www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest ofiara zastępcza?

Odpowiedź:
Ofiara zastępcza to śmierć Jezusa Chrystusa za wszystkich grzeszników. Pismo Święte naucza, że wszyscy ludzie zgrzeszyli (zob. List św. Pawła do Rzymian 3:9-18 i 3:23). Karą za naszą grzeszność jest śmierć. List do Rzymian 6:23 mówi: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Powyższy werset uczy nas kilku rzeczy. Wszyscy kiedyś umrzemy i zapłacimy za nasze grzechy spędzając wieczność w piekle. Śmierć opisywana w Piśmie Świętym jest wiecznym oddzieleniem od Boga. Każdy, oczywiście, kiedyś umrze, ale po śmierci niektórzy będą żyli z Bogiem na zawsze w niebie, podczas gdy inni spędzą wieczność w piekle. Śmierć, o której tu mowa, to po prostu życie w piekle. Jednak druga rzecz, jakiej ten werset nas naucza, to, że życie wieczne można otrzymać przez Jezusa Chrystusa. To On stał się ofiarą zastępczą.

Umierając na krzyżu Jezus umarł za nas. To my zasłużyliśmy na to, by tak skończyć, gdyż nasze życie jest pełne grzechu. Jednak Chrystus wziął na siebie naszą winę: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 List św. Pawła do Koryntian 5:21). Jezus zabrał nasze miejsce, na które prawnie zasługiwaliśmy.

„On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni” (1 List św. Piotra 2:24). Znowu widzimy, że Chrystus wziął na siebie popełniony przez nas grzech, i zapłacił za niego cenę. Poniżej możemy też czytać: „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem” (1 List św. Piotra 3:18). Te wersety nie tylko uczą, że Chrystus zastąpił nas na krzyżu, ale iż był także za nas ofiarą zastępczą. Oznacza to, że spłacił dług grzechów człowieka.

Jeszcze jeden werset, który mówi o „ofierze zastępczej”: Księga Izajasza 53:5. Ten cytat mówi o przyjściu Chrystusa, który musi umrzeć za nasze grzechy na krzyżu. Werset jest bardzo szczegółowy, a ukrzyżowanie wyglądało dokładnie tak, jak o tym napisane. Widać to wyraźnie w tym wersecie: „Lecz ON był przebity za NASZE grzechy, zdruzgotany za NASZE winy. Spadła NAŃ chłosta zbawienna dla NAS, a w JEGO ranach jest NASZE zdrowie”. Zauważ, że znów mowa o ofierze zastępczej. Znowu widzimy, że Jezus zapłacił za nas cenę!

Nigdy nie bylibyśmy w stanie sami zapłacić za nasze grzechy. A gdyby nam się to udało, pokuta niewątpliwie miałaby miejsce w piekle, i trwałaby wieczność. Jednak Chrystus podjął inicjatywę! Postanowił przyjść na ziemię jako Boży Syn, Jezus Chrystus, i zapłacić za nasze grzechy. Dzięki temu, że to dla nas zrobił, dziś mamy możliwość nie tylko doświadczać przebaczenia za nasze grzechy, ale także spędzimy z Nim wieczność! Aby to się stało, musimy tylko uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i w Jego śmierć na krzyżu. Nie możemy sami siebie zbawić. Potrzebowaliśmy, by ktoś, jako ofiara zastępcza, umarł za nas.

© Copyright Got Questions Ministries