www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o pornografii? Czy oglądanie pornografii jest grzechem?

Odpowiedź:
Jak dotąd, hasła najczęściej poszukiwane w internecie są związane z pornografią. Pornografia jest nie do poskromienia w dzisiejszym świecie. Być może szatan odniósł największy sukces właśnie w dziedzinie wypaczania i wykrzywienia roli seksu. Wziął on to, co jest dobre i właściwe (seks będący przypieczętowaniem miłości małżeńskiej) i zastąpił go pożądaniem, pornografią, cudzołóstwem, gwałtem i homoseksualizmem. Pornografia jest po prostu pierwszym krokiem na bardzo śliskim zboczu do coraz większej nieprawości i niemoralności ( List św. Pawła do Rzymian 6:19). Tak jak człowiek uzależniony od narkotyków zażywa coraz większe i większe ilości leków, tak pornografia wciąga osobę w coraz to większe seksualne uzależnienia i bezbożne pożądanie.

Trzy główne kategorie grzechu to: pożądliwość cielesna, pożądliwość oczu i pycha życia ( 1 List św. Jana 2:16). Pornografia zdecydowanie sprawia, że czujemy cielesne pożądanie, i to niezaprzeczalnie jest pożądanie związane z naszymi oczami. Pornografii nie można zakwalifikować do rzeczy, o których powinniśmy myśleć, „W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli” ( List św. Pawła do Filipian 4: 8). Pornografia jest uzależniająca ( 1 List św. Pawła do Koryntian 6:12; 2 List św. Piotra 2:19), destruktywna ( Księga Przysłów 6:25 - 28; Księga Ezechiela 20:30; List św. Pawła do Efezjan 4:19) i prowadzi do ciągle wzrastającej grzeszności ( List św. Pawła do Rzymian 6:19). Pożądanie innych ludzi w naszych umysłach ( istota pornografii) jest obraźliwe względem Boga ( Ewangelia wg św. Mateusza 5:28). Kiedy nałogowe oddanie pornografii charakteryzuje daną osobę, oznacza to, że ta osoba nie jest zbawiona ( 1 List św. Pawła do Koryntian 6: 9).

Gdybym mógł zmienić jedną rzecz w moim życiu, zanim zostałem chrześcijaninem, byłoby to moje zaangażowanie w pornografię. Dzięki Bogu - On może i da zwycięstwo. Czy ty jesteś związany pornografią i pragniesz być od tego wolny? Oto kilka kroków do zwycięstwa: ( 1) Wyznaj swój grzech Bogu ( 1 List św. Jana 1:9). ( 2) Módl się dla Boga, by oczyścił, odnowił i przekształcił twój umysł ( List św. Pawła do Rzymian 12: 2). ( 3) Proś Boga, by wypełnił twój umysł (List św. Pawła do Filipian 4: 8. ( 4) Ucz się poświęcać swoje ciało w świętości ( 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4: 3 - 4). ( 5) Zrozum właściwe znaczenie seksu i uwierz, że jedynie twój współmałżonek jest w stanie zaspokoić tę potrzebę ( 1 List św. Pawła do Koryntian 7: 1 - 5). ( 6) Zrozum, że jeżeli będziesz żył w Duchu, nie będziesz czynił tego, czego żąda twoje ciało ( List św. Pawła do Galatów 5:16). ( 7) Podejmij praktyczne kroki, by zredukować twoje upodobanie do obrazów pornograficznych ( na przykład zainstaluj blokadę przeciwko pornografii na twoim komputerze, ogranicz oglądanie telewizji i wideo, znajdź innego chrześcijanina, który będzie modlił się o ciebie i przed którym będziesz zdawał relację z postępów w tej kwestii — może to być twój współmałżonek, jeżeli masz żonę lub męża).

© Copyright Got Questions Ministries