www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są główne prawdy dotyczące przesłania ewangelii?

Odpowiedź:
Słowo „Ewangelia” oznacza „Dobrą Nowinę” i najlepiej jest zdefiniowana jako przesłanie o przebaczeniu grzechów poprzez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa. Jest to w gruncie rzeczy Boży plan ratunku dla tych, którzy zawierzą Synowi Bożemu, jako ‘jedynej drodze’ pojednania ze sprawiedliwym i świętym Bogiem. Wszystkie kwestie związane z tym przesłaniem są opisane dla nas w Biblii.

W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, przedstawione są zasadnicze elementy przesłania ewangelii: „A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 Koryntian 15.1-4).

W tym fragmencie dostrzegamy trzy zasadnicze prawdy przesłania ewangelii. Po pierwsze wyrażenie, że „Chrystus umarł za grzechy nasze” jest niezwykle istotne. Tak jak mówi nam fragment z Rzymian 3.23: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.” Grzech zawsze musi być wyznany przez tych, którzy przystępują do tronu Bożego, aby dostąpić zbawienia. Grzesznik musi zrozumieć ważną prawdę, że „karą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6.23). Bez pojęcia tej podstawowej prawdy, przedstawienie przesłania ewangelii nie jest pełne.

Po drugie, osoba i dzieło Chrystusa są nierozerwalnymi elementami składowymi ewangelii. Jezus jest zarówno Bogiem (Kolosan 2.9) jak i człowiekiem (Ew. Jana 1.14). Jezus prowadził bezgrzeszne życie, czego my nigdy nie bylibyśmy w stanie osiągnąć (1 Piotra 2.22) i jest jedynym, który mógł umrzeć zastępczą śmiercią za grzesznika. Grzech przeciwko doskonałemu (nieograniczonego czasem) Bogu wymagał doskonałej (nieograniczonej czasem) ofiary. Stąd też, jakikolwiek człowiek, ograniczony czasem, musiałby zapłacić karę nieskończonego czasu w piekle, albo przyjąć wieczną ofiarę za grzech, zapłatę jakiej dokonał Chrystusa, który zmazał winę raz na zawsze. Jezus poszedł na krzyż, aby spłacić dług jaki byliśmy winni Bogu za nasz grzech, i ci, którzy są obmyci jego ofiarą będą przebywać w Królestwie Boga jako synowie króla (Ew. Jana 1.12).

Po trzecie, zmartwychwstanie Chrystusa jest zasadniczym elementem ewangelii. Zmartwychwstanie jest dowodem mocy Boga. Tylko On, który stworzył życie, może zmartwychwstać po śmierci, tylko On może odwrócić obrzydliwość śmierci, i tylko On może usunąć żądło śmierci i osiągnąć zwycięstwo łaski (1 Koryntian 15.54-55). Poza tym, w odróżnieniu do innych religii świata, chrześcijaństwo ma Założyciela, który wykracza poza śmierć i który obiecuje swoim naśladowcom, że też tego doświadczą. Wszystkie inne religie zostały założone przez ludzi i proroków, których życie zakończyło się w grobie.

I w końcu, Chrystus oferuje swoje zbawienie jako dar Bożej łaski (Rzymian 5.15; 6.23), który można otrzymać jedynie przez wiarę, a nie z uczynków czy przez własne zasługi (Efezjan 2.8-9). Jak mówi apostoł Paweł, ewangelia jest „mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka” (Rzymian 1.16). Ten sam natchniony autor mówi nam, „Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rzymian 10.9).

Powyższe prawdy stanowią zasadniczą część przesłania ewangelii: grzeszność człowieka, śmierć Chrystusa na krzyżu, aby zapłacić za nasze grzechy, zmartwychwstanie Chrystusa by zapewnić życie wieczne dla tych, którzy pójdą za nim oraz oferta zbawienia jako daru łaski dla wszystkich.

© Copyright Got Questions Ministries