www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy modlitwa na różańcu jest biblijna?

Odpowiedź:
Pomimo że modlitwa na różańcu zawiera fragment Pisma, cała druga cześć “Zdrowaś Mario” i część o “Święta Królowo” są ewidentnie niebiblijne. Podczas gdy pierwsza część Zdrowaś Mario jest niemal bezpośrednio zacytowana z Łukasza 1:28. to nie ma biblijnej podstawy dla (1) modlitwa do Marii obecnie, (2) tytułowanie jej jako “święta” Maria, czy (3) nazywanie jej “naszym życiem” i “naszą nadzieją.”

Czy to właściwe nazywać Marię “święta,” co w znaczeniu Kościoła Katolickiego oznacza że Maria nigdy nie zgrzeszyła, także nie była skażona grzechem pierworodnym? Wierzący w Biblii są nazwani "świętymi" co może być tłumaczone jako "oddzieleni" lub "święci" ale zrozumienie Pisma jest takie, że sprawiedliwość, którą mają wierzący w Chrystusie jest sprawiedliwością przekazaną przez Chrystusa (2 Koryntian 5:21) jakkolwiek w obecnym życiu, nie są oni uświęceni od grzechu w praktycznym życiu. (1 Jan 1:9-2:1Jezus jest nazwanym naszym Zbawicielem wielokrotnie w Piśmie ponieważ On zbawił nas z naszego grzechu. W Łukasza 1:47, Maria nazywa Boga swoim “Zbawicielem.” Zbawicielem od czego? Bezgrzeszna osoba nie potrzebuje Zbawiciela. Grzesznicy potrzebują Zbawiciela. Maria przyznała, że Bóg jest jej Zbawicielem dlatego też, Maria przyznała, że była grzesznikiem.

Jezus powiedział, ze przyszedł zbawić nas od naszych grzechów (Mateusz 1:21). Kościół Rzymskokatolicki rości sobie, że Maria była zbawiona od grzechów inaczej niż wszyscy inny...że była zbawiona od grzechów poprzez niepokalane poczęcie (poczęta bez grzechu). Ale czy to jest biblijne? Kościół Rzymskokatolicki otwarcie przyznaje się, że to nauczanie nie jest oparte na Piśmie. Kiedy młody mężczyzna zwrócił się do Jezusa jako “dobry nauczycielu” (Mateusz 19:16-17), Jezus zapytał dlaczego nazywa Go “dobry” ponieważ nie ma nikogo dobrego oprócz jednego, Boga. Jezus nie zaprzeczał swojemu własnemu bóstwu, On starał się uświadomić młodego mężczyznę, ze używał tego określenia zbyt nieodpowiedzialnie nie myśląc o tym co tak naprawdę mówi. Ale uwaga Jezusa jest ciągle ważna czy On nie mógł powiedzieć tak...nie ma dobrego tylko Bóg. To wyklucza wszystkich poza Bogiem , włączając Marię! To łączy się z Rzymian 3:10-23, Rzymian 5:12, i wieloma innymi fragmentami, które akcentują że w Bożych oczach nikt Ne jest sprawiedliwy. Również Maria nie była od tego zwolniona! Jeśli Maria była zachowana od skażenia grzechem, nie potrzebowałaby Zbawiciela, tak jak to wyznała (Łukasz 1:47).

Co w związku z pytaniem o modlitwę do Marii czy kogokolwiek innego oprócz Boga? Nigdy Biblia nie powiedziała nam że ktokolwiek inny może nas usłyszeć w Niebie. Wiemy, że sam Bóg jest wszystkowiedzący, wszechpotężny, i wszechobecny. Nawet aniołowie, z wieloma zdolnościami, które mogą posiadać mają swoje ograniczenia, i nie zawsze mogą nam pomóc, nawet jeśli może tego chcieli (Daniel 10:10-14). Kiedy Jezus nauczał swoich uczniów modlić się, dał im powszechnie zwane “Ojcze nasz.” On nauczał nas aby adresować swoje modlitwy do Ojca w niebie. Kiedykolwiek modlitwa jest adresowana do kogoś to ma być Bóg! Nigdy nie znajdziesz pojedynczego przykładu kogoś modlącego się modlitwą do jakiegoś “świętego” czy anioła czy kogoś innego (oprócz modlitw do fałszywych bogów). Co więcej za każdym razem kiedy jakakolwiek pobożna osoba padała na twarz ( w kontekście religijnym) aby oddać cześć komuś innemu oprócz Boga (głównie przed apostołami lub aniołami) to kazano tej osobie powstać i przestać to czynić (Dzieje Apostolskie 10:25-26; Dzieje Apostolskie 14:13-16; Mateusz 4:10; Objawienie 19:10; Objawienie 22:8-9). Kościół Rzymskokatolicki głosi, że wielbi samego Boga, ale “oddaje cześć/szacunek” Marii i świętym. Jaka jest różnica? Osoba która modli się na różańcu częściej wzywa Marii niż Boga! Na jedno uwielbienia Boga w różańcu, przypada 10 uwielbień Marii.

Biblia stwierdza, że Jezus jest naszym Odkupicielem (Galacjan 3:13; 4:4-5; Tytus 2:14; 1 Piotra 1:18-19; Objawienie 5:9). Modlitwa “Zdrowaś, Święta Królowo” Nazywa Marie „naszą łaskawą orędowniczką”, ale Biblia nazywa Jezusa naszym Orędownikiem przed Ojcem (1 Jan 2:1) i naszym jedynym Pośrednikiem (1 Tymoteusza 2:5). Jeden raz w Piśmie pojawia się tytuł “Królowa Niebios” ale w negatywnym znaczeniu (Jeremiasz7:17-19; 44:16-27). Całe Pismo naucza nas aby się modlić do samego Boga. Nigdzie nie znajdziesz przykładu czy napomnienia do modlitwy do kogoś innego! Jedyna podstawa dla idei modlitwy do Boga poprzez Marię jest zaczerpnięta z biblijnej historii gdy Maria przychodzi do Jezusa i prosi o Jego pomoc w czasie przyjęcia weselnego (John 2). Ale czy w świetle wszystkich pozostałych wersetów, włączając wskazówki Jezusa o tym jak się modlić, używanie tego fragmentu do nauczania, że powinniśmy się modlić przez Marię aby dostać się do Boga, ma sens?

Podobnie, czy jest to odpowiednie nazywać Marię naszym “życiem” i “nadzieją?” Ponownie, są to określenia używane w Biblii tylko do Boga, szczególnie Boga Syna, Jezusa Chrystusa (Jana 1:1-14; Kolosan 3:4; 1 Tymoteusz 1:1; Efezjan 2:12; Tytus 2:13). Zatem , praktyka odmawiania różańca jest sprzeczna z Biblia w wielu aspektach. Tylko Bóg może usłyszeć nasze modlitwy. Tylko Bóg może odpowiedzieć na nasze modlitwy. Biblia nigdzie nie naucza chrześcijan aby modlić się poprzez pośredników, czy przez wstawiennictwo świętych czy Marii (w niebie) przez ich modlitwy.

© Copyright Got Questions Ministries