www.gotquestions.org/PolskiCo to znaczy, że miłość jest wypełnieniem prawa w Rzymian 13.8?

Odpowiedź:
W Rzymian rozdz. 13 apostoł Paweł uczy wierzących, co oznacza chrześcijańskie życie w poświęceniu. Najpierw mówi o życiu w uległości wobec tych, którzy mają władzę. Następnie, przechodząc do tematu miłości bliźniego, Paweł składa następującą deklarację: "Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił" (Rzymian 13.8; tłum. Biblia Warszawska). Podobnie w Galacjan 5.14 Paweł stwierdza: "Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego."

Prawo, o którym Paweł mówi w tych wersetach, to Prawo Mojżeszowe, które zostało dane przez Boga Izraelowi (2 Ks. Mojżeszowa 20-40; 3 Ks. Mojżeszowa 1-7; 23). Prawo to obejmowało Dziesięć Przykazań oraz wszystkie przepisy moralne, ceremonialne i cywilne, które regulowały życie ludu Izraela w jego relacji przymierza z Bogiem. Paweł wskazuje, że całe prawo można podsumować jednym słowem - miłość. Wierzący mogą spełnić każde wymaganie Prawa Mojżeszowego, kochając innych. Jedynym prawowitym długiem, którego chrześcijanie nigdy nie będą mogli w pełni spłacić, jest ciągły zobowiązanie do wzajemnej miłości: "Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował" (1 Jana 4.19).

Paweł naświetla prawdę, że miłość jest rdzeniem prawa. Nakaz miłości - "miłuj bliźniego swego jak siebie samego" (3 Ks. Mojżeszowa 19.18) - jest sercem prawa Chrystusowego: "Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy" (Galacjan 6.2; zob. także 1 Koryntian 9.20-21). Jakub nazywa nakaz miłowania bliźniego jak siebie samego królewskim prawem: "Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie" (Jakuba 2.8; tłum. Biblia Warszawska).

Prawo zawsze wskazywało na Jezusa Chrystusa: "Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy" (Rzymian 10.4). Prawo Mojżeszowe jest czymś, czego ludzie nie są w stanie przestrzegać (Galacjan 3.10). Nie możemy sprostać wymaganiom prawa o własnych siłach (Galacjan 3.24; Rzymian 8.4; 10.4). Nasz Zbawiciel, Pan Jezus, doskonale wypełnił prawo i zapewnił swoją sprawiedliwość w zamian za nasz grzech (zob. Ew. Mateusza 5.17).

Przez wiarę wierzymy i przyjmujemy, że Jezus Chrystus poniósł przekleństwo prawa, kiedy umarł na krzyżu. Przez Niego otrzymujemy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do przestrzegania boskiego prawa miłości: "Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość" (Rzymian 13.10). Teraz, zamiast martwić się o to, czego nigdy nie możemy zrobić, a mianowicie o przestrzeganie prawa, możemy poddać się Duchowi i pozwolić Mu kochać przez nas.

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał tłumy, pewien faryzeusz zapytał Go: "Jakie jest największe przykazanie prawa?". Jezus odpowiedział: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy" (Ew. Mateusza 22.37-40). Chrześcijanie spełniają teraz wszystkie wymagania prawa, kochając najpierw Boga, a następnie innych.

Nie można kochać Boga i nie kochać ludzi. Serce Boga, Jego natura, jest miłością. Jeśli Duch Boży mieszka w nas, Jego miłość będzie przepływać przez nas do innych (1 Jana 3.10, 14, 16; 4.2-20). Nasza miłość do Boga sprawi, że będziemy postrzegać ludzi tak, jak widzi ich Bóg i kochać ich tak, jak kocha ich Bóg.

Wreszcie, ważne jest, aby zrozumieć, co Pismo Święte rozumie przez "miłość" w tych wersetach. Miłość, która wypełnia prawo, to miłość agape. Miłość ta nie opiera się na emocjach, ale jest aktem woli. Jest to ofiarna, świadoma i aktywna miłość. Kochać kogoś Bożą miłością to wspierać dobro tej osoby - aktywnie działać, by jej nie skrzywdzić, ale wyświadczyć jej dobro. Miłość ta jest skierowana nie tylko do współwyznawców, ale do wszystkich ludzi, nawet do naszych wrogów. Niezależnie od naszej emocjonalnej reakcji na inną osobę, miłość agape będzie działać dla jej dobra, bez względu na koszty. O takiej miłości mówi Pismo Święte, gdy mówi, by kochać bliźniego jak siebie samego. Ten rodzaj miłości jest wypełnieniem prawa.