www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Jezus jest Księciem Pokoju (Ks. Izajasza 9.6)?

Odpowiedź:
W proroctwie Izajasza na temat przyjścia Mesjasza, czytamy:

"Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów" (Izajasza 9.6).

W świecie przepełnionym wojną i przemocą, trudno jest dostrzec to jak Jezus mógłby być wszechmocnym Bogiem, który uczestniczy w historii ludzi i jest uosobieniem pokoju. Ale fizyczne bezpieczeństwo i ład polityczny niekoniecznie odzwierciedlają pokój o jakim On mówi (Ew. Jana 14.27).

Hebrajskie słowo odnoszące się do "pokoju", shalom, jest często używane w znaczeniu łagodnego usposobienia i pokoju jakiejś osoby, ludzi lub narodu. Greckie słowo eirene oznacza "jedność i porozumienie"; Paweł używał słowa eirene, aby opisać kościół Nowego Testamentu. Ale w głębszym sensie, bardziej fundamentalnym znaczeniu pokój jest "duchową harmonią, która następuje po odbudowanej relacji człowieka z Bogiem."

Z powodu naszej grzesznej natury, jesteśmy wrogami Boga (Rzymian 5.10). "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas zmarł" (Rzymian 5.8). Z powodu ofiary Chrystusa, jesteśmy odnowieni do relacji pokoju z Bogiem (Rzymian 5.1). To jest głęboki, łączący pokój pomiędzy naszymi sercami a naszym Stworzycielem, którego nie można odebrać (Ew. Jana 10.27-28), jest całkowitym wypełnieniem dzieła Chrystusa jako "Księcia Pokoju."

Ale ofiara Chrystusa zapewnia nam więcej aniżeli wieczny pokój; on również pozwala nam mieć więź z Duchem Świętym, Pomocnikiem który obiecuje nas prowadzić (Ew. Jana 16.7, 13). Poza tym, Duch Święty będzie sam się przejawiał w nas w taki sposób, że będziemy mogli żyć w sposób w jaki nie moglibyśmy sami żyć, włączając obecność miłości, radości i pokoju w nas (Galacjan 5.22-23). Ta miłość, radość i pokój są efektem pracy Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. Są one odbiciem jego obecności w nas. I mimo tego, że jej najgłębszym, najbardziej widocznym efektem jest to, że żyjemy w miłości, radości i pokoju z Bogiem, to nie może się ona nie wylewać na nasze relacje z innymi ludźmi.

Bardzo tego potrzebujemy- szczególnie odkąd Bóg powołał nas do życia pełnego znaczenia z ludźmi wierzącymi, w pokorze, łagodności i pokoju, "starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju" (Efezjan 4.1-3). Ta jedność w głębokim sensie i łagodności nie byłaby możliwa bez pracy Ducha Świętego w nas i pokoju jaki mamy z Bogiem dzięki ofierze jego Syna.

Jak na ironię, najbardziej widoczną definicją pokoju, w odniesieniu do tego jak się on objawia w człowieku, może być najtrudniejszą formą do uchwycenia i realizacji. Nie możemy nic uczynić, aby poznać czy utrzymać nasz duchowy pokój z Bogiem (Efezjan 2.8-9). I podczas gdy życie w jedności z innymi wierzącymi może być strasznie trudne, to życie w pokoju względem własnego życia może wydawać się czasem niemożliwe.

Zauważ, że żyć w pokoju nie oznacza "łatwo." Jezus nigdy nie obiecywał łatwego życia; On obiecywał pomoc. W rzeczywistości, mówił że powinniśmy spodziewać się ucisku (Ew. Jana 16.33) i prób (Jakuba 1.2). Ale On również powiedział, że jeśli będziemy go wzywać "pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie" (Filipian 4.6-7). Nieważne jakie trudności nas spotkają, możemy prosić o pokój który pochodzi z potężnej miłości Boga, a który nie jest zależny od naszej siły czy sytuacji nas otaczającej.

© Copyright Got Questions Ministries