www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o opętaniu demonicznym? Czy dzieje się to dzisiaj? Jeśli tak, jakie są tego symptomy?

Odpowiedź:
Biblia podaje kilka przykładów ludzi, którzy byli opętani lub działali pod wpływem mocy demonicznych. Z tego możemy rozpoznać pewne symptomy wpływu demonicznego jak również możemy zobaczyć, w jaki sposób demon doprowadza do opętania kogoś. Oto kilka z biblijnych wersetów na ten temat: Ewangelia wg św. Mateusza 9:32-33; 12:22; 17:18; Ewangelia wg św. Marka 5:1-20; 7:26-30; Ewangelia wg św. Łukasza 4:33-36; 22:3; Dzieje Apostolskie 16:16-18. W niektórych z tych wersetów opętanie przez demony powoduje choroby fizyczne, takie jak stanie się człowiekiem niemym, zachorowanie na epilepsję, ślepota, itp. W innych wypadkach opętanie prowadzi do czynienia zła, a Judasz jest tu doskonałym przykładem. W Dziejach Apostolskich 16:16-18 duch daje niewolnicy zdolność, by wiedziała pewne rzeczy, których nie mogłaby sama z siebie się dowiedzieć. W przypadku opętania człowieka opętanego przez wielką ilość demonów, miał on ponadnaturalną siłę, chodził nagi, i żył w kamieniołomach. Król Saul, po swoim buncie przeciwko PANU, doznał napiętnowania przez złego ducha (1 Księga Samula 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10) z widocznym piętnem depresyjnego nastroju, zwiększonym pragnieniem i gotowością do tego, by zabić Dawida.

Poza tymi fizycznym i emocjonalnym wpływem, człowiek może również uznać, że duchowe życie także może być pod wpływem mocy demonicznych. To może dotyczyć niechęci do przebaczenia (2 List św. Pawła do Koryntian 2:10-11) i wiary w rozwój fałszywych doktryn, zwłaszcza dotyczących osoby Jezusa Chrystusa i Jego odkupieńczej ofiary (2 List św. Pawła do Koryntian 11:3-4,13-15; 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4:1-5; 1 List św. Jana 4:1-3).

Jeśli chodzi o zaangażowanie demonów w życie chrześcijan, apostoł Piotr jest dobrym przykładem na potwierdzenie faktu, że wierzący może być POD WPŁYWEM diabła (Ewangelia wg św. Mateusza 16:23). Niektórzy mówią o tym, że chrześcijanie są pod OGROMNYM demonicznym wpływem jako osoby „opętane”, ale w Piśmie Świętym nie ma przykładu opętania człowieka wierzącego przez demona, i większość teologów wierzy, że chrześcijanin nie może być opętany, ponieważ mieszka w nim Duch Święty (2 List św. Pawła do Koryntian 1:22; 5:5; 1 List św. Pawła do Koryntian 6:19).

Nie zostało nam objawione, jak człowiek otwiera się na opętanie. Jeśli przykład Judasza jest właściwym przykładem opętania, on po prostu otworzył swoje serce na zło (w jego przypadku, poprzez chciwość - Ewangelia wg św. Jana 12:6). Więc jeśli ktoś pozwala, by jakiś zwyczajny grzech królował nad jego sercem... daje zaproszenie demonowi, by przyszedł do jego życia. Doświadczenie misyjne mówi o tym, że opętanie demoniczne także wydaje się powiązane z uwielbieniem bożków i z posiadaniem przedmiotów związanych z okultyzmem. Pismo Święte wiele razy mówi połączeniu uwielbienia bożków z uwielbieniem demonów (Księga Kapłańska 17:7; Księga Liczb 32:17; Psalm 106:37; 1 List św. Pawła do Koryntian 10:20), więc nie powinno być niespodzianką, że zaangażowanie w te religie i w praktyki związane z tymi religiami może prowadzić do demonicznego związania.

Jednak wierzę, a moja wiara jest oparta na pewnych wersetach Pisma Świętego, jak również na pewnych doświadczeniach misjonarzy, że wiele osób pozwala na wejście ich życia demonów, poprzez zaangażowanie w jakieś kulty (bezwiednie lub świadomie). Przykłady mogą dotyczyć niemoralności; nadużycia alkoholu bądź narkotyków... ponieważ te używki wpływają na stan świadomości ludzkiej; bunt; rozgoryczenie; medytacja transcendentalna. W naszej kulturze zachodniej, widzimy wzrost zachodniego nauczania religijnego, pod szyldem ruchu new age.

Jest pewna kwestia, o której nie wolno nam zapomnieć. Szatan i jego złe duchy nie mogą zrobić niczego, na co nie dostaną pozwolenia od Boga (Księga Hioba 1,2). I skoro tak jest, szatan, myśląc, że wypełnia swoje własne zadania, wypełnia Boże dobre zadania... podobnie jak było w przypadku zdrady Judasza. Niektórzy ludzie rozwijają niezdrową fascynację okultyzmem i działaniem demonów. Jest to niemądre i niebiblijne. Jeśli idziemy za Bogiem w całym naszym życiu, wkładamy na siebie Jego zbroję, i polegamy na Jego sile (a nie na naszej sile), (List św. Pawła do Efezjan 6:10-18), nie musimy się bać niczego złego ze strony złych mocy, ponieważ Bóg jest Panem wszystkiego.

© Copyright Got Questions Ministries