www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy mormonizm jest wyznaniem? W co wierzą Mormoni?

Odpowiedź:
Religia mormonów powstała około dwustu lat temu, i jej fundamenty położył Joseph Smith. Ten człowiek uważał, że odwiedził go osobiście Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, i powiedzieli mu oni, że wszystkie kościoły i społeczności są czymś obrzydliwym. Joseph wyruszył, aby założyć zupełnie nową religię, która miała stać się „jedynym prawdziwym kościołem na ziemi”. Problem z mormonizmem polega na tym, że zaprzecza, zmienia i dodaje pewne rzeczy do Biblii. Chrześcijanie nie mają powodów do tego, by wierzyć, że Biblia nie jest prawdziwa, czy odpowiednia. Prawdziwie wierzyć i ufać Bogu oznacza ufać Jego Słowu. I całe Pismo jest natchnione przez Boga, co oznacza, że jest Ono od Niego (2 List do Tymoteusza 3:16).

Mormoni wierzą, iż tak naprawdę istnieją cztery źródła słów natchnionych przez Boga, a nie tylko jedno. 1) Biblia „pod warunkiem, że właściwie przetłumaczona”. To, które wersety zostały przetłumaczone właściwie, nie zawsze jest jasne. 2) Księga Mormona, przetłumaczona przez Smitha i opublikowana w 1830 roku. Smith wierzył, że jest ona „najbardziej poprawną księgą na ziemi”, i że dana osoba, jeśli wypełnia jej słowa, może zbliżyć się do Boga bardziej, niż dzięki wypełnianiu słów „jakiejkolwiek innej księgi”. 3) Doktryna i Przymierza zostały przez mormonów uznane za księgę, zawierającą zbiór współczesnych objawień, biorąc powagę, iż „Kościół Jezusa Chrystusa został odnowiony”. 4) Perła wysokiej ceny została uznana przez mormonów za pewną prawdę, która „wyjaśnia” doktryny i nauczania, które zostały usunięte z Biblii i dodaje swoje własne informacje na temat stworzenia świata.

Mormoni wierzą, iż o Bogu można powiedzieć cztery rzeczy: iż nie zawsze był on Najwyższą Istotą wszechświata, ale otrzymał ten status dzięki pełnemu sprawiedliwości życiu i wytrwałości. Wierzą, iż Bóg Ojciec ma „ciało z krwi i kości i które można dotknąć tak, jak ciało człowieka”. Choć współcześni liderzy mormonizmu nie uznają już jego nauczania, Brigham Young nauczał, że Adam był tak naprawdę Bogiem i ojcem Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie wiedzą o Bogu następujące rzeczy: jest tylko jeden prawdziwy Bóg (Księga Powtórzonego Prawa 4, Księga Izajasza 43:10, 44: 6 - 8), że On zawsze istniał i zawsze będzie istniał (Księga Powtórzonego Prawa 33:27, Księga Psalmów 90: 2, 1 List do Tymoteusza 1:17) i, że On nie został stworzony, ale jest Stwórcą (Księga Rodzaju rozdział 1, Psalm 24: 1, Księga Izajasza 37:16). On jest doskonały i nikt nie może się z Nim równać (Psalm 86: 8, Księga Izajasza 40:25). Bóg Ojciec nie jest człowiekiem, i nigdy nim nie był (Księga Liczb 23:19, 1 Księga Samuela 15:29, Księga Ozeasza 11: 9). On jest Duchem (Ewangelia wg św. Jana 4:24), a Duch nie może istnieć z krwi i kości (Ew. Łukasza 24:39).

Mormoni sądzą, że są różne poziomy królestw w życiu pozagrobowym: Królestwo Niebiańskie, Królestwo Ziemskie, Królestwo Telestialne i zewnętrzna ciemność. To, kiedy ludzie umrą, zależy od tego, w co oni wierzą, i co robią w doczesnym życiu. Biblia mówi nam, że po śmierci, idziemy do Nieba albo do Piekła na podstawie tego, czy uwierzyliśmy w Jezusa, czy też nie. Oddzielenie wierzących od ciała oznacza, że jesteśmy z już z Panem (2 List do Koryntian 5: 6 - 8). Niewierzący są wysłani do Piekła, albo miejsca martwego ( Ew. Łukasza 16:22 - 23). Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, otrzymamy nowe ciała (1 List do Koryntian 15:50 - 54). Będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia dla ludzi wierzących (Apokalipsa 21:1), a niewierzący zostaną wrzuceni do wiecznego jeziora ognia (Apokalipsa 20:11 - 15). Nie ma żadnej drugiej nadziei na odkupienie po śmierci (List do Hebrajczyków 9:27).

Mormońscy liderzy nauczają, że Jezus wcielony urodził się wskutek fizycznej relacji między Bogiem Ojcem a Maryją. Wierzą oni, że Jezus jest Bogiem, ale że człowiek może też stać się bogiem. Chrześcijanie w historii nauczali, że Bóg jest w Trójcy jedyny, i że istnieje wiecznie jako Ojciec, Syn i Duch Święty (Ew. Mateusza 28:19). Nikt nie może osiągnąć stan Boga, tylko On jest święty (1 Księga Samuela 2:2). Możemy tylko zostać uświęceni w oczach Boga przez wiarę w Niego (1 List do Koryntian 1:2). Jezus jest jedynym Synem Bożym (Ew. Jana 3:16) i jest jedynym, któremu udało się żyć bezgrzesznie, i wieść życie bezgrzeszne, i który teraz zajmuje najwyższe miejsce w Niebie (List do Hebrajczyków 7:26). Jezus i Bóg są w gruncie rzeczy jednym, Jezus jest jedynym, który żył jeszcze przed fizycznymi narodzinami ( Ew. Jana 1: 1 - 8, 8:56). Jezus oddał siebie samego dla nas jako ofiarę i Bóg wzbudził go z martwych, a pewnego dnia każdy wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem (List do Filipian 2: 6 - 11). Jezus mówi nam, że niemożliwe jest, byśmy dostali się do Nieba dzięki naszym uczynkom, ale tylko dzięki wierze w Niego to jest możliwe (Ew. Mateusza 19:26). Wielu ludzi nie wybierze Go za swego Pana. „Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.” (Ew. Mateusza 7:13). Wszyscy zasługujemy na wieczną karę za nasze grzechy, ale nieskończona miłość Boża i łaska pozwoliła nam na skorzystanie z awaryjnego wyjścia. „Dla zarobków grzechu jest śmierć, ale bezpłatny podarunek Boga jest życiem wiecznym przez Chrystusa Jezus nasz Pan” (List do Rzymian 6:23).

Jasnym jest, iż jest tylko jedna droga, by otrzymać zbawienie: poznanie Boga i Jego Syna, Jezusa (Ew. Jana 17: 3). Tego nie dostąpimy przez uczynki, ale przez wiarę (List do Rzymian 1:17, 3:28). Kiedy tak wierzymy, automatycznie będziemy posłuszni prawom Bożym i damy się ochrzcić z miłości dla Niego, ale nie dlatego, iż jest to wymagane do zbawienia. Możemy otrzymać ten dar bez względu na to, kim jesteśmy, albo co zrobiliśmy (List do Rzymian 3:22). „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apostolskie 4:12). Chociaż mormoni są zwykle przyjaźni, kochający i mili - są zwiedzeni, trwają w fałszywej religii, która kłamie na temat natury Boga, Osoby Jezusa Chrystusa i sposobu otrzymania zbawienia.

© Copyright Got Questions Ministries