www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to oznacza modlić się w imieniu Jezusa?

Odpowiedź:
O modlitwie w imieniu Jezusa mowa jest w Ewangelii wg św. Jana 14:13-14: „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 0 cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. Niektórzy mylnie stosują ten werset wierząc, że wypowiedzenie słów: „w imieniu Jezusa” pod koniec modlitwy zaowocuje w Boże „tak” w odpowiedzi na to, o co prosimy. Jest to traktowanie słów: „w imieniu Jezusa” głównie tak, jakby były magicznym zaklęciem. To nauczanie jest całkowicie niebiblijne!

Modlitwa w imieniu Jezusa jest modlitwą w autorytecie Jezusa. Oznacza to, że prosimy Boga Ojca, by działał w odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ przychodzimy do Niego w imieniu Jego Syna, Jezusa. Modlitwa w imieniu Jezusa oznacza to samo, co modlitwa zgodna z Bożą wolą: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” (1 List św. Jana 5:14-15). Taka modlitwa jest modlitwą o rzeczy, które uwielbią i uczczą Jezusa.

Mówienie: „W imieniu Jezusa” pod koniec modlitwy nie jest magiczną formułą. Jeśli to, o co prosiłeś lub mówiłeś w modlitwie nie było dla Bożej chwały, i zgodnie z Jego wolą, dodanie: „w imieniu Jezusa” jest bez znaczenia. Ważna jest autentyczna modlitwa w imieniu Jezusa i dla Jego chwały, a nie używanie jakichś konkretnych słów pod koniec modlitwy. To nie słowa są ważne w modlitwie, ale cel, w jakim się pomodliłeś. Modlitwa o rzeczy, które są zgodne z Bożą wolą, jest najważniejsza.

© Copyright Got Questions Ministries