www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie jest pochodzenie religii?

Odpowiedź:
Od najdawniejszych czasów ludzie rozglądali się wokół siebie i ponad siebie i zastanawiali się nad światem, wszechświatem i sensem życia. W przeciwieństwie do zwierząt, ludzie mają wbudowane pragnienie zrozumienia tego, jak się tu dostaliśmy, dlaczego tu jesteśmy i co się dzieje po naszej śmierci. Adam i Ewa osobiście znali Boga (1 Ks. Mojżeszowa 3) i rozmawiali o Nim (1 Ks. Mojżeszowa 4.1). Ich dzieci składały ofiary Panu (1 Ks. Mojżeszowa 4.3-4). A za czasów ich wnuków „zaczęto wzywać imienia Pana” podczas wspólnego uwielbiania (1 Ks. Mojżeszowa 4.26).

W całej historii i w każdej kulturze ludzie odczuwali potrzebę oddawania czci temu, co uważają za źródło życia. Biblia wyjaśnia, dlaczego - zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1.27), a Bóg umieścił wieczność w naszych sercach (Ks. Kaznodziei 3.11). Zostaliśmy stworzeni, aby pozostawać w związku z naszym Stwórcą. Rytuały i praktyki religijne rozpoczęły się jako wyraz pragnienia stworzenia do uwielbiania Stwórcy.

Biolog Julian Huxley odrzucił istnienie religii jako pozostałość po dawnej ignorancji i przesądach: „Bogowie są zjawiskami peryferyjnymi wytwarzanymi przez ewolucję.” Innymi słowy, człowiek prymitywny wynalazł ideę Boga w starożytnych, przesądnych czasach, a teizm nie ma znaczenia w dzisiejszym społeczeństwie. Teorie oparte na ewolucyjnych przesłankach zakładają, że wiara człowieka w Boga została po raz pierwszy wyrażona w animizmie, kultach duchów, totemizmie i magii. Jednak nie wszyscy uczeni doszli do takiego wniosku. Wielebny Wilhelm Schmidt przedstawia dowody na to, że wiara monoteistyczna jest pierwszą religią praktykowaną przez ludzi i przedstawia wiele mocnych argumentów na jej poparcie. Człowiek zaczynał od wiary w jednego Boga, a potem jego teologia przerodziła się w wiarę w wielu bogów.

Biblia mówi, że po potopie Bóg zainicjował bezwarunkowe przymierze między sobą a Noem i jego potomkami (1 Ks. Mojżeszowa 9.8-17). Ludzie nie posłuchali nakazu Boga, by się rozprzestrzeniać i napełniać ziemię, a zamiast tego zbudowali miasto i zaczęli tworzyć monumentalną wieżę. Bóg pomieszał ich język i zmusił ich do rozproszenia się (1 Ks. Mojżeszowa 11.1-9). Od tego czasu na całym świecie narodziło się wiele religii politeistycznych. Później Bóg dał się poznać Abramowi i wprowadził przymierze Abrahamowe (około 2000 r. p.n.e.).

Po tym, jak Bóg wyzwolił Izrael z niewoli egipskiej, dał im Przymierze Mojżeszowe, a później Przymierze Dawidowe. We wszystkich tych wydarzeniach, Bóg zwracał się do swojego ludu, wciągając go w relację z nim. Jest to unikatowe postępowanie w historii różnych religii świata.

W odniesieniu do chrześcijaństwa, sam Bóg był odpowiedzialny za wprowadzenie Nowego Przymierza - bezwarunkowej obietnicy złożonej niewiernemu Izraelowi dotyczącej przebaczenia grzechów na podstawie czystej, niezasłużonej łaski, poprzez ofiarę Mesjasza. To Nowe Przymierze otworzyło również drogę do zbawienia pogan. W tym wszystkim Bóg jest inicjatorem relacji. Religia biblijna opiera się na fakcie, że to sam Bóg dotarł do nas; nie jest to próba człowieka, aby dotrzeć do Boga. Religia biblijna jest odpowiedzią na to, co Bóg uczynił dla nas, a nie kodeksem postępowania, którego musimy przestrzegać dla Boga.

Jednym z powodów, dla których mamy tak wiele różnych religii, jest oszustwo narzucone ludzkości przez wroga naszych dusz, który szuka dla siebie chwały i czci (2 Koryntian 4.4; 1 Tymoteusza 4.1). Innym powodem jest nieodłączne pragnienie człowieka, aby wyjaśnić niewyjaśnione i uporządkować chaos. Wiele wczesnych religii pogańskich nauczało, że aby nie dopuścić do katastrofy, muszą udobruchać swoich kapryśnych, rozdrażnionych bogów. Przez wieki królowie i władcy często przyjmowali religię w celu ujarzmienia swego ludu państwowym systemem „kościelnym”.

Prawdziwa religia, którą Bóg zainicjował tysiące lat temu wraz z Izraelem, wskazywała na nadchodzącego Mesjasza, który zapewni wszystkim ludziom drogę do pojednania ze swoim Stwórcą. Po przyjściu Chrystusa chrześcijaństwo rozpowszechniało się ustnie, gdy uczniowie Jezusa nieśli ewangelię światu, a Duch Święty przemieniał życie. Słowo Boże zostało również zachowane na piśmie i jest dzisiaj dostępne w Biblii dla całego świata.© Copyright Got Questions Ministries