www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak powinienem przeżyć życie dla Boga?

Odpowiedź:
Bóg udzielił nam kilku, bardzo konkretnych wskazówek w swoim Słowie odnośnie tego, jak powinniśmy prowadzić nasze życie dla niego. To dotyczy nakazu by miłować się wzajemnie (Ew. Jana 13.34-35), powołanie by go naśladować kosztem zaparcia się własnych pragnień (Ew. Mateusza 16.24), troszczyć się o biednych i potrzebujących (Jakuba 1.27) oraz ostrzeżenia by nie popaść w grzech, jak ci, którzy nie znają Boga (1 Tesaloniczan 5.6-8). Jezus podsumował to, czym powinno się charakteryzować życie dla Boga, gdy nauczyciel Prawa zapytał go o najważniejsze przykazania. Jezus odpowiedział: „Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, innego ponad te nie masz” (Ew. Marka 12.29-31).

Modlitwa Jezusa przed jego ukrzyżowaniem również rzuca światło na celowość naszego życia. Odnosząc się do wierzących, modli się słowami: „A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich”(Ew. Jana 17.22-26). Pragnieniem Jezusa jest jego relacja z nami.

Skrócona wersja Katechizmu Westministerskiego mówi, że: „Ostatecznym celem życia człowieka jest przyniesienie chwały Bogu i radowanie się nim na wieki.” Życie dla Boga jest jego uwielbianiem. Poznajemy Boga całym sobą- sercem, duszą, myślą i siłą. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa (Ew. Jana 15.4, 8) i tym samym, kochamy innych tak jak On. Czyniąc tak, przynosimy chwałę jego imieniu i cieszymy relacją do której zostaliśmy stworzeni.

Ci, którzy pragną żyć dla Boga muszą szukać go w jego Słowie. Musimy szukać prowadzenia Ducha Świętego, aby stosować naukę z jego Słowa w naszym życiu. Życie dla Boga związane jest z zapieraniem się siebie i pragnieniem czynienia Bożej woli ponad wszystko inne. Gdy zbliżamy się do Boga i bardziej go poznajemy, jego pragnienia będą w sposób bardziej naturalny stawały się naszymi. Gdy stajemy się dojrzalsi, nasze pragnienie posłuszeństwa Bożym nakazom wzrasta, podobnie jak i nasza miłość do niego. I tak jak powiedział Jezus: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Ew. Jana 14.15).

© Copyright Got Questions Ministries