www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy być kobietą Bożą?

Odpowiedź:
Kobieta Boża jest po pierwsze i najważniejsze- córką Boga. Stanie się dzieckiem Bożym następuje poprzez zbawczą relację z Jezusem Chrystusem (Ew. Jana 1.12; 3.16-18, 36). Gdy zaufamy Jezusowi w kwestii zbawienia, stajemy się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17). Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, który pracuje w nas i zmienia nas na podobieństwo Chrystusa (Ew. Jana 14.15-17; 1 Jana 4.13; 2 Koryntian 3.18). Najprościej mówiąc, Boża kobieta jest kobietą, która doświadczyła zbawienia przez Jezusa Chrystusa i podporządkowuje się działaniu Ducha Świętego mieszkającego w niej. Co to znaczy w sensie praktycznym?

Kobieta Boża będzie poszukiwała bardziej Boga poprzez czytanie jego Słowa, komunikowaniu się z nim w modlitwie, trwaniu w relacji z innymi wierzącymi i słuchaniu solidnego/ biblijnego nauczania. Ona wie, że "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany" (2 Tymoteusza 3.16-17), zatem zabiega o to, aby wiedzieć co mówi Boże Słowo. Ona stara się "usilnie o to, aby mogła stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy" (2 Tymoteusza 2.15). Ona również zważa na ostrzeżenia Jakuba: "A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie" (Jakuba 1.22).

Częścią tego, co mówi Słowo Boże jest aktywne życie modlitewne. Paweł instruuje nas, "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie" (Filipian 4.6-7). Podobnie, 1 Tesaloniczan 5.16-18 mówi, "Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was." Kobieta Boża przychodzi do Boga z sercem przepełnionym wdzięcznością i powierza wszystkie swoje troski Bogu (1 Piotra 5.7).

Kobieta Boża przestrzega Bożych nakazów, aby kochać innych. Jej mowa jest budująca i zachęcająca dla innych, a nie oczerniająca, pełna plotek czy złych intencji (Efezjan 4.29; 1 Piotra 2.1-3). Jest miła, współczująca i pełna przebaczenia (Efezjan 4.32). Pomaga nosić brzemiona innych wierzących (Galacjan 6.2; Rzymian 12.15). Gdy ma sposobność, stara się czynić dobrze wobec innych, szczególnie dla tych należących do rodziny Bożej (Galacjan 6.10). Nie jest zarozumiała, ale żyje w duchu pokory (Rzymian 12.10, 16; Filipian 2.5-11). Nie narzeka, nie kłóci się niepotrzebnie ani nie wywołuje niezgody, ale stara się raczej żyć w harmonii z innymi (Rzymian 12.16, 18; Filipian 2.14).

Kobieta Boża podąża za nauczaniem Piotra "Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali" (1 Piotra 3.15-16). Stara się wstrzymywać "od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia" (1 Piotra 2.11-12).

Kobieta Boża z zapałem wykonuje pracę, którą zlecił jej Bóg (Rzymian 12.11). Jeśli jest starszą kobietą, żyje tak, aby służyć jako przykład dla młodszych kobiet (Tytusa 2.3-5). Spędza czas z wierzącymi, zachęcając ich i doświadczając zachęcenia od nich (Hebrajczyków 10.24-25). Jest uległa, w tym sensie, że stawia innych na pierwszym miejscu, do czego powołani są wszyscy chrześcijanie (Efezjan 5.21). Zważa na polecenie Piotra, aby podporządkować się "wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy [...] Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie" (1 Piotra 2.13-17). Ona wie, że jest cenna w Chrystusie (Galacjan 3.28) i wybiera to, aby naśladować go przez złożenie własnej woli. Jeśli jest mężatką, pozwala mężowi prowadzić rodzinę (Efezjan 5.21-33; 1 PIotra 3.1-2). Szanuje swoich rodziców (Efezjan 6.1-3) i jeśli ma dzieci, dba o nie (Tytusa 2.3-5; 1 Tymoteusza 5.14). Zarządza swoim domem dobrze i zgodnie z bożymi zasadami (Tytusa 2.3-5; Ks. Przypowieści Salomona 14.1, 31).

Kobieta według Bożego piękna jest ukryta w swoim wewnętrznym człowieku "z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem" (1 Piotra 3.3-4). Ostatecznie, kobieta Boża jest dziełem w procesie, arcydziełem Bożym, zbawionym z jego łaski przez wiarę (Efezjan 2.8-10), stając się bardziej jak Jezus, gdy poszukuje jego i jest mu posłuszna.

© Copyright Got Questions Ministries