www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są mocne i słabe strony poglądu midtrybulacyjnego odnośnie Pochwycenia?

Odpowiedź:
Używając terminologii eschatologicznej ważne jest, aby pamiętać że większość chrześcijan zgadza się w trzech kwestiach: 1) wybuchnie czas Wielkiego Ucisku, jakiego świat nigdy nie doznał, 2) Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie, 3) wierzący w Chrystusa przejdą z ziemskiej śmiertelności do niebiańskiej nieśmiertelności, co powszechnie nazywa się Pochwyceniem (Ew. Jana 14.1-3; 1 Koryntian 15.51-52; 1 Tesaloniczan 4.16-17). Pojawia się pytanie odnośnie tego kiedy nastąpi Pochwycenie w stosunku do Wielkiego Ucisku i Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa? Trzy główne teorie dotyczącego Pochwycenia wskazują na pretrybulacjonizm (wiarę, że Pochwycenie nastąpi przed rozpoczęciem Wielkiego Ucisku), midtrybulacjonizm (wiarę, że Pochwycenie nastąpi równolegle, w pewnym momencie Wielkiego Ucisku) oraz postrybulacjonizm (wiarę, że Pochwycenie nastąpi pod koniec/ na zakończenie czasu Wielkiego Ucisku). W tym artykule skupimy się na przedstawieniu poglądu midtrybulacyjnego.

Midtrybulacjonizm naucza, że Pochwycenie wystąpi w środkowym momencie Ucisku. W tym czasie zabrzmi siódma trąba (Księga Objawienia 11.15), kościół spotka się z Chrystusem w powietrzu, a czasza sądu zostanie wylana na ziemię (Księga Objawienia 15-16), i wydarzy się to w czasie Wielkiego Ucisku. Innymi słowy, Pochwycenie i Powtórne przyjście Chrystusa (by ustanowić jego królestwo) będą miały miejsce w okresie 3,5 roku. Zgodnie z tym poglądem, Kościół będzie obecny na ziemi przez pierwsze trzy i pół roku Ucisku, a następnie zostanie zabrany do nieba, aby uniknąć kar drugiego okresu (Księga Objawienia 6.17).

Na poparcie tego poglądu midtrybulacjoniści powołują się na chronologię z 2 Tesaloniczan 2.1-3. Pojawia się tam pewien porządek występujących po sobie wydarzeń: 1) apostazja, 2) objawienie się Antychrysta oraz 3) Dzień Pański. Pogląd midtrybulacyjny naucza, że Antychryst nie objawi swojego zwodniczego działania dopóki nie nastąpi ohyda spustoszenia na miejscu świętym (Ew. Mateusza 24.15), i wydarzy się to w środkowym momencie Wielkiego Ucisku (Księga Daniela 9.27). Poza tym, midtrybulacjoniści interpretują „Dzień Pański” jako Pochwycenie; zatem Kościół nie zostanie zabrany do nieba aż do chwili gdy objawi się Antychryst.

Innym fundamentalnym nauczaniem midtrybulacjonizmu jest utożsamianie ostatniej trąby z Księgi Objawienia 11.15 z fragmentem 1 Koryntian 15.52. Trąba z 11 rozdziału Księgi Objawienia jest ostatnią serią odgłosów trąb i teoria ta miałaby sens, gdyby była to „ostatnia trąba” z 1 Koryntian 15. Z tego powodu argument ten powinien być odrzucony. Trąba jaką słyszymy podczas Pochwycenia jest „głosem trąby Bożej zstępującej z nieba” (1 Tesaloniczan 4.16), ale odgłos trąby z 11 rozdziału Księgi Objawienia jest zapowiedzią sądu. Jeden odgłos trąby jest głosem Bożej łaski dla jego wybranych, drugi odgłos jest potępieniem dla niezbawionych. Poza tym siódma trąba w Księdze Objawienia nie jest „ostatnią” trąbą w układzie chronologicznym- Ew. Mateusza 24.31 mówi o późniejszej trąbie, która rozbrzmiewa na znak rozpoczęcia panowania królestwa Chrystusa.

1 Tesaloniczan 5.9 mówi o tym, że kościół nie został przeznaczony „na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia…” To stwierdzenie wskazywałoby na fakt, że wierzący nie doświadczą Ucisku. Aczkolwiek midtrybulacjoniści interpretują „gniew” jako wydarzenie, które nastąpi w drugiej połowie Ucisku- czyli konkretnie odnosząc to do wylania się czaszy sądu. Taka interpretacja słowa wydaje się jednak nieuzasadniona. Z pewnością straszny sąd będzie przejawiał się pod postacią pieczęci i trąb- włączając w to głód, zatrute rzeki, zaćmienie księżyca, trzęsienia ziemi i powodzie- możemy również uznać je jako oznakę Bożego gniewu.

Midtrybulacjonizm umieszcza Pochwycenie opisane w 11 rozdziale Księgi Objawienia przed rozpoczęciem się „Wielkiego Ucisku.” Przyjęcie takiego założenia w chronologii wydarzeń z Księgi Objawienia rodzi dwa poważne problemy. Po pierwsze, termin „Wielki Ucisk” w całej księdze pojawia się tylko w jednym miejscu- Księga Objawienia 7.14. Po drugie jedyne odniesienie do „wielkiego dnia gniewu” pojawia się w Księdze Objawienia 6.17. Oba te odniesienia pojawiają się zbyt wcześnie w założeniu midtrybulacjonistów na temat Pochwycenia.

I ostatnim argumentem przemawiającym na niekorzyść poglądu midtrybulacyjnego, a który wyznają również dwie inne teorie: jest fakt, że Biblia nie podaje dokładnego opisu przyszłych wydarzeń, umieszczając je na jakiejś linii czasu. Pismo Święte nie naucza jakoby jeden pogląd był słuszniejszy od drugiego i z tego powodu istnieją różne opinie odnośnie czasów ostatecznych i tego, jak należałoby poprawnie interpretować proroctwa związane z tymi wydarzeniami.

© Copyright Got Questions Ministries