www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Biblia jest natchniona przez Boga?

Odpowiedź:
W 2 Tymoteusza 3.16 Paweł mówi, "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości." To jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie pojawia się greckie słowo theopneustos, które oznacza "natchnione, zainspirowane przez Boga, dzięki natchnieniu Boga", ale inne fragmenty biblijne potwierdzają tą podstawową przesłankę, że Pismo jest natchnione przez Boga.

Moc Boga w boskiej inspiracji tekstu przenika Pismo Święte. Bóg "tchnął życie" w Adama (1 Ks. Mojżeszowa 2.7), a Jezus "tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego" (Ew. Jana 20.22). W 2 Piotra 1.21 jest powiedziane "Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym." Tutaj widzimy, że prawdy Pisma Świętego opisano jako pochodzące bezpośrednio od Boga, a nie z woli ludzkich autorów, którzy je spisywali.

Piotr wskazuje, że Paweł napisał, "w mądrości, która mu jest dana [od Boga]" a nieprzestrzeganie tego przesłania odbywa się na ryzyko czytelników (2 Piotra 3.15-16). Pismo Święte pochodzi od Ducha Świętego, który nam je przekazał "... nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch..." (1 Koryntian 2.13). W rzeczywistości, wierzący z Berei wiernie używali natchnionego przez Boga Słowa, aby badać wiarygodność Pawła: "... przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają" (Dzieje Apostolskie 17.11).

Wiara ma zasadnicze znaczenie dla tego jak ktoś odbiera ważność lub wartość Słowa natchnionego przez Boga. "Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać" (1 Koryntian 2.14). "Człowiek duchowy" jest tym, który został obdarzony darem wiary (Efezjan 2.8-9) dla zbawienia jego duszy. Hebrajczyków 11.1 mówi, "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy." Istnieje sprawiedliwość w ewangelii objawionej przez Boga w Piśmie Świętym, ale nasza sprawiedliwość pochodzi i dokonuje się jedynie przez wiarę. "A sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Rzymian 1.17).

Mimo, iż 2 Tymoteusza 3.16 może być jedynym miejscem w którym Biblia używa wyrażenia "natchnione przez Boga" w odniesieniu do opisu Słowa Bożego, to jednak Pismo Święte jest pełne podobnych twierdzeń. To są właściwie słowa Boga przypominające nam, że jego prawda i miłość mogą być tam odnalezione, aby nas poprowadzić w każdym aspekcie naszego życia. Apostoł Jakub równie dobrze mógł mówić na temat natury Pisma Świętego (i wielu innych rzeczy) gdy twierdził, "Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia" (Jakuba 1.17).

© Copyright Got Questions Ministries