www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy istnieje biblijna lista grzechów?

Odpowiedź:
Często myślimy, że nasze życie mogłoby być prostsze gdybyśmy tylko stworzyli listę sprawdzającą, którą moglibyśmy wypełniać. Mamy listę zakupów, listę spraw do załatwienie, listę życzeń i wiele innych. Z pewnością, jeśli Bóg chce, abyśmy odnosili sukcesy w życiu dla niego, musi istnieć biblijna lista grzechów, których należy unikać. Gdy spojrzymy na Biblię, z pewnością znajdujemy listę grzechów, ale odkrywamy również, że listy wydają się nie kończyć.

Od samego początku, Bóg powiedział człowiekowi co jest dobre a co złe. Do Adama w Ogrodzie Eden Bóg powiedział, "Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" (1 Ks. Mojżeszowa 2.16-17). Gdy lud Izraela wyszedł z Egiptu, Bóg ustanowił swoje Prawo z nimi na Górze Synaj. Lista Dziesięciu Przykazań (2 Ks. Mojżeszowa 20.1-17) nie była pełnym prawem, ale podsumowaniem wszystkiego o czym chciał im powiedzieć Bóg. Całe księgi IV i V Ks. Mojżeszowa są poświęcone odsłanianiu Izraelitom Bożych praw. Żydowscy rabini mówią, że istnieje 613 praw w Torze (Księgach Mojżeszowych). 365 należy do kategorii "nie będziesz..."

Jakie są niektóre przykłady tych grzechów? Z Dziesięciu Przykazań mamy fałszywe uwielbienie, bałwochwalstwo, nadużywania imienia Boga, pogwałcenie szabatu, nieszanowanie rodziców, morderstwo, cudzołóstwo, kradzież, kłamstwo/ oszczerstwo, pożądanie czegoś. W Kazaniu na Górze (Ew. Mateusza 5-7), Jezus wziął niektóre z tych samych grzechów i podniósł je do wyższego poziomu. W odniesieniu do morderstwa, Jezus powiedział, "A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny" (Ew. Mateusza 5.22). W odniesieniu do cudzołóstwa, Jezus powiedział, "każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim" (Ew. Mateusza 5.28). W Galacjan 5.19-21 mamy powiedziane, "Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą." Tylko te krótkie listy dają większości ludzi mnóstwo pracy nad różnymi rzeczami w ciągu całego ich życia. Dodatkowo do tych różnych list, które możemy znaleźć w Piśmie Świętym, powiedziane jest w 1 Jana 5.17, że "wszelkie zło jest grzechem." Nie tylko Biblia mówi nam o rzeczach których mamy nie robić, ale w Jakuba 4.17 jesteśmy pouczeni, że każdy "Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu."

Gdy staramy się stworzyć listę grzechów, sami odnajdujemy siebie pogrążonych w poczuciu winy naszymi własnymi porażkami, ponieważ odkrywamy że zgrzeszyliśmy o wiele bardziej aniżeli zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Pismo Święte informuje nas, "Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu" (Galacjan 3.10). I chociaż to stwierdzenie może wydawać się samobójcze, w rzeczywistości jest to najlepsza możliwa wiadomość. Skoro nigdy nie możemy w pełni przestrzegać Bożego Prawa, musi być inna odpowiedź, i znajduje się kilka wersetów później: "Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę" (Galacjan 3.13-14). Prawo Boże czy lista grzechów, którą znajdujemy w Biblii, służy nam jako przewodnik, aby "zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni" (Galacjan 3.24).

© Copyright Got Questions Ministries