www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak można wierzyć w zbawienie jedynie z wiary jeśli jedyna wzmianka mówiąca o zbawieniu "jedynie z wiary" pochodzi z Jakuba 2.24 i stwierdza, że zbawienie nie jest jedynie z wiary?

Odpowiedź:
Całkowicie prawdziwe jest to, że jedyny werset biblijny, który zawiera dokładną frazę "jedynie z wiary" wydaje się sprzeciwiać temu, że zbawienie jest de facto jedynie z wiary. W Jakuba 2.24 czytamy, "Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary." Jednak, odrzucanie doktryny o zbawieniu jedynie z wiary opierając się na tym wersecie ma dwie trudności. Po pierwsze, kontekst fragmentu Jakuba 2.24 nie wyraża argumentacji zaprzeczającej doktrynie jedynie z wiary. Po drugie, Biblia nie musi zawierać dokładnej frazy "jedynie z wiary", aby dokładnie nauczać o zbawieniu jedynie z wiary.

Jakub a 2.14-26, a szczególnie werset 24 jest tematem wielu niejasnych interpretacji. Fragment ten wydaje się wywoływać serię trudności dla koncepcji "zbawienia jedynie z wiary." Po pierwsze musimy wyjaśnić błędne przekonanie, że Jakub przedstawia te same rzeczy używając "usprawiedliwienia" w Jakuba 2.24, a co Paweł opisuje w Rzymian 3.28. Paweł używa słowa usprawiedliwiony w odniesieniu do "uznanego przez Boga za sprawiedliwego." Paweł mówi o Bożej deklaracji, prawnym uznaniu nas za sprawiedliwych jako że sprawiedliwość Chrystusa przypisana jest na nasze konto. Jakub używa słowa usprawiedliwiony w sensie "wykazane i udowodnione."

Jakuba 2.24 można odebrać w ten sposób: "Widzisz zatem, że jakąś osobę można uznać za usprawiedliwioną przez to, co robi, a nie jedynie na podstawie wiary" [dodane pochylenie tekstu]. Albo "Widzisz zatem, że bywamy uznawani za sprawiedliwych wobec Boga przez to co robimy, a nie jedynie z wiary" [dodane pochylenie tekstu]. Cały fragment z Jakuba 2.14-26 mówi o ukazywaniu szczerości swojej wiary przejawiającej się w naszych działaniach. Prawdziwe doświadczenie zbawienia z wiary w Jezusie Chrystusie w nieunikniony sposób przejawia się w dobrych uczynkach (Efezjan 2.10). Działania te są okazywane i udowadniane przez wiarę (Jakuba 2.18). Wiara bez uczynków jest bezużyteczna (Jakuba 2.20) i martwa (Jakuba 2.17); innymi słowy, nie jest to w ogóle prawdziwa wiara. Zbawienie jest jedynie z wiary, ale ta wiara nigdy nie będzie tylko wiarą.

Podczas gdy Jakuba 2.24 jest jedynym miejscem, gdzie występuje dokładne stwierdzenie "jedynie z wiary", to jednak istnieje wiele innych wersetów, które rzeczywiście nauczają o zbawieniu jedynie z wiary. Jakikolwiek werset, który przypisuje zbawienie do wiary/ wierzenia, bez wskazywania innego wymogu, jest stwierdzeniem mówiącym, że zbawienie jest jedynie z wiary. Ew. Jana 3.16 mówi o tym, że zbawienie jest dane "każdemu kto wierzy," Dzieje Apostolskie 16.31 stwierdza, "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony." Efezjan 2.8 mówi, że "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar." Zobacz również Rzymian 3.28; 4.5; 5.1; Galacjan 2.16;3.24; Efezjan 1.13 oraz Filipian 3.9. I jeszcze wiele innych wersetów mogłoby być tutaj zacytowanych w odniesieniu do tego.

Podsumowując, Jakuba 2.24 nie sprzeciwia się zbawieniu jedynie z wiary. Przeciwnie, opowiada się przeciwko zbawieniu, które występuje w oddzieleniu od dobrych uczynków i posłuszeństwa Słowu Bożemu. Jakub ma na myśli to, że demonstrujemy naszą wiarę przez to co robimy (Jakuba 2.18). Bez względu na to czy pojawia się dokładne wyrażenie "jedynie z wiary", Nowy Testament zdecydowanie uczy, że zbawienie jest efektem działania Bożej łaski w naszym życiu w odpowiedzi na wiarę. "Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo?... przez prawo wiary" (Rzymian 3.27). Nie ma innego wymogu.