tak samo wiążące jak bezwarunkowe przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, ponieważ jest także przymierzem krwi. Przymierze Mojżeszowe jest znaczącym przymierzem zarówno w Bożej historii odkupienia jak i w historii narodu Izraela, przez którego Bóg suwerennie postanawia pobłogosławić świat zarówno swoim Słowem spisanym jak i żywym Słowem, Jezusem Chrystusem.

Przymierze Mojżeszowe było skupione wokół Boga obdarowującego Mojżesza swoim boskim prawem na Górze Synaj. W zrozumieniu różnych przymierzy w Biblii i ich relacji względem siebie, ważne jest, aby świadomość, że przymierze Mojżeszowe różni się znacząco od przymierza Abrahamowego oraz od późniejszych przymierzy biblijnych, ponieważ jest warunkowe w tym, że błogosławieństwa jakie obiecał Bóg, bezpośrednio łączą się z posłuszeństwem Izraela wobec Prawa Mojżeszowego. Jeśli Izrael jest posłuszny, to Bóg będzie im błogosławił, jeśli jednak będą nieposłuszni, to Bóg ich ukarze. Błogosławieństwa i przekleństwa, które są związane z tym warunkowym przymierzem opisane są szczegółowo w 5 Ks. Mojżeszowej w rozdziale 28. Inne przymierza znajdujące się w Biblii są jednostronnymi przymierzami obietnicy, w których Bóg zobowiązuje siebie samego do uczynienia tego, co obiecał, bez względu na to, co odbiorcy tych obietnic mogą czynić. Z drugiej strony, przymierze Mojżeszowe jest porozumieniem dwustronnym, które uszczegóławia zobowiązania obu stron w kwestii wypełniania tego przymierza.

Przymierze Abrahamowe jest szczególnie znaczące, ponieważ w nim Bóg obiecuje, że uczyni Izrael

"królestwem kapłańskim i narodem świętym" (2 Ks. Mojżeszowa 19.6). Izrael miał być Bożym światłem dla ciemnego świata wokół nich. Mieli być oddzielonym i wybranym narodem, aby każdy wokół nich wiedział, że uwielbiają Jahwe, Boga zachowującego przymierze. Jest znaczące, ponieważ właśnie w nim Izrael otrzymał Prawo Mojżeszowe, które miało być przewodnikiem do Chrystusa (Galacjan 3.24-25). Prawo Mojżeszowe odsłaniało ludzką grzeszność i ich potrzebę Zbawiciela i to właśnie Prawo Mojżeszowe o którym sam Chrystus powiedział, że nie przyszedł je znieść, ale wypełnić. To jest ważny punkt, ponieważ niektórzy ludzie dezorientują się myśląc, że przestrzeganie Prawa zbawiało ludzi w Starym Testamencie, ale Biblia wyraźnie pokazuje, że zbawienie zawsze było z wiary, i obietnica zbawienia przez wiarę, w ramach przymierza z Abrahamem, nadal obowiązywało (Galacjan 3.16-18).

System ofiarniczy przymierza Mojżeszowego również nie zmywał grzechów (Hebrajczyków 10.1-4); po prostu przepowiadał odkupienie grzechu przez Chrystusa, doskonałego Arcykapłana, który stał się doskonałą ofiarą (Hebrajczyków 9.11-28). Zatem, samo przymierze Mojżeszowe, ze wszystkimi swoimi szczegółowymi prawami, nie mogło zbawić ludzi. Nie znaczy, że był jakiś problem z samym Prawem, ponieważ Prawo było doskonałe i nadane przez świętego Boga, ale Prawo nie miało mocy obdarowywania nowym życiem i ludzie nie byli w stanie przestrzegać Prawa w doskonały sposób (Galacjan 3.21).

Przymierze Mojżeszowe jest również nazwane starym przymierzem (2 Koryntian 3.14; Hebrajczyków 8.6, 13) i zostało zastąpione przez nowe przymierze w Chrystusie (Ew. Łukasza 22.20; 1 Koryntian 11.25; 2 Koryntian 11.25; 2 Koryntian 3.6; Hebrajczyków 8.8, 13; 9.15; 12.24). Nowe przymierze w Chrystusie jest znacznie lepsze aniżeli stare przymierze Mojżeszowe, które zostało zastąpione, ponieważ wypełnia obietnice dane w Ks. Jeremiasza 31.31-34, przytoczone w Hebrajczyków w rozdziale 8.

© Copyright Got Questions Ministries